Regulamin użytkowania & Polityka prywatności

Warunki korzystania z konta Canon

Niniejsze Warunki będziemy aktualizować co pewien czas. Będziemy przekazywać Użytkownikowi aktualne informacje na temat wszelkich zmian niniejszych Warunków poprzez publikowanie ich w Internecie. Będziemy także korzystać z wszelkich akceptowanych przez Użytkownika metod komunikacji w celu informowania go o ewentualnych ważnych zmianach w niniejszych Warunkach. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z konta po opublikowaniu przez nas zmian niniejszych Warunków, oznacza to, że wyraża zgodę, aby zaktualizowane Warunki były dla niego wiążące.

1. Co to jest konto Canon?

Konto Canon (poprzednio „konto You Connect” lub „konto MyCanon”) obejmuje dane uwierzytelniające wymagane do ustalenia i potwierdzenia tożsamości Użytkownika w różnych witrynach i usługach firmy Canon. Konta Canon można używać do uzyskiwania dostępu do różnych usług, które obejmują uzyskiwanie informacji o produktach firmy Canon, logowanie do sklepów internetowych Canon w celu nabycia określonych produktów Canon i uzyskiwanie dostępu do różnych witryn internetowych firmy Canon i powiązanych usług (takich jak subskrypcja biuletynu Canon, galeria You Connect, Irista itp.) oferowanych przez firmę Canon, firmy z nią stowarzyszone lub inne firmy wyznaczane okresowo przez firmę Canon (łącznie określane jako „Usługi Canon”). Należy pamiętać, że korzystanie przez Użytkownika z Usług Canon podlega warunkom mającym zastosowanie do każdej z nich w danym momencie. Ponadto należy pamiętać, że zakres produktów i Usług Canon może się różnić w zależności od kraju, że same produkty firmy Canon i Usługi Canon mogą nie być dostępne w każdym kraju oraz że niektóre z Usług Canon, bezpośrednio związane z określonymi produktami firmy Canon, zostaną połączone z miejscem zamieszkania Użytkownika.

2. Kto może zarejestrować konto Canon?

Konto Canon jest dostępne w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Mogą z niego korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. Uzyskiwanie dostępu do Usług Canon przez Użytkownika, który nie ukończył 18. roku życia, dozwolone jest tylko za wyraźną zgodą jego rodzica lub opiekuna prawnego, który powinien dokonać rejestracji w Usłudze Canon we własnym imieniu.

3. Jak można utworzyć konto Canon?

Aby utworzyć konto Canon, Użytkownik musi podać ważny adres e-mail, który będzie stanowić jego nazwę użytkownika, oraz określone dane demograficzne, takie jak imię, nazwisko, kraj zamieszkania itp. Użytkownik może swobodnie zmieniać nazwę użytkownika oraz hasło, logując się w koncie Canon po pomyślnie zakończonym procesie rejestracji. Konto Canon udostępniane jest Użytkownikowi nieodpłatnie i przeznaczone jest do użytku osobistego. Użytkownik poniesie jednak wszelkie koszty i wydatki, które są niezbędne do dokonania rejestracji jego konta Canon oraz korzystania z Usług Canon.

Należy pamiętać, że firma Canon zastrzega sobie prawo do akceptowania zgłoszeń według własnego uznania oraz, nie dopuszczając do bezprawnej dyskryminacji, do odmowy zarejestrowania konta Canon Użytkownikom, których Canon zasadnie uzna za niespełniających wymaganych kryteriów.

Dokonując rejestracji konta Canon, Użytkownik zgadza się przekazać spółce Canon dokładne dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik powinien także dbać o aktualizowanie tych danych na bieżąco za pośrednictwem łączy wskazanych w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację lub publikowanych w witrynie Canon. Szczegółowe informacje na temat stosowania oraz przekazywania przez Canon danych osobowych Użytkownika można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności określonych w niniejszych Warunkach („Zasady ochrony prywatności”).

4. Zasady ochrony prywatności

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nas danych klientów znajdują się w naszych zasadach ochrony prywatności danych konsumentów.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

Rejestracja i korzystanie z konta Canon i powiązanych Usług Canon odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Konto Canon i wszystkie powiązane usługi Canon dostępne są w „ZASTANEJ POSTACI” i „ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI”. Firma Canon i jej spółki stowarzyszone wyłączają w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wszelkie gwarancje i warunki, wyraźne lub dorozumiane, w tym m.in. dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Firma Canon i jej spółki stowarzyszone nie gwarantują, że (a) korzystanie z konta Canon i Usług Canon spełni wymagania Użytkownika, b) korzystanie z konta Canon i Usług Canon będzie niezakłócone, terminowe, bezpieczne i pozbawione błędów, (c) wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku korzystania z konta Canon i Usług Canon będą dokładne i niezawodne.

Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem konta Canon i Usług Canon są pobierane według uznania i na ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputera lub innego urządzenia bądź utratę danych wskutek pobrania materiałów.

Żadne porady ani informacje – bez względu na to, czy ustne czy pisemne – uzyskane przez Użytkownika od firmy Canon (w tym od jej jednostek stowarzyszonych) lub za pośrednictwem bądź z wykorzystaniem konta Canon lub Usług Canon nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, której nie określono wyraźnie w niniejszych Warunkach.

6. Znak towarowy firmy Canon

Wyświetlanie lub używanie w jakikolwiek sposób znaków towarowych lub logo należących do spółki Canon lub Grupy Canon wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od spółki Canon.

7. Wybór prawa i sądu właściwego

7.1 Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7.2, prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków oraz dla rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszych Warunków lub konta Canon jest prawo Anglii i Walii, a wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków lub konta Canon będą rozstrzygane przez sądy w Anglii i Walii.

7.2 Jako konsument Użytkownik może być uprawniony do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego w swoim języku oraz w sądach lokalnych. Lokalna organizacja konsumencka poinformuje Użytkownika o przysługujących mu prawach. Niniejszy regulamin nie ogranicza przysługujących konsumentom uprawnień ustawowych.

8. Informacje dotyczące spółki Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holandia
Tel.: 0031 20 545 8545
Faks: 0031 20 545 8222
Numer rejestracji spółki: 33166721
Numer VAT: NL005916343B01

9. Prawa autorskie

Copyright © Canon Europa N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ponowne publikowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek informacji, obrazów i znaków towarowych znajdujących się w tej Witrynie internetowej jest surowo zabronione.