Regulamin użytkowania & Polityka prywatności

Regulamin użytkowania Galerii Canon

Niniejszy Regulamin będziemy aktualizować co pewien czas. Będziemy przekazywać Użytkownikowi aktualne informacje na temat wszelkich zmian niniejszego Regulaminu poprzez publikowanie ich w Internecie. Będziemy także korzystać z wszelkich akceptowanych przez Użytkownika metod komunikacji w celu informowania go o ewentualnych ważnych zmianach w niniejszym Regulaminie. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z Galerii Canon po opublikowaniu przez nas zmian niniejszego Regulaminu, oznacza to, że wyraża zgodę, aby zaktualizowany Regulamin był dla niego wiążący.

1. Co to jest Galeria Canon?

Galeria Canon i Canon Showcase są witrynami internetowymi obsługiwanymi przez spółkę Canon, przeznaczonymi do prezentowania materiałów tworzonych przez użytkowników (ang. User Generated Content – UGC). Po utworzeniu konta w ramach procedury rejestracji Użytkownik będzie mógł przesyłać materiały cyfrowe, takie jak zdjęcia i/lub obrazy („materiały”), do spółki Canon w celu ich publicznej prezentacji w Galerii Canon. Spółka Canon może prezentować materiały Użytkownika w Galerii Canon, jeśli są one zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i nadają się do publicznej prezentacji.

W ramach tworzenia konta Użytkownik otrzymuje identyfikator Canon iD. Podanie identyfikatora Canon iD będzie konieczne przy każdej próbie przesłania dowolnych materiałów do prezentacji w Galerii Canon. Posiadany lub otrzymany identyfikator Canon iD umożliwia także dostęp do innych serwisów spółki Canon oferowanych w Internecie. Pełna treść Regulaminu dotyczącego używania identyfikatora Canon iD jest dostępna tutaj [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Pozostałe postanowienia Regulaminu dostępnego na tej stronie dotyczą witryny Galeria Canon i korzystania z niej przez Użytkownika i stanowią uzupełnienie Regulaminu dotyczącego identyfikatora Canon iD. 

2. Kto może korzystać z Galerii Canon?

Po utworzeniu konta Użytkownik może przesyłać materiały do publicznej prezentacji w Galerii Canon, jeśli mieszka w Europie, Afryce lub na Bliskim Wschodzie i ma ukończone 18 lat. Zasoby Galerii Canon mogą przeglądać wszyscy użytkownicy. Jednak tylko posiadacze konta mogą przesyłać materiały do Galerii Canon. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może zarejestrować się i/lub utworzyć konto i przesyłać materiały tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Korzystanie z materiałów

Użytkownik potwierdza, że materiały są jego własnymi, oryginalnymi dziełami, nie są zniesławiające lub niezgodne z prawem i nie naruszają niczyich praw (w tym prawa do prywatności).

Użytkownik zachowuje prawa autorskie do wszystkich przesłanych materiałów, ale wyraża zgodę na bezpłatne i nieograniczone czasowo prezentowanie materiałów przez spółkę Canon w Galerii Canon, Canon Showcase, na platformach mediów społecznościowych (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) i w witrynach internetowych na obszarze EMEA („Witryny”).

Spółka Canon wskaże Użytkownika, czyli posiadacza konta, jako autora przesłanych materiałów, jeśli zaprezentuje materiały w Witrynach. Jeśli Użytkownik nie jest autorem przesłanych materiałów, powinien uzyskać zgodę autora na przesłanie materiałów pod własnym nazwiskiem i wskazanie jako autora.

4. Jak spółka Canon może wykorzystywać materiały?

Spółka Canon zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania o prezentowaniu przesłanych materiałów. 

Wszystkie przesłane materiały będą przeglądane przez spółkę Canon lub przez wyznaczonego przez nią przedstawiciela w celu sprawdzenia, czy nadają się do prezentacji w Witrynach. Spółka Canon może podjąć decyzję o nieprezentowaniu niektórych materiałów przesłanych przez Użytkownika z kilku powodów. Użytkownik nie powinien czuć się urażony ani zdenerwowany, jeśli spółka Canon nie zaprezentuje jego materiałów.

W przypadku niektórych materiałów może być konieczne wykadrowanie, zmniejszenie rozmiaru lub wprowadzenie innych modyfikacji przez spółkę Canon przed zaprezentowaniem materiałów w Witrynach. Przesłanie materiałów oznacza zgodę na ich zmodyfikowanie przez spółkę Canon, jeśli uzna to ona za stosowne.

5. Spółka Canon zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem

Spółka Canon może chcieć skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie jego materiałów, na przykład w przypadku zamiaru zaprezentowania ich w Canon Showcase. Niniejszym Użytkownik zgadza się na kontakt ze strony spółki Canon lub wyznaczonego przez nią przedstawiciela, za pośrednictwem adresu kontaktowego podanego podczas tworzenia konta. 

6. Prawa stron trzecich

Użytkownik musi uzyskać zgodę wszystkich stron trzecich mających prawa autorskie do materiałów przed przesłaniem materiałów do publicznej prezentacji w Witrynach.

Prawa właściciela mogą obejmować markę lub nazwę firmy strony trzeciej, osobę widoczną na obrazie lub znany budynek. Użytkownik musi uzyskać wszystkie niezbędne prawa i zgody, zanim prześle materiały do prezentacji. Spółka Canon będzie zakładać, że przesyłając materiały, Użytkownik ma wszystkie niezbędne prawa i że uzyskał zgodę osób lub marek widocznych w materiałach. Spółka Canon nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za naruszenie praw stron trzecich, z tytułu prezentowania materiałów przesłanych przez Użytkownika w Witrynach i przerzuci roszczenia strony trzeciej na Użytkownika.

7. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik jest odpowiedzialny za przesyłane materiały.

Jeżeli jakiekolwiek materiały przesłane przez Użytkownika będą zawierać nielegalne treści, spółka Canon zastrzega sobie prawo do przekazania materiałów i danych kontaktowych Użytkownika do odpowiednich organów ścigania w celu zbadania sprawy. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na to, aby spółka Canon ujawniła jego dane kontaktowe odpowiednim organom ścigania w przypadku przesłania przez niego nielegalnych materiałów.

8. Dane osobowe Użytkownika

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nas danych klientów znajdują się w naszych zasadach ochrony prywatności danych konsumentów.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

Spółka Canon niniejszym wyklucza, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wszelkie warunki, gwarancje, zapewnienia lub inne zasady dotyczące dostarczenia lub domniemanego dostarczenia, niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu jakichkolwiek usług dotyczących Galerii Canon lub Canon Showcase, a także poprawności, kompletności i aktualności jakiejkolwiek korespondencji e-mail dotyczącej Galerii Canon lub jakiejkolwiek świadczonej usługi, które mogłyby obowiązywać między Użytkownikiem a spółką Canon na mocy postanowień innych niż zawarte w sekcji 9 lub mogłyby zostać uznane za domniemane lub włączone do niniejszego Regulaminu lub innej dodatkowej umowy, czy to na mocy ustawy, prawa powszechnego czy w innej formie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzysta z Galerii Canon na własne ryzyko i że spółka Canon nie gwarantuje, iż witryna Galerii Canon lub jakakolwiek dotycząca jej korespondencja e-mailowa, lub jakakolwiek świadczona usługa będą spełniały wymagania Użytkownika, lub że Galeria Canon będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Wszelkie materiały i usługi udostępniane za pośrednictwem lub w związku z Galerią Canon przez spółkę Canon są dostępne „w stanie, w jakim się znajdują” i „zależnie od dostępności”, a spółka Canon nie udziela żadnych zapewnień ani jakiegokolwiek poparcia, zarówno wyraźnego, jak i dorozumianego, w odniesieniu do Galerii Canon i materiałów lub usług zawartych w witrynie Galeria Canon lub udostępnianych za jej pośrednictwem. Spółka Canon zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzenia zmian lub wycofania jakichkolwiek materiałów lub usług oferowanych w ramach Galerii Canon.

10. Odpowiedzialność

Spółka Canon i wszystkie spółki z Grupy Canon, a także członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub przedstawiciele którejkolwiek z nich wyłączają, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność z tytułu strat o dowolnej wysokości i dowolnego rodzaju, które mogą wyniknąć po stronie Użytkownika lub strony trzeciej (w tym bez ograniczeń z tytułu wszelkich strat i szkód bezpośrednich, pośrednich, wtórnych lub moralnych, bądź utraconych korzyści, zysków, wartości firmy, danych, umów, możliwości wykorzystania pieniędzy) lub straty lub szkody wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z wstrzymaniem działalności, czy to na mocy prawa deliktowego (w tym m.in. zaniedbania), umowy lub w inny sposób w związku z Galerią Canon lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub efektami stosowania Galerii Canon lub jakiejkolwiek świadczonej usługi, jakichkolwiek witryn internetowych powiązanych z Galerią Canon lub materiału dostępnego w takich witrynach, w tym w szczególności straty lub szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność Użytkownika wskutek dostępu, użytkowania lub przeglądania Galerii Canon lub pobierania jakichkolwiek materiałów z witryny Galeria Canon lub powiązanych z nią witryn internetowych. Powyższe nie ma wpływu na prawa ustawowe Użytkownika.

11. Znak towarowy firmy Canon

Wyświetlanie lub używanie w jakikolwiek sposób znaków towarowych lub logo należących do spółki Canon lub Grupy Canon wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od spółki Canon.

12. Wybór prawa i sądu właściwego

Niniejszy Regulamin i wszelkie związane z nim spory podlegają prawu Anglii i Walii, a spory odnoszące się do niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądach w Anglii i Walii.

Użytkownikowi może przysługiwać prawo do wszczynania postępowania sądowego we własnym języku i w lokalnych sądach. Lokalna organizacja konsumencka poinformuje Użytkownika o przysługujących mu prawach. Niniejszy regulamin nie ogranicza przysługujących konsumentom uprawnień ustawowych.

13. Informacje dotyczące spółki Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holandia
Tel.: 0031 20 545 8545
Faks: 0031 20 545 8222
Numer rejestracji spółki: 33166721
Numer VAT: NL005916343B01

14. Prawa autorskie

Copyright © Canon Europa N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ponowne publikowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek informacji, obrazów i znaków towarowych pojawiających się w Witrynach jest surowo zabronione.