Informacje o aplikacji MEAP Canon Mobile Scanning

Aplikacja MEAP Canon Mobile Scanning (określana dalej jako „ten produkt”) to aplikacja MEAP, która umożliwia odbieranie danych zeskanowanych przez urządzenie imageRUNNER ADVANCE za pomocą urządzenia przenośnego.
Po połączeniu tego produktu i aplikacji „Canon PRINT Business” dla urządzeń przenośnych można konfigurować ustawienia skanowania i uruchamiać skanowanie z poziomu urządzenia przenośnego.

UWAGA

Aby skorzystać z tego produktu, należy wcześniej zainstalować w urządzeniu przenośnym aplikację Canon PRINT Business. Najnowsza wersja aplikacji Canon PRINT Business jest dostępna do pobrania w serwisie App Store.

Sposób instalacji tego produktu

Istnieją dwie metody: „Automatyczna instalacja poprzez połączenie z serwerem (zalecana)” i „Ręczna instalacja przez SMS (serwis zarządzania usługami)”. W obu przypadkach potrzebne są uprawnienia administratora urządzenia wielofunkcyjnego.

Automatyczna instalacja poprzez połączenie z serwerem (zalecana)

b_meap_flow_deliver_C

Wprowadzenie numeru licencji za pomocą panelu dotykowego wyświetlacza lub zdalnego interfejsu użytkownika powoduje połączenie urządzenia wielofunkcyjnego z serwerem za pośrednictwem Internetu i automatyczną instalację tego produktu.

Szczegółowe informacje o numerze licencji i metodzie instalacji można znaleźć poniżej.

Instalowanie aplikacji MEAP Canon Mobile Scanning (dostawa)

Ręczna instalacja przez SMS (serwis zarządzania usługami)

b_meap_flow_manual_C

Pobierz pliki z danymi tego produktu z witryny internetowej firmy Canon do komputera, a następnie zainstaluj pliki w urządzeniu wielofunkcyjnym przez serwis SMS.

Szczegółowe informacje o pobieraniu plików i metodzie instalacji można znaleźć poniżej.

Instalowanie aplikacji MEAP Canon Mobile Scanning (ręcznie)

Procedura skanowania

Po uruchomieniu tego produktu z poziomu panelu dotykowego wyświetlacza urządzenia wielofunkcyjnego można wykonywać operacje skanowania w urządzeniu przenośnym.
Ustawienia skanowania można konfigurować, a zeskanowane dane odbierać za pomocą zainstalowanej w urządzeniu przenośnym aplikacji „Canon PRINT Business”.
Szczegółowe informacje o procedurze skanowania w urządzeniu imageRUNNER ADVANCE za pomocą tego produktu można znaleźć poniżej.

Patrz „Skanowanie (seria imageRUNNER ADVANCE)” – karta: „Sposób używania” na stronie Canon PRINT Business

UWAGA

Jeśli nie można korzystać z tego produktu, należy wykonywać operacje skanowania za pomocą funkcji <Scan and Send> (Zeskanuj i wyślij) w urządzeniu wielofunkcyjnym. W takim przypadku ustawienia skanowania należy konfigurować na panelu dotykowym wyświetlacza urządzenia wielofunkcyjnego.

Instalowanie aplikacji MEAP Canon Mobile Scanning

Poniżej omówiono sposób instalacji aplikacji MEAP Canon Mobile Scanning (określanej dalej jako „ten produkt”) poprzez uzyskanie dostępu do serwera dostaw z urządzenia imageRUNNER ADVANCE za pośrednictwem Internetu.

Wymagane środowisko

Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie serii imageRUNNER ADVANCE, które obsługuje aplikację Canon PRINT Business dla urządzeń przenośnych

Patrz karta „Obsługiwane urządzenia wielofunkcyjne” na stronie Canon PRINT Business

UWAGA

 • Serwer umożliwiajacy pobranie oprogramowania znajduje się w Internecie. Przed rozpoczęciem instalacji należy doprowadzić urządzenie wielofunkcyjne do stanu, w którym będzie ono mogło nawiązać połączenie z siecią zewnętrzną.
 • Urządzenie wielofunkcyjne może nie być w stanie uzyskać dostępu do serwera dostaw z powodu ustawień zapory sieciowej. Jeśli ma to miejsce, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Numer licencji

Do zainstalowania tego produktu potrzebny jest numer licencji.
Numer licencji jest używany w opisanej poniżej procedurze „Instalowanie tego produktu”.

Numer licencji

Instalowanie tego produktu

Produkt należy zainstalować w używanym urządzeniu wielofunkcyjnym.
Istnieją dwie metody: „Instalowanie przez panel dotykowy wyświetlacza” i „Instalowanie przez zdalny interfejs użytkownika”.

UWAGA

 • Aby zainstalować ten produkt, należy zalogować się do urządzenia wielofunkcyjnego jako administrator.
 • Wyświetlane ekrany i procedury obsługi zależą od używanego modelu urządzenia wielofunkcyjnego.

Instalowanie przez panel dotykowy wyświetlacza
Zainstaluj produkt, używając panelu dotykowego wyświetlacza urządzenia wielofunkcyjnego.

 1. 1. Naciśnij opcję [] (Ustawienia/rejestracja).
 2. 2. Naciśnij przycisk [Log In] (Zaloguj).
 3. 3. Wprowadź następujące ustawienia. Naciśnij opcję [System Manager ID] (Identyfikator menedżera systemu) → wprowadź identyfikator wydziału. Naciśnij opcję [System PIN] (Kod PIN systemu) → wprowadź kod PIN.
 4. 4. Naciśnij przycisk [OK].
 5. 5. Naciśnij opcję [Management Settings] (Ustawienia zarządzania).
 6. 6. Naciśnij opcję [License/Other] (Licencja/inne) → [Register/Update Software] (Rejestracja/aktualizacja oprogramowania).
 7. 7. Naciśnij opcję [Install Applications/Options] (Zainstaluj aplikacje/opcje) → [License Access Number] (Numer licencji).
 8. 8. Wprowadź czterocyfrowy numer licencji → naciśnij przycisk [OK]. Powtórz ten krok cztery razy, aby wprowadzić łącznie 16 cyfr numeru licencji.
 9. 9. Sprawdź wprowadzony numer licencji → naciśnij przycisk [Start] (Rozpocznij).
 10. 10. Wybierz opcję „Canon Mobile Scanning MEAP Application” (Aplikacja MEAP Canon Mobile Scanning) → naciśnij przycisk [Install] (Zainstaluj).
 11. 11. Zatwierdź warunki umowy licencyjnej → naciśnij przycisk [Accept] (Akceptuj). Rozpocznie się procedura instalacji. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję [Start] (Rozpocznij). Instalacja tego produktu została zakończona.

Sprawdzenie poprawności instalacji

Instalowanie przez zdalny interfejs użytkownika

Ten produkt należy zainstalować w urządzeniu wielofunkcyjnym z poziomu komputera, używając zdalnego interfejsu użytkownika.

 1. 1. Uruchom przeglądarkę internetową komputera → wprowadź poniższy adres URL na pasku adresu. http://<adres IP lub nazwa hosta urządzenia>/
 2. 2. Wprowadź identyfikator menedżera systemu i kod PIN systemu → kliknij opcję [Administrator Login] (Logowanie administratora).
 3. 3. Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij opcję [Settings/Registration] (Ustawienia/rejestracja) → [License/Other] (Licencja/inne) → [Register/Update Software] (Rejestracja/aktualizacja oprogramowania).
 4. 4. Kliknij opcję [Delivered Installation] (Instalacja z dostawy).
 5. 5. Wprowadź numer licencji → kliknij opcję [Next] (Dalej).

UWAGA

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru licencji zostanie wyświetlona strona błędu.

6. Wybierz opcję „Canon Mobile Scanning MEAP Application” (Aplikacja MEAP Canon Mobile Scanning) → kliknij opcję [Start Installation] (Rozpocznij instalację).

Operacje po zakończeniu instalacji:
Wybierz opcję [Start] (Rozpocznij), aby przełączyć zainstalowaną aplikację MEAP w stan uruchomienia.
7.Zatwierdź warunki umowy licencyjnej → kliknij przycisk [Accept] (Akceptuj).
Rozpocznie się procedura instalacji.
Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony ekran ukończenia instalacji.
Instalacja tego produktu została zakończona.
Sprawdzenie poprawności instalacji

Sprawdzenie poprawności instalacji
Sprawdź, czy ten produkt został zainstalowany i uruchomiony prawidłowo.

 1. 1. Naciśnij przycisk [Show All] (Wyświetl wszystko) na ekranie menu głównego panelu dotykowego wyświetlacza.
 2. 2. Sprawdź, czy jest wyświetlana ikona [Canon Mobile Scanning]. Jeżeli ikona „Canon Mobile Scanning” nie jest wyświetlana, przewiń ekran.

Instalowanie aplikacji MEAP Canon Mobile Scanning (ręcznie)

Pobierz aplikację MEAP Canon Mobile Scanning (określaną dalej jako „ten produkt”) z witryny internetowej firmy Canon do komputera i zainstaluj ją w urządzeniu wielofunkcyjnym przez SMS (serwis zarządzania usługami).
Wymagane środowisko

Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie serii imageRUNNER ADVANCE, które obsługuje aplikację Canon PRINT Business dla urządzeń przenośnych

Patrz karta „Obsługiwane urządzenia wielofunkcyjne” na stronie Canon PRINT Business

UWAGA

Przed zainstalowaniem tego produktu sprawdź ustawienia sieci i ustawienia szyfrowania komunikacji SSL w urządzeniu wielofunkcyjnym i przełącz usługę SMS w stan używania. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia wielofunkcyjnego.

Komputer

Komputer połączony z urządzeniem wielofunkcyjnym za pośrednictwem sieci

UWAGA

Usługa SMS działa w przeglądarce Internet Explorer w systemie Windows lub w przeglądarce Safari w systemie Mac OS. Szczegółowe informacje o obsługiwanych przeglądarkach znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia wielofunkcyjnego.

Pobieranie produktu

Pobierz pliki do instalacji z poniższego łącza.
Pobieranie aplikacji MEAP Canon Mobile Scanning

Rozpakuj pobrany plik zawierający poniższe dwa pliki potrzebne do instalacji. Pliki te są używane w opisanej poniżej procedurze „Instalowanie produktu”.

 • Plik aplikacji: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Plik licencji: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Instalowanie produktu

Produkt należy zainstalować w używanym urządzeniu wielofunkcyjnym.

UWAGA

 • Aby zainstalować produkt, należy zalogować się do urządzenia wielofunkcyjnego jako administrator.
 • Wyświetlane ekrany i procedury obsługi zależą od używanego modelu urządzenia wielofunkcyjnego.

Instalowanie/uruchamianie tego produktu

Użyj usługi SMS (serwis zarządzania usługami) na komputerze, aby zainstalować produkt w urządzeniu wielofunkcyjnym. Po zakończeniu instalacji należy rozpocząć korzystanie z produktu.

 1. 1. Uruchom przeglądarkę internetową komputera → wprowadź poniższy adres URL na pasku adresu. https://<adres IP lub nazwa hosta urządzenia>:8443/sms/
 2. 2. Wprowadź hasło usługi SMS → kliknij opcję [Login] (Zaloguj).

UWAGA

Domyślne hasło to „MeapSmsLogin” (rozróżniana jest wielkość liter).

3. Wybierz opcję [Install MEAP Application] (Zainstaluj aplikację MEAP).

b_meap_manual_02_C

4.Kliknij przycisk [Browse] (Przeglądaj).

b_meap_manual_03_C

5.Wybierz poniższe pliki w wyświetlonym oknie dialogowym → kliknij przycisk [OK].
Użyj plików pobranych w ramach procedury „Pobieranie tego produktu”.
Ustaw oddzielnie plik aplikacji i plik licencji.

Plik aplikacji: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Plik licencji: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6.Kliknij przycisk [Install] (Instaluj).

b_meap_manual_04_C

Po wyświetleniu komunikatu „Installing... Please wait.” (Instalowanie... Proszę czekać) zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.

7. Kliknij przycisk [Yes] (Tak).

b_meap_manual_05_C

8.Zatwierdź warunki umowy licencyjnej → kliknij przycisk [I Accept] (Akceptuję).

b_meap_manual_06_C

Instalacja zostanie rozpoczęta po ponownym wyświetleniu komunikatu „Installing... Please wait.” (Instalowanie... Proszę czekać).
Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony ekran ukończenia instalacji.

9. Kliknij opcję [To MEAP Application Management] (Do zarządzania aplikacją MEAP).

b_meap_manual_07_C

10.Kliknij opcję [Start] (Rozpocznij) dla pozycji „Canon Mobile Scanning MEAP Application” (Aplikacja MEAP Canon Mobile Scanning).

b_meap_manual_08_C

Aplikacja MEAP zostanie uruchomiona i przełączona w stan, w którym będzie można z niej korzystać.

Sprawdzenie poprawności instalacji
Sprawdź, czy ten produkt został zainstalowany i uruchomiony prawidłowo.

 1. 1. Naciśnij przycisk [Show All] (Wyświetl wszystko) na ekranie menu głównego panelu dotykowego wyświetlacza.
 2. 2. Sprawdź, czy jest wyświetlana ikona [Canon Mobile Scanning]. Jeżeli ikona „Canon Mobile Scanning” nie jest wyświetlana, przewiń ekran.