Regulamin konkursu z okazji rocznicy powstania serii Canon 5D

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) dotyczy konkursu z okazji rocznicy powstania serii Canon EOS 5D zorganizowanego w 2015 r. („Konkurs”) i opisanego poniżej.

Niniejszy Regulamin reguluje relacje między firmą Canon Europa N.V. (spółka zarejestrowana w Amsterdamie pod numerem 33166721, z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia, oraz inne spółki grupy Canon „Canon”) a Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

Wysłanie zdjęcia na Konkurs oznacza, że Uczestnik przeczytał, rozumie i akceptuje niniejszy Regulamin.

1. UDZIAŁ W KONKURSIE

1.1 W niniejszym Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy następujących krajów: Wielka Brytania i Irlandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Węgry, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Belgia, Austria i Holandia („Terytoria”). Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat (lub mieć zgodę osoby dorosłej na udział w konkursie). Pracownicy firmy Canon i bliscy członkowie ich rodzin, agencje i osoby zawodowo powiązane z tym Konkursem, a także Mistrzowie, Ambasadorzy i Odkrywcy firmy Canon, nie mogą brać w nim udziału.

1.2 Tematem Konkursu są Ikoniczne zdjęcia („Temat”), a „Okres nadsyłania prac” trwa od daty otwarcia o 09:00 (CEST) 1 września 2015 r. do daty zamknięcia o 23:59 (CEST) 2 października 2015 r.

1.3 Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać 1 (słownie: jedno) zdjęcie związane z Tematem (Ikoniczne zdjęcia) do Galerii Canon i krótki opis zgłoszonej pracy, w tym historia kryjąca się za zdjęciem i sposób, w jaki ukazuje ono wydarzenie i zmiany nim spowodowane. Wszystkie zgłaszane prace muszą zostać przesłane w Okresie nadsyłania prac. Prace nadesłane poza Okresem nadsyłania prac nie zostaną przyjęte jako zgłoszenia do Konkursu, ale mogą być prezentowane w Galerii Canon, Canon Showcase i na platformach społecznościowych firmy Canon.

1.4 Wszystkie zdjęcia nadesłane w związku z niniejszym Konkursem będą dostępne dla innych uczestników, a wszystkie ważne zgłoszenia zostaną zaprezentowane w Galerii Canon. Przesyłając zdjęcie i biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraźnie zgadza się na takie wykorzystanie go.

1.5 Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały dostarczone z powodu problemów technicznych.

1.6 Firma Canon zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, która jej zdaniem ingerowała w procedurę zgłaszania prac lub naruszyła jakiekolwiek warunki niniejszego Konkursu.

2.WYBÓR NAGRODY

2.1 Spośród wszystkich europejskich zgłoszeń 200 (słownie: dwieście) zdjęć znajdzie się w wąskim gronie („Wąskie grono zwycięzców”), w tym co najmniej 5 (słownie: pięć) zdjęć wybranych z każdego Terytorium. 10 (słownie: dziesięć) zgłoszeń spośród dwustu prac należących do wąskiego grona zwycięzców zostanie wybranych do rundy finałowej. W rundzie finałowej zostanie wybrane 1 (słownie: jedno) zdjęcie, które otrzyma nagrodę główną. Ocena jurorów będzie obejmować technikę, kreatywność i oryginalność pracy oraz interesującą interpretację tematu „Niezapomniane zdjęcia”. Wąskie grono zwycięzców wybiorą pracownicy agencji Getty Images, jednego z czołowych na świecie producentów i dystrybutorów nagradzanych zdjęć, filmów, muzyki i produktów multimedialnych. Finaliści i zdobywca nagrody głównej zostaną wyłonieni przez jury, w skład którego wejdą dyrektor kreatywny Getty Images, Anthony Holland Perkin, fotograf Getty Images, Toby Smith, oraz Ambasador firmy Canon Brent Stirton („Jury”). Wszelkie decyzje dotyczące zwycięskich prac są ostateczne, a Jury, Getty Images lub Canon nie będą uczestniczyć w żadnych dyskusjach.

2.2 Wąskie grono zwycięzców zostanie wybrane między datą zamknięcia a godziną 17:00 (CET) 12 października 2015 r., natomiast finaliści zostaną wyłonieni do godziny 23:59 (CET) 26 października 2015 r.

2.3 Firma Canon skontaktuje się ze wszystkimi nagrodzonymi uczestnikami w ciągu 48 godzin od wydania werdyktu przez jurorów. Nagrody będą mogli odebrać tylko uczestnicy, którzy mogą wykazać zgodność swoich prac z niniejszym Regulaminem.

2.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą e-mail 30 października 2015 r. lub wcześniej. Zwycięzcy będą mieli 14 (słownie: czternaście) dni na udzielenie odpowiedzi na powiadomienie o zwycięstwie w celu zweryfikowania zgodności pracy i potwierdzenia przyjęcia zaproponowanej nagrody. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w tym terminie firma Canon może cofnąć ofertę i przekazać nagrodę według własnego uznania.

2.5 Wąskie grono zwycięzców zostanie ogłoszone 3 listopada w Galerii Canon i za pośrednictwem platform społecznościowych firmy Canon, a finaliści i zdobywca nagrody głównej zostaną ogłoszeni 24 listopada 2015 r. w informacji prasowej, w Galerii Canon i za pośrednictwem platform społecznościowych firmy Canon we wszystkich Terytoriach.

3.NAGRODY

3.1 Każdemu z 200 uczestników zakwalifikowanych do wąskiego grona zwycięzców będzie przysługiwać pasek do aparatu z limitowanej edycji firmy Canon jako nagroda dla wąskiego grona zwycięzców.

3.2 Oprócz paska do aparatu z limitowanej edycji firmy Canon 10 finalistów będzie mogło otrzymać także lustrzankę cyfrową Canon EOS 5D Mark III, obiektyw EF 24-105mm f/4L IS USM i drukowany egzemplarz nagrodzonej pracy.

3.3 Oprócz nagrody dla finalistów zdobywcy nagrody głównej będzie przysługiwać także jeden z następujących produktów firmy Canon: obiektyw EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, EF 16-35mm f/2.8L II USM lub EF 85mm f/1.2L II USM.

3.4 Firma Canon dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć stosowne nagrody do zweryfikowanych zwycięzców w ciągu 30 dni od jej przyjęcia. Każda nagroda nieprzyjęta, zwrócona do nadawcy lub niemożliwa do dostarczenia z powodu niedokładnych danych zostanie uznana za niechcianą i przyznanie jej zostanie odwołane.

3.5 Wszyscy zwycięzcy muszą potwierdzić przyjęcie nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia. Nagrody, które nie zostaną przyjęte w ciągu 14 dni od powiadomienia, zostaną zwrócone firmie Canon i mogą zostać przekazane innemu uczestnikowi według uznania firmy Canon.

3.6 Nie będą dostępne żadne nagrody pieniężne ani inne nagrody zastępcze w całości ani w części, przy czym w przypadku niedostępności wskazanej nagrody z jakiegokolwiek powodu firma Canon ma prawo do przekazania równorzędnej nagrody o równych lub wyższych parametrach i/lub wartości.

3.7 Zdobywcy nagród odpowiadają za wszelkie zobowiązania dotyczące zdobytej nagrody, które mogą ich dotyczyć.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WAŻNEGO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

4.1 Uczestnicy muszą mieć lub kontrolować wszelkie prawa do zdjęcia nadesłanego na niniejszy Konkurs. Uczestnik musi mieć pełne prawo do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu, uzyskawszy zgodę innych osób mających prawa do nadesłanego zdjęcia lub udziały w nim.

4.2 Wszystkie zdjęcia muszą zostać dostarczone w formie oryginalnych plików na żądanie firmy Canon.

4.3 Zdjęcia mogą zostać uznane za nieważne (bez możliwości otrzymania nagrody), jeżeli nie będą spełniać poniższych wymagań. Uczestnik nie może przesłać zdjęć, które zawierają:

(1) rozpoznawalne osoby, chyba że Uczestnik może wykazać, że osoby te udzieliły wszelkich niezbędnych zezwoleń na użycie i publikację ich wizerunku przez firmę Canon na mocy niniejszego Regulaminu;

(2) dzieła sztuki, chyba że Uczestnik może wykazać, że uzyskał licencję na użycie i publikację tych dzieł sztuki przez firmę Canon na mocy niniejszego Regulaminu;

(3) logo i nazwy marek, chyba że Uczestnik może wykazać, że uzyskał licencję na użycie i publikację tych logo lub nazw marek przez firmę Canon na mocy niniejszego Regulaminu;

(4) jakiekolwiek treści nielegalne lub mogące naruszać prawa firmy Canon lub podmiotu trzeciego;

(5) jakiekolwiek treści dyskredytujące lub naruszające czyjkolwiek wizerunek, reputację osobistą lub reputację biznesową;

(6) jakiekolwiek treści, które mogą zostać uznane za obsceniczne, niemoralne lub w inny sposób niestosowne lub nieprzyjemne, w tym nagość, przemoc itd.

4.4 Uczestnik może dokonać cyfrowej modyfikacji w celu optymalizacji obrazu, ale dodawanie lub usuwanie kluczowych elementów jest niedozwolone. Obrazy lub kolaże złożone z więcej niż jednego obrazu nie mogą brać udziału w Konkursie.

4.5 Uczestnik musi zapłacić wszelkie honoraria, opłaty i inne należności należne innej osobie z tytułu nadesłania przez Uczestnika zdjęcia w związku z Konkursem.

Licencja – Przesyłając zdjęcie do Galerii Canon i zgłaszając je do niniejszego Konkursu, Uczestnik niniejszym udziela firmie Canon (z uwzględnieniem wszystkich spółek grupy Canon, podmiotów zależnych, ich podlicencjobiorców i upoważnionych przedstawicieli) obowiązującej w Europie, Rosji, Azji Środkowej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce („EMEA”), bezpłatnej, podlegającej cesji, niewyłącznej licencji („Licencja”) na użycie, powielanie, publikację i wtórną publikację (w całości lub w formie skadrowanej lub edytowanej) zdjęcia nadesłanego przez Uczestnika w ramach obsługi i promocji niniejszego Konkursu w Internecie (w tym między innymi na stronach firmy Canon w serwisach Facebook lub Twitter), w dowolnej witrynie firmy Canon lub w dowolnej upoważnionej witrynie zewnętrznej lub za pośrednictwem dowolnego serwisu społecznościowego bez ograniczenia czasowego. Zwycięskie zdjęcia mogą także być używane w zewnętrznych witrynach multimedialnych w regionie EMEA bez ograniczenia czasowego. Uczestnik niniejszym oświadcza, że ma wszelkie niezbędne prawa i uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy i udzielenia przedmiotowej licencji firmie Canon, jej podmiotom zależnym, podlicencjobiorcom i przedstawicielom. Uczestnik niniejszym zrzeka się wszelkich praw osobistych, które on i/lub inne osoby mogą mieć wobec nadesłanego zdjęcia.

4.7 Uczestnik ponadto zezwala firmie Canon na kontaktowanie się w celach związanych z obsługą Konkursu lub w celu omówienia innych zastosowań zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

4.8 Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń niekompletnych, nieczytelnych lub niespełniających powyższych wymagań.

4.9 Uczestnik musi przestrzegać obowiązującego regulaminu i/lub zasad firmy Canon i Galerii Canon.

5.POUFNOŚĆ DANYCH

5.1 Firma Canon będzie używać zdjęcia Uczestnika wyłącznie w sposób zgodny z licencją opisaną powyżej i wykorzystywać dane osobowe dostarczone ze zdjęciem Uczestnika wyłącznie dla potrzeb zarządzania Konkursem, w tym między innymi do kontaktu z Uczestnikiem i ogłaszania zwycięzców oraz wskazania Uczestnika jako właściciela zdjęcia.

5.2 Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie jego danych osobowych w Unii Europejskiej przez firmę Canon (w tym wszelkie spółki grupy Canon lub przedstawicieli upoważnionych przez firmę Canon i działających w jej imieniu) w związku z niniejszym Konkursem i na używanie zdjęć w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

5.3 Dla potrzeb niniejszego Konkursu administratorami danych osobowych Uczestnika są firma Canon Europa N.V., zarejestrowana w Amsterdamie pod numerem 33166721, z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia, oraz spółka Canon Europe Limited, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 4093977, z siedzibą pod adresem 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Wielka Brytania.

6.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia Regulaminu Konkursu spowodowanego działaniem siły wyższej. Takie okoliczności obejmują w szczególności ekstremalne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory pracownicze, terroryzm, siłę wyższą lub zdarzenia, które wpływają na dostępność produktów wyznaczonych na nagrody lub które bez winy którejkolwiek ze stron uniemożliwiają całkowicie realizację lub satysfakcjonującą realizację niniejszej promocji.

6.2 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie firmy Canon przed wszelkimi roszczeniami lub podstawami roszczeń wynikającymi z udziału w niniejszym Konkursie lub z otrzymania lub użytkowania nagrody.

7.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 W przypadku szczególnych okoliczności poza uzasadnioną kontrolą firmy Canon i wyłącznie gdy jest to nieuniknione w określonych okolicznościach, firma Canon zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Konkursu lub niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, przy czym zawsze będzie dążyć do zminimalizowania konsekwencji dla Uczestnika w celu uniknięcia nieuzasadnionego rozczarowania.

7.2 W przypadku niniejszego Konkursu będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania Uczestnika (będącego klientem), a Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Lokalna organizacja konsumencka poinformuje Uczestnika o przysługujących mu prawach. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw ustawowych Uczestnika, które mogą mu przysługiwać. Jeżeli Uczestnik nie jest konsumentem zgodnie z przepisami prawa lokalnego, względem niniejszego Konkursu będzie stosowane prawo Anglii i Walii, a strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii.