Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 22.11.18

CANON EUROPA N.V. REGULAMIN OFERTY RABATOWEJ CPS ZWIĄZANEJ Z APARATAMI EOS R

1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (zwana dalej „Canon”).

2. INFORMACJE O OFERCIE

2.1. Uczestnicy

2.1.1. Wszyscy Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat („Uczestnik”).

Z promocji wyłączeni są dystrybutorzy oraz sprzedawcy detaliczni, którzy nie mają również prawa do udziału w akcji w imieniu swoich klientów.

2.1.2. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

2.1.3. Oferta jest dostępna tylko dla klientów, którzy mają ważny numer członkowski programu CPS. Fakt ten zostanie zweryfikowany w momencie skorzystania z oferty.

2.2. Produkty objęte ofertą, terytorium i okres obowiązywania

2.2.1. Oferta jest dostępna dla klientów, którzy zakupili korpus lub zestaw EOS R. Można z niej skorzystać WYŁĄCZNIE w odniesieniu do ADAPTERA MOCOWANIA EOS R Z PIERŚCIENIEM REGULACJI („produkty objęte ofertą”). Po zakupie adaptera mocowania z pierścieniem regulacji uczestnicy programu CPS będą mogli uzyskać zwrot 200 EUR (lub równowartości tej kwoty) za produkt.

2.2.2. Z oferty może skorzystać od godziny 00.00 14 grudnia 2018 r. do północy 10 stycznia 2019 r. („okres obowiązywania oferty”). Klienci mogą zakupić oba przedmioty poza okresem promocyjnym, lecz ofertę mogą zrealizować tylko w wyznaczonych terminach.

2.2.3. Wszystkie produkty objęte ofertą muszą zostać zakupione u sprzedawców detalicznych na terenie Andory, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Francji, Finlandii, Węgier, Niemiec, Włoch, Norwegii, Polski, Portugalii, Irlandii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinu, Estonii, Łotwy, Litwy, Luksemburga i Monako lub w sklepie internetowym o domenie odpowiedniej dla dowolnego z powyższych krajów lub którego adres wskazuje miejsce w takim kraju („Terytorium programu ofertowego”).

2.2.4. Uczestnicy, którzy kupili jeden korpus lub zestaw EOS R, mogą uzyskać rabat na tylko JEDEN ADAPTER MOCOWANIA EOS R Z PIERŚCIENIEM REGULACJI.

Tę ofertę MOŻNA łączyć z promocją rabatową na obiektyw. Zapoznaj się ze szczegółami promocji, aby dowiedzieć się, jak z niej skorzystać.

2.2.5. Wszystkie produkty objęte ofertą muszą być fabrycznie nowe i muszą być oryginalnymi produktami Canon. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą ofertą.

2.2.6. Wszystkie produkty objęte ofertą musiały zostać dostarczone do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Andory i rozdystrybuowane przez Canon Europa N.V. lub spółki należące do grupy Canon, zlokalizowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub Andorze. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się sprawdzenie możliwości udziału w promocji u sprzedawcy detalicznego.

2.2.7. Produkty objęte ofertą zwrócone (pozbawione wad) sprzedawcy nie są objęte promocją, a Uczestnicy dokonujący zgłoszenia z tytułu zakupu takich produktów nie będą spełniać kryteriów uczestnictwa w promocji. W razie powzięcia przez Canon informacji o próbie takiego oszustwa Canon będzie mieć prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko uczestnikom, którzy się go dopuścili.

3. Jak wziąć udział w promocji

3.1. Aby skorzystać z oferty, Uczestnik musi kupić korpus/zestaw EOS R i adapter mocowania EOS R z pierścieniem regulacji oraz przesłać ważny formularz zgłoszeniowy online. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w okresie obowiązywania oferty.

3.2. Aby dokonać zgłoszenia:

(i) Należy prawidłowo wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online (w tym podać prawidłowe numery seryjne produktów oraz numer członkowski programu CPS itp.).

(ii) Do formularza zgłoszeniowego online należy załączyć skan paragonów lub faktur wydanych w przypadku każdego z produktów.

(iii) Uczestnicy otrzymają wówczas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że ich zgłoszenie zostało odebrane, i z danymi logowania do portalu, w którym można sprawdzić status zgłoszenia.

3.3. Produkty objęte ofertą są dostępne do wyczerpania zapasów. Firma Canon nie odpowiada za niezrealizowanie przez sprzedawców zamówień na produkty promocyjne podczas okresu promocji.

3.4. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia Canon zleci przelew w systemie BACS na rachunek bankowy Uczestnika opiewający na kwotę rabatu określoną w punkcie 2.2.4. Niemożliwe są żadne alternatywne ustalenia w powyższym zakresie ani przekazanie zwracanej kwoty w gotówce ani czekiem.

3.5. Firma Canon zobowiązuje się do dokonania przelewu w systemie BACS w ciągu 28 dni od otrzymania kompletnego i ważnego zgłoszenia zwrotu.

3.6. Jeśli Uczestnik nie wybierze jednej z walut dostępnych w formularzu zgłoszenia, Canon może wybrać walutę wedle własnego uznania.

3.7. Canon nie przetworzy wniosków niekompletnych lub nieczytelnych. Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze zgłoszeniami, które uległy opóźnieniu lub nie dostały prawidłowo doręczone.

3.8. W przypadku prawidłowego zgłoszenia dostępna jest tylko płatność w formie przelewu bankowego.

3.9. W przypadku zarejestrowanych płatników VAT otrzymanie rabatu może zmniejszać podlegającą opodatkowaniu wartość zakupu. W związku z powyższym może istnieć konieczność odpowiedniego obniżenia kwoty pobranego podatku.

4. OŚWIADCZENIA

4.1. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą ofertą. Jednocześnie żadne z postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie ma na celu wykluczenia ani wyłączenia odpowiedzialności firmy Canon z tytułu ewentualnego urazu ciała lub śmierci będących skutkiem udowodnionego zaniedbania po stronie pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.

4.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszej oferty w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jednak zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania wpływu takich działań na Uczestnika, a tym samym uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień.

4.3. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z oferty.

Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z ofertą są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

5. OCHRONA POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, jest administratorem danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG. Dane osobowe otrzymane od Uczestnika podlegają zasadom ochrony prywatności danych Canon.

6. PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku naszych promocji będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania Uczestnika (będącego klientem), a Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejsze Warunki promocji nie ograniczają praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.