Regulamin losowania

CANON EOS RP – DARMOWE LOSOWANIE NAGRÓD

1. CANON I UCZESTNICY

1.1. Konkurs jest organizowany przez firmę Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia („Canon”).

1.2. Każda osoba uczestnicząca w konkursie (zbiorczo „uczestnicy”) musi mieć skończone 18 lat i być mieszkańcem jednego z wymienionych krajów: Belgia, Holandia, Luksemburg, Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Rosja, Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Turcja, Bahrajn, Iran, Irak, Jordania, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, ZEA, Jemen, Rumunia, Słowenia, Bułgaria, Austria, Ukraina lub Chorwacja.

1.3. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy firmy Canon i jej spółek zależnych, ich rodziny, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w tę promocję oraz w sponsorowanie.

1.4. Wzięcie udziału w tym konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich uczestników postanowień zawartych w tym regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.

2. LOSOWANIE NAGRÓD I SPOSÓB UCZESTNICTWA

2.1. Darmowe losowanie nagród odbędzie się w firmie Canon, a zgłoszenia będą przyjmowane od 14 lutego do 14 kwietnia 2019 r.

2.2. Aby wziąć udział w darmowym losowaniu aparatu Canon EOS RP(„nagroda”), uczestnicy muszą podać swoje dane w formularzu zgłoszeniowym.

2.3. Każda osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

2.4. Zgłoszenia otrzymane po ostatecznym terminie nie będą kwalifikować się do udziału w darmowym losowaniu nagród. Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji formularzy zawierających niekompletne lub nieczytelne dane.

3. NAGRODA

3.1. Spośród wszystkich zgłoszeń otrzymanych między 14 lutego a 14 kwietnia 2019 r. zostaną wylosowani dwaj zwycięzcy.

3.2. Każdy ze zwycięzców otrzyma aparat Canon EOS RP.

3.3. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani na inne środki. Jeśli nagroda będzie niedostępna z przyczyn od nas niezależnych, firma Canon zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.

4. WYBÓR

4.1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród ważnych zgłoszeń za pomocą generatora numerów losowych, a nazwiska wylosowanych osób zostaną potwierdzone przez firmę Canon.

4.2. Firma Canon opublikuje informacje dotyczące zwycięzców 1 maja 2019 r., a następnie skontaktuje się z nimi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu zgłoszenia, w celu uzyskania danych potrzebnych do przesłania nagrody.

4.3. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni, podczas których firma Canon podejmuje próby skontaktowania się ze zwycięzcą pocztą e-mail, zwycięzca odrzuci nagrodę lub odmówi jej przyjęcia, pierwotnie ogłoszony zwycięzca utraci prawo do nagrody.

4.4. Nagroda może zostać przyznana innym uczestnikom – według wyłącznego uznania firmy Canon.

4.5. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców przesyłką kurierską do 31 maja 2019 r.

4.6. Nagroda jest zgodna z opisem w opublikowanym regulaminie.

4.7. Nagrody dla zwycięzców wyłonionych w darmowym losowaniu nagród są przyznawane przez firmę Canon w dobrej wierze. Jeśli zwycięzca z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie przyjąć nagrody, firma Canon musi zostać o tym jak najszybciej powiadomiona.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, jest administratorem danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony prywatności klientów firmy Canon: https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2. Firma Canon skontaktuje się z uczestnikami w celach związanych z obsługą darmowego losowania nagród lub w celu omówienia innych sposobów wykorzystania informacji podanych w zgłoszeniu do udziału w losowaniu.

5.3. Firma Canon zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska i nazwy miejscowości zwycięzcy oraz do upublicznienia prezentacji nagrodzonych po terminie darmowego losowania nagród.

6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. W wyjątkowych okolicznościach firma Canon może unieważnić nagrodę i/lub zmienić inne warunki promocji, o ile takie zmiany będą konieczne i obiektywnie uzasadnione.

6.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa udziału w losowaniu nagród i do odzyskania pełnej wartości dowolnej nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień regulaminu bezpłatnego losowania nagród.

6.3. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.

6.4. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z darmowym losowaniem nagród decyzja zarządu firmy Canon ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.

6.5.    Jeśli którakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny kompetentny organ za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, część ta zostanie wyłączona z pozostałych warunków, które zachowują ważność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

7. PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku tego konkursu będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania uczestnika (będącego klientem), a uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.