Regulamin losowania

Canon EOS M50 - LOSOWANIE NAGRÓD

CANON I UCZESTNICY

1. Canon oznacza firmę Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Holandia („Canon”).

2. Wszyscy uczestnicy („Uczestnicy”) muszą mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcami następujących krajów: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Austria, Finlandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Portugalia, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Czechy, Polska, Węgry, Słowacja i Rosja.

3. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy firmy Canon i jej spółek zależnych, ich rodziny, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w tę promocję oraz w sponsorowanie.

4. Wzięcie udziału w tym konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich Uczestników postanowień zawartych w tym Regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.

LOSOWANIE NAGRÓD I WARUNKI UCZESTNICTWA

5. Losowanie nagród odbędzie się w siedzibie firmy Canon, a chęć udziału w nim można zgłaszać od 14 czerwca do 30 września 2018 r.

6. Aby zyskać szansę na wygranie jednego z 25 aparatów Canon EOS M50 z obiektywem EF-M 15-45MM IS STM („Nagroda”), Uczestnicy muszą wziąć udział w losowaniu nagród.

7. Zgłoszenia otrzymane po ostatecznym terminie nie będą kwalifikować się do udziału w losowaniu nagród. Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji formularzy zawierających niekompletne lub nieczytelne dane. 

NAGRODA

8. Spośród ważnych zgłoszeń otrzymanych w okresie od 14 czerwca do 30 września 2018 r. zostanie losowo wyłonionych 25 zwycięzców.

9. Każdy zwycięzca otrzyma jeden z 25 aparatów Canon EOS M50 z obiektywem EF-M 15-45MM IS STM.

10. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani inne środki. W przypadku, gdy Nagroda jest niedostępna z przyczyn od nas niezależnych, firma Canon zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.

LOSOWANIE

11. Każdy zwycięzca zostanie wyłoniony spośród ważnych zgłoszeń za pomocą generatora numerów losowych, a nazwiska wylosowanych osób zostaną potwierdzone przez firmę Canon.

12. Firma Canon opublikuje informacje dotyczące zwycięzcy 5 października 2018 r., a następnie skontaktuje się z nim, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu zgłoszenia, aby uzyskać dane potrzebne do przesłania Nagrody.

13. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni, podczas których firma Canon podejmuje próby skontaktowania się ze zwycięzcą pocztą e-mail, zwycięzca odrzuci Nagrodę lub odmówi jej przyjęcia, pierwotnie ogłoszony zwycięzca utraci prawo do Nagrody.

14. Nagroda może zostać przyznana innym Uczestnikom według wyłącznego uznania firmy Canon.

15. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy do 12 października 2018 r.

16. Regulamin loterii obowiązuje z chwilą jego opublikowania.

17. Nagroda dla zwycięzców wyłonionych w losowaniu nagród jest przyznawana w dobrej wierze przez firmę Canon. Jeśli zwycięzca z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie przyjąć Nagrody, firma Canon musi zostać o tym jak najszybciej powiadomiona.

DANE OSOBOWE

18. Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, jest administratorem danych do celów związanych z odpowiednimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Uczestników. Przesłane do nas dane osobowe są wykorzystywane przez firmę Canon w celu obsługi niniejszej Promocji i, o ile ma to zastosowanie, w celach marketingowych, gdy Uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od firmy Canon. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

19. Firma Canon skontaktuje się z Państwem w celach związanych z obsługą losowania nagród lub w celu omówienia innych sposobów wykorzystania informacji podanych w zgłoszeniu do udziału w losowaniu. 

20. Firma Canon zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska oraz nazwy miasta zwycięzcy oraz do upublicznienia prezentacji nagrodzonych po terminie losowania nagród.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

21. Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia Nagrody w dowolnym momencie oraz do zmiany Regulaminu.

22. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa wzięcia udziału w losowaniu nagród i do odzyskania pełnej wartości dowolnej Nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień Regulaminu losowania nagród.

23. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.

24. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad Regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z losowaniem nagród decyzja zarządu firmy Canon ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

25. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania Uczestnika i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tym kraju.