Jakość i technologia, której oczekujesz od Canon.
Plus promocja Cashback na obiektywy

Claim

Zarejestruj

REGULAMIN PROMOCJI

1.ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”).

2. INFORMACJE O PROMOCJI

2.1. Uczestnicy

2.1.1.Wszyscy Uczestnicy muszą mieć ukończone przynajmniej 18 lat.

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są wykluczeni z promocji i nie mogą uczestniczyć w niej w imieniu swoich klientów.

2.1.2.Uznaje się, że wszyscy Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

2.2.Produkty promocyjne, terytorium i okres promocji

2.2.1.Ta promocja jest dostępna tylko w przypadku zakupu korpusu aparatu EOS 750D lub EOS 760D i dowolnego z wybranych obiektywów wymienionych poniżej (zbiorczo nazywanych „Produktami promocyjnymi”):

Produkty promocyjne

Kwota zwrotu

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

200 zł

EF-S 10-18mm f/4-5.6 IS STM

150 zł

EF 40mm f/2.8 STM

150 zł

EF-S 18-135mm f/3,5-5.6 IS STM

200 zł

2.2.2. Aby zakwalifikować się do udziału w promocji, należy zakupić Produkty promocyjne między 23.04.2015 – 31.01.2016 włącznie („Okres promocji”).

2.2.3.Wszystkie produkty promocyjne muszą zostać zakupione u sprzedawców detalicznych na terenie Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Francji, Finlandii, Węgier, Niemiec, Włoch, Norwegii, Polski, Portugalii, Irlandii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinu, Estonii, Łotwy, Litwy i Luksemburga lub w sklepie internetowym o domenie odpowiedniej dla dowolnego z powyższych krajów lub którego adres wskazuje miejsce w takim kraju („Terytorium promocji”).

2.2.4. O zwrot kosztów zakupu obiektywów w promocji można wnioskować tylko wtedy, gdy dany produkt został zakupiony dodatkowo do dowolnego standardowego zestawu aparatu.

Standardowe zestawy to:
EOS 750D — sam korpus;
EOS 750D + EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM;
EOS 750D + EF-S 18–135 mm f/3,5-5,6 IS STM;

EOS 760D — sam korpus;

Uczestnik, który zakupił JEDEN korpus aparatu EOS 750D lub EOS 760D może otrzymać zwrot gotówki tylko za JEDEN zakupiony obiektyw. Tej oferty nie można łączyć z żadną inną.

Zgłoszenia dokonywane przez firmy lub osoby dokonujące zakupu hurtowo (tzn. więcej niż 10 Produktów promocyjnych w Okresie promocji) NIE spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej promocji.

2.2.5.Wszystkie Produkty promocyjne muszą być fabrycznie nowe i muszą być oryginalnymi produktami Canon. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych lub naprawianych bądź produktów podrabianych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon nie jest objęty niniejszą promocją.

2.2.6.Wszystkie produkty objęte promocją muszą być dostarczone i dystrybuowane przez Canon Europa N.V. lub spółki należące do grupy Canon, zlokalizowane w EOG, Szwajcarii lub Liechtensteinie. Prosimy o sprawdzenie sprzedawcy detalicznego pod tym kątem, aby uniknąć rozczarowania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekcji „Gdzie kupić”.

2.2.7.Produkty promocyjne zwrócone (pozbawione wad) sprzedawcy nie są objęte promocją, a Uczestnicy dokonujący zgłoszenia z tytułu zakupu takich produktów nie będą spełniać kryteriów uczestnictwa w promocji. W przypadku uzyskania wiedzy o tego rodzaju oszustwie Canon może podjąć działania prawne względem takich Uczestników.

3. Jak wziąć udział w promocji

3.1.Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik musi zakupić Produkty promocyjne (zarówno korpus aparatu EOS 750D lub EOS 760D, jak i wybrany obiektyw) w Okresie promocji ORAZ przekazać poprawne zgłoszenie online w okresie 23.04.2015 – 28.02.2016 włącznie.

3.2.Aby dokonać zgłoszenia:

(i) Należy prawidłowo wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online (w tym podać prawidłowe numery seryjne produktów itp.) pod adresem https://canon-750d-760d-lens-cashback.sales-promotions.com/?country_promotion=31&lng=pl.

(ii) Do formularza zgłoszeniowego online należy załączyć skan paragonu lub faktury.

(iii) Uczestnicy otrzymają następnie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie ich zgłoszenia. Jeżeli Uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia lub nie ma dostępu do komputera, może skontaktować się z naszą infolinią ds. zgłoszeń, telefonując na numer +48 22 583 4307.

3.3.Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia Canon zleci przelew na konto bankowe Uczestnika opiewający na stosowną kwotę zwrotu określoną w klauzuli 2.2.1. Nie przewiduje się żadnych alternatywnych ustaleń ani zmiany formy zwrotu na płatność gotówką lub czekiem.

3.4.Canon podejmie starania, aby zlecić przelew bankowy w ciągu 28 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia.

3.5.Jeśli Uczestnik nie wybierze jednej z walut dostępnych w formularzu zgłoszenia, Canon może wybrać walutę wedle własnego uznania.

3.6.Canon nie uwzględni żadnych zgłoszeń, które wpłynęły po terminie zakończenia Okresu promocji ani tych, które uzna za niekompletne lub nieczytelne. Canon nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłynęły lub dotarły z opóźnieniem.

3.7.W przypadku prawidłowego zgłoszenia dostępna jest tylko płatność w formie przelewu bankowego.

3.8.Jeśli Uczestnik jest płatnikiem podatku VAT i otrzyma zwrot, może to spowodować zmniejszenie wartości podlegającej opodatkowaniu, w związku z czym konieczne może być zmniejszenie kwoty odliczenia od podatku.

4. OŚWIADCZENIA

4.1.W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia ciała Uczestnika promocji. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

4.2.Canon zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji lub zmiany niniejszej promocji w dowolnym czasie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale zawsze będzie dokładać starań, aby zminimalizować ewentualne rozczarowanie Uczestników.

4.3.Canon zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgłoszeń, aby zapewnić zgodność z niniejszym regulaminem, oraz zażądania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających. Canon zastrzega sobie prawo do wyłączenia zgłoszeń lub Uczestników w przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z uczestnictwem w promocji.

Decyzje Canon w związku z promocją są ostateczne i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.

5. DANE

5.1.Spółki Canon Europa N.V. oraz Canon Europe Limited zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pod numerem rejestracyjnym 4093977 z siedzibą pod adresem 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Wielka Brytania, są administratorami danych w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz zasad dotyczących danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach niniejszej promocji. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez Canon Europa N.V. lub spółki należące do grupy wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej promocji, co obejmuje również ich udostępnianie osobom trzecim wyznaczonym do prowadzenia promocji lub w celach marketingowych pod warunkiem uzyskania zgody Uczestnika. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych w celach marketingowych lub kontakt ze strony Canon w związku z kolejnymi podobnymi promocjami Uczestnicy NIE powinni zaznaczać pola „opt-in” podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

6. PRAWO I JURYSDYKCJA

W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające lub związane z promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Jako konsument Uczestnik ma prawo do wszczynania postępowania sądowego we własnym języku i w lokalnych sądach. Lokalna organizacja konsumencka poinformuje Uczestnika o przysługujących mu prawach. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych Uczestnika.


Regulamin promocji do pobrania (.pdf)