Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „CANON – ZWROT GOTÓWKI”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Canon – Zwrot gotówki” (dalej: „Promocja”). 

Organizatorem Promocji jest Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607, o kapitale zakładowym w wysokości 14 907 500 złotych (dalej: „Canon Polska” lub „Organizator”). 

2. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na rynku polskim przez Canon Polska. 

3. Do udziału w promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 15 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. (dalej: „Okres Promocji”). 

4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie zwrot części ceny nabycia produktów objętych Promocją, w postaci kwoty pieniężnej (zwrotu gotówki) od Organizatora (dalej: Rabat Promocyjny), za nabycie objętych Promocją produktów marki Canon, na zasadach określonych w Regulaminie. 

5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Canon w tym samym czasie.

§ 2. PRODUKTY PROMOCYJNE 

1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Canon (dalej: „Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie:

1.1 Aparat fotograficzny EOS 80D (w dowolnej konfiguracji)
1.2 Aparat fotograficzny EOS 77D (w dowolnej konfiguracji) 
1.3 Aparat fotograficzny EOS M100 (w dowolnej konfiguracji)   
1.4 Aparat fotograficzny PowerShot SX740 HS (w dowolnej konfiguracji)
1.5 Aparat fotograficzny PowerShot G1 X MK III 
1.6 Obiektyw EF 16-35mm f/2.8L III USM
1.7 Obiektyw EF 24-105mm f/4L IS II USM
1.8 Obiektyw EF 24-70mm f/2.8L II USM
1.9 Obiektyw EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
1.10 Obiektyw EF 85mm f/1.4L IS USM
1.11 Obiektyw EF 16-35mm f/4L IS USM
1.12 Obiektyw EF 50mm f/1.4 USM
1.13 Obiektyw EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
1.14 Obiektyw EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM (w dowolnej konfiguracji)
1.15 Obiektyw EF-S 24mm f/2.8 STM
1.16 Obiektyw EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
1.17 Obiektyw EF-M 22mm f/2 STM
1.18 Obiektyw RF 50mm f/1.2L USM
1.19 Obiektyw RF 35mm f/1.8 IS Macro STM
1.20 Speedlite 470EX
1.21 Selphy CP1300 BLACK, WHITE, PINK

2. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione w następujących sieciach sprzedaży (w tym w sprzedaży internetowej):

I. Canon Pro Imaging Partners:

 Aster / Fotostrada www.fotostrada.pl;
 BEIKS www.beiks.pl;
 Cyfrowe.pl www.cyfrowe.pl;
 Fotoforma www.fotoforma.pl;
 Foto-Plus www.fotoplus.pl;
 Proclub www.proclub.pl;
 PW Digital www.digital24.pl;

II. Pozostałe sieci handlowe

 AB FOTO www.abfoto.pl;
 Avans www.avans.pl; 
 Electro www.electro.pl; 
 Euronet (Euro RTV AGD) www.euro.com.pl;
 Fotojoker www.fotojoker.pl;
 Komputronik www.komputronik.pl;
 Media Markt www.mediamarkt.pl;
 Mediaexpert www.mediaexpert.pl;
 Ole Ole www.oleole.pl;
 Optima S.C. www.fotomarzenie.pl
 Redcoon www.redcoon.pl
 X-kom www.x-kom.pl

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach sprzedaży na odległość prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Premiowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

4. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Canon, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Canon Polska lub autoryzowanych dystrybutorów Canon Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 i 3 Regulaminu.

5. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka) oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań.

6. Uczestnik promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Promocji Rabat Promocyjny za maksymalnie 1 sztukę każdego Produktu Promocyjnego. Zgłoszenie więcej niż 1 sztuki każdego Produktu Promocyjnego nie uprawnia do otrzymania więcej niż jednego Rabatu Promocyjnego za dany produkt.

7. W przypadku zakupu fabrycznie zapakowanego zestawu produktów (body + obiektyw/-y), Rabat Promocyjny można otrzymać wyłącznie za produkt główny (body), nawet jeśli obiektyw będący składnikiem zestawu jest na liście produktów objętych promocją. 

§ 3. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:

1.1. każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; albo

1.2. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), 

posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny. 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:

2.1. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: „Dowód Zakupu”),

2.2. wycięcie oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), pochodzącego (pochodzących) z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) i przesłanie skanu lub zdjęcia (w kolorze) wyciętego kodu/kodów poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.canon.pl/cashback

2.3. dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4. 

3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi. 

5. Uczestnictwo w Promocji wymaga podania danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2.1. oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji Promocji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.

§ 4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony online w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.canon.pl/cashback (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).

2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga:

2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu komórkowego);

2.2. wskazania rodzaju Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) przez Uczestnika w Okresie Promocji oraz wskazanie nazwy sklepu, w którym nabyto Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne);

2.3. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych). 

2.4. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii (w kolorze) oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) wyciętego z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).

Na przesłanym skanie kodu kreskowego powinno być widoczne, że kod został wycięty z opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone. Nie jest wystarczające do przyjęcia zgłoszenia przesłanie skanu samych etykiet z kodami odklejonych z pudełka.

3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, o ile jest ono udokumentowane jednym Dowodem Zakupu. 

4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym nabycia Produktów Promocyjnych, które udokumentowane jest więcej niż jednym Dokumentem Zakupu. Oznacza to, że Produkty Promocyjne nabyte w ramach odrębnych transakcji należy zgłaszać wypełniając osobny Formularz Zgłoszeniowy dla każdego Dowodu Zakupu. 

5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 15 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. do północy

6. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji. 

7. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Rabatu Promocyjnego. 

8. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze.

9. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607. Podane Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) czyli w oparciu o wyrażoną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty Rabatu Promocyjnego, wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrażona została zgoda będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność danych przed ich cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

10. Administrator danych osobowych powierzy, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej w oparciu o art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji agencji Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring road, Kilkenny, Ireland, wyłącznie w związku z Promocją i w celu prawidłowego jej przeprowadzenia.  Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi wypłacenia Rabatu Promocyjnego.

12. Canon Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

13. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią.

§ 5. RABAT PROMOCYJNY

1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje zwrot części ceny nabycia Produktu Promocyjnego w postaci kwoty pieniężnej (dalej: „Rabat Promocyjny”).

2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego. I tak, Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie:

2.1. Aparat fotograficzny EOS 80D (w dowolnej konfiguracji) – 430 (czterysta trzydzieści) złotych
2.2. Aparat fotograficzny EOS 77D (w dowolnej konfiguracji) – 430 (czterysta trzydzieści) złotych
2.3. Aparat fotograficzny EOS M100 (w dowolnej konfiguracji) – 130 (sto trzydzieści złotych)
2.4. Aparat fotograficzny PowerShot SX740 HS (w dowolnej konfiguracji) – 130 (sto trzydzieści złotych)
2.5. Aparat fotograficzny PowerShot G1 X MK III – 300 (trzysta złotych)
2.6. Obiektyw EF 16-35mm f/2.8L III USM – 1 290 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
2.7. Obiektyw EF 24-105mm f/4L IS II USM – 530 (pięćset trzydzieści złotych)
2.8. Obiektyw EF 24-70mm f/2.8L II USM – 1 070 (tysiąc siedemdziesiąt złotych)
2.9. Obiektyw EF 100mm f/2.8L Macro IS USM – 530 (pięćset trzydzieści złotych)
2.10. Obiektyw EF 85mm f/1.4L IS USM - 530 (pięćset trzydzieści złotych)
2.11. Obiektyw EF 16-35mm f/4L IS USM – 430 (czterysta trzydzieści złotych)
2.12. Obiektyw EF 50mm f/1.4 USM – 300 (trzysta złotych)
2.13. Obiektyw EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM – 430 (czterysta trzydzieści złotych)
2.14. Obiektyw EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM – 190 (sto dziewięćdziesiąt złotych)
2.15. Obiektyw EF-S 24mm f/2.8 STM – 130 (sto trzydzieści złotych)
2.16. Obiektyw EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM – 210 (dwieście dziesięć złotych)
2.17. Obiektyw EF-M 22mm f/2 STM – 170 (sto siedemdziesiąt złotych)
2.18. Obiektyw RF 50mm f/1.2L USM – 860 (osiemset sześćdziesiąt złotych)
2.19. Obiektyw RF 35mm f/1.8 IS Macro STM – 230 (dwieście trzydzieści złotych)
2.20. Speedlite 470EX – 640 (sześćset czterdzieści złotych)
2.21. Selphy CP1300 (w dowolnej konfiguracji) – 80 (osiemdziesiąt złotych)

3. Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Promocji z zastrzeżeniem §2 ust. 6.

4. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika. 

5. Rabaty Promocyjne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia.

6. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 

7. Uczestnik otrzymuje poprzez SMS, powiadomienie o dokonaniu wpłaty rabatu promocyjnego na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

8. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu.

§ 6. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Canon Polska: http://www.canon.pl/Support/Consumer_Products/contact_support/Index.aspx;

2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 15 października 2019 r. 

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Canon Polska oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.canon.pl/cashback.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 roku.