Regulamin

1. Organizator

Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (zwana dalej „Canon”).

2. Informacje o promocji

2.1. Uczestnicy

2.1.1. Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat („uczestnicy”).

Dystrybutorzy i inni odsprzedawcy są wyłączeni z promocji. Sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy nie mogą uczestniczyć w promocji w imieniu swoich klientów.

2.1.2. Wszyscy uczestnicy akceptują postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

2.2. Pakiet, terytorium i okresy

2.2.1. Uczestnik zakupił zestaw składający się z aparatu Canon EOS 1D-X III, karty SanDisk Extreme PRO® CFexpress® o pojemności 64 GB i czytnika kart SanDisk Extreme PRO® CFexpress® („pakiet”). Czytnik kart („czytnik kart”) nie jest dołączony do pakietu i można go otrzymać po złożeniu wniosku internetowego. Takie wnioski internetowe można składać tylko między 14.02.2020 i 31.07.2020.

2.2.2 W przypadku każdego pakietu można odebrać tylko jeden czytnik kart.

3. Skorzystanie z promocji

3.1. Aby otrzymać czytnik kart, uczestnik musi kupić omawiany pakiet ORAZ złożyć poprawny wniosek internetowy. Wniosek należy złożyć między 14.02.2020 i 31.07.2020.

3.2. Aby złożyć ważny wniosek, należy wykonać poniższe czynności:

(i) Należy poprawnie wypełnić i przesłać wniosek internetowy na stronie www.canon-europe.com/cfexpress (podając w nim dane osobowe i dane produktu, w tym prawidłowy numer seryjny produktu). * Pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu

https:/www.canon.pl/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/

(ii) Do wniosku internetowego należy załączyć skan paragonu lub faktury.

(iii) Uczestnicy otrzymają następnie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie ich wniosku. Jeśli uczestnik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku, powinien skontaktować się z naszą infolinią (+48 22 583 4307) lub wysłać wiadomość e-mail na adres canon@promotion-support.com

3.3. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu wniosku firma Canon zleci dostarczenie czytnika kart w ciągu 90 dni.

3.4. Canon nie przetworzy wniosków niekompletnych lub nieczytelnych. Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu wniosków ani za ich niedoręczenie.

4. Wyłączenia odpowiedzialności

4.1. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednocześnie żadne z postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie ma na celu wykluczenia ani wyłączenia odpowiedzialności firmy Canon z tytułu ewentualnego urazu ciała lub śmierci będących skutkiem udowodnionego zaniedbania po stronie pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.

4.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszej promocji w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jednak zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania wpływu takich działań na uczestnika, a tym samym uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień.

4.3. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania wniosków i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z promocji.

Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

5. Dane osobowe

Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, jest administratorem danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników. Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania niniejszą promocją. Są one bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony prywatności użytkowników firmy Canon [https://myid.canon/canonid/#/policy].

6. Jurysdykcja

W przypadku tej promocji będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania uczestnika (będącego klientem), a uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.