CANON EUROPA N.V. REGULAMIN OFERTY RABATOWEJ NA OBIEKTYW

1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (zwana dalej „Canon”).

2. INFORMACJE O OFERCIE

2.1. Uczestnicy

2.1.1. Wszyscy Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Z promocji wyłączeni są dystrybutorzy oraz sprzedawcy detaliczni, którzy nie mają również prawa do udziału w akcji w imieniu swoich klientów.

2.1.2. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

2.2. Produkty objęte ofertą, terytorium i okres obowiązywania

2.2.1. Canon może dodać produkty do listy ofertowej lub je z niej usunąć. Najnowsze informacje o produktach objętych ofertą znajdują się na stronie promocji.

2.2.2. Oferta jest ważna do 31 marca 2021. Kwalifikujący się okres zakupu wynosi 90 dni, jednak w przypadku niektórych produktów ten okres może być inny. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie oferty. Okres zakupu zaczyna się w momencie nabycia aparatu. Data początkowa pokrywa się z datą podaną na dowodzie zakupu.

2.2.3. Wszystkie produkty objęte ofertą muszą zostać zakupione u sprzedawców detalicznych na terenie Andory, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Francji, Finlandii, Węgier, Włoch, Norwegii, Polski, Portugalii, Irlandii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinu, Estonii, Łotwy, Litwy, Luksemburga i Monako lub w sklepie internetowym o domenie odpowiedniej dla dowolnego z powyższych krajów lub którego adres wskazuje miejsce w takim kraju („Terytorium programu ofertowego”).

2.2.4.1. Uczestnik, który zakupił JEDEN korpus aparatu przed 31 marca 2021, może otrzymać rabat tylko na JEDEN zakupiony obiektyw EF.

2.2.4.2. Uczestnik, który kupił JEDEN korpus aparatu przed 31 marca 2021, może otrzymać rabat na maksymalnie TRZY zakupione obiektywy RF.

Oferta jest dostępna w połączeniu z maksymalnie jedną (1) dodatkową, lokalną promocją rabatową na obiektyw.

Nie można skorzystać z tej oferty, jeśli:

(i) zgłoszenie dotyczy produktów już zawartych w pakiecie;

(ii) zgłoszenie jest dokonywane w połączeniu z promocją obejmującą podwójny zwrot pieniędzy w kontekście jednego z produktów promocyjnych (podwójny zwrot pieniędzy to promocja, w ramach której na wybrane produkty obowiązuje podwójny zwrot pieniędzy w porównaniu z innymi produktami w ramach tej promocji);

(iii) Obiektyw został zakupiony w sklepie internetowym firmy Canon przed 29 stycznia 2021 r. Jednak w przypadku zakupu aparatu w sklepie internetowym firmy Canon w dowolnym momencie i obiektywu u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego nadal można zawnioskować o zwrot pieniędzy.

(iv) Jesteś pracownikiem firmy Canon i korzystasz ze zniżki dla pracowników w sklepie internetowym firmy Canon.

2.2.5. Wszystkie produkty objęte ofertą muszą być fabrycznie nowe i muszą być oryginalnymi produktami Canon. Zakup produktów używanych, odnowionych lub zmodernizowanych – jak również produktów sfałszowanych bądź naruszających w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej spółek z grupy Canon – nie kwalifikuje do udziału w niniejszej promocji.

2.2.6. Wszystkie produkty objęte ofertą musiały zostać dostarczone do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii , Liechtensteinu lub Wielkiej Brytanii i rozdystrybuowane przez Canon Europa N.V. lub spółki należące do grupy Canon, zlokalizowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii, Liechtensteinie lub Wielkiej Brytanii. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się sprawdzenie możliwości udziału w promocji u sprzedawcy detalicznego. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i sprawdzić, czy produkt spełnia warunki, kliknij poniższe łącze.

2.2.7. Produkty objęte ofertą zwrócone (pozbawione wad) sprzedawcy nie są objęte promocją, a Uczestnicy dokonujący zgłoszenia z tytułu zakupu takich produktów nie będą spełniać kryteriów uczestnictwa w promocji. W razie powzięcia przez Canon informacji o próbie takiego oszustwa Canon będzie mieć prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko uczestnikom, którzy się go dopuścili.

3. Jak wziąć udział w promocji

3.1. Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik musi kupić produkt objęty ofertą ORAZ przesłać poprawny wniosek przez Internet. Wniosek należy przesłać nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu zakupu.

3.2. Aby dokonać zgłoszenia:

(i) Należy prawidłowo wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online (w tym podać prawidłowe numery seryjne produktów itp.). * Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, proszę kliknąć tutaj.

(ii) Do wniosku internetowego należy załączyć skan paragonu lub faktury.

(iii) Uczestnicy otrzymają następnie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie ich wniosku. Jeśli Uczestnik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 24 godzin od złożenia zgłoszenia lub nie ma dostępu do komputera, powinien zadzwonić pod numer infolinii: +48 22 583 4307.

3.3. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia Canon zleci przelew w systemie BACS na rachunek bankowy Uczestnika opiewający na kwotę rabatu określoną w punkcie 2.2.1. Nie są możliwe żadne alternatywne rozwiązania. Nie wchodzi też w grę przekazanie gotówki bądź czeku.

3.4. Canon podejmie starania, aby zlecić przelew w systemie BACS w ciągu 28 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia.

3.5. Jeśli Uczestnik nie zaznaczy jednej z walut podanych na formularzu zgłoszeniowym, Canon może wybrać walutę zwrotu według swojego wyłącznego uznania.

3.6. Canon nie przetworzy wniosków niekompletnych lub nieczytelnych. Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu wniosków ani za ich niedoręczenie.

3.7. Z tytułu jednego ważnego zgłoszenia realizowany będzie tylko jeden przelew w systemie BACS.

3.8. W przypadku zarejestrowanych płatników VAT otrzymanie rabatu może zmniejszać podlegającą opodatkowaniu wartość zakupu. W związku z powyższym może istnieć konieczność odpowiedniego obniżenia kwoty pobranego podatku.

4. OŚWIADCZENIA

4.1. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą ofertą. Jednocześnie żadne z postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie ma na celu wykluczenia ani wyłączenia odpowiedzialności firmy Canon z tytułu ewentualnego urazu ciała lub śmierci będących skutkiem udowodnionego zaniedbania po stronie pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.

4.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszej oferty w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jednak zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ takich działań na Uczestnika, a tym samym uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

4.3. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z oferty.

Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z ofertą są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

5. DANE

5.1. Spółka Canon Europa N.V. oraz firma Canon Europe Limited zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pod nr 4093977, z siedzibą przy 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są administratorami danych do celów związanych z odpowiednimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Uczestników w związku z niniejszą promocją. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez Canon Europa N.V. lub spółki należące do grupy wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej promocji, co obejmuje również ich udostępnianie osobom trzecim wyznaczonym do prowadzenia promocji lub w celach marketingowych pod warunkiem uzyskania zgody uczestnika. Uczestnicy, którzy nie chcą, aby ich dane kontaktowe były wykorzystywane do celów marketingowych albo umożliwienia firmie Canon przyszłego kontaktu przy realizacji podobnych akcji promocyjnych, NIE POWINNI zaznaczać odpowiedniego okienka dotyczącego wykorzystywania danych kontaktowych przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

6. PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku naszych promocji będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania Uczestnika (będącego klientem), a Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin promocji nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.