EOS 90D LOSOWANIE NAGRÓD

1. CANON I UCZESTNICY

1.1. Konkurs jest organizowany przez firmę Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia („Canon”).

1.2. Każdy z uczestników („uczestnicy”) musi mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcem jednego z następujących krajów: Belgii, Holandii, Luksemburga, Polski, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Norwegii, Danii, Finlandii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

1.3. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy firmy Canon i jej spółek zależnych, ich rodziny, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w tę promocję oraz w sponsorowanie.

1.4. Wzięcie udziału w tym konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich uczestników postanowień zawartych w tym regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.


2. LOSOWANIE NAGRÓD I SPOSÓB UCZESTNICTWA

2.1. Losowanie nagród odbędzie się 30 października 2019 r. w siedzibie firmy Canon. Zgłoszenia przyjmowane są pomiędzy 28 sierpnia 2019 r. a 28 października 2019 r.

2.2. Aby wziąć udział w losowaniu i uzyskać możliwość wygrania aparatu EOS 90D z obiektywem EF-S18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM („nagroda”), uczestnicy muszą podać swoje dane.

2.3. Każda osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

2.4. Zgłoszenia otrzymane po ostatecznym terminie nie będą kwalifikować się do udziału w losowaniu nagród. Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji formularzy zawierających niekompletne lub nieczytelne dane.


3. NAGRODA

3.1. Spośród wszystkich ważnych zgłoszeń nadesłanych pomiędzy 28 sierpnia a 28 października 2019 r. zostanie wylosowany jeden zwycięzca.

3.2. Zwycięzca otrzyma aparat EOS 90D z obiektywem EF-S18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM.

3.3. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani na inne środki. Jeśli nagroda będzie niedostępna z przyczyn od nas niezależnych, firma Canon zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.


4. LOSOWANIE

4.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich ważnych zgłoszeń za pomocą generatora numerów losowych, a nazwisko wylosowanej osoby zostanie potwierdzone przez firmę Canon.

4.2. Firma Canon skontaktuje się ze zwycięzcą tak szybko, jak to będzie możliwe po 28 października pod adresem e-mail wskazanym w formularzu danych w celu uzyskania adresu dostawy nagrody.

4.3. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni, podczas których firma Canon podejmuje próby kontaktu ze zwycięzcą drogą mailową, zwycięzca odrzuci nagrodę lub odmówi jej przyjęcia, pierwotnie ogłoszony zwycięzca utraci prawo do nagrody.

4.4. Nagroda może zostać przyznana innym uczestnikom – według wyłącznego uznania firmy Canon.

4.5. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy kurierem do 30 listopada.

4.6. Nagroda jest zgodna z opisem w opublikowanym regulaminie.

4.7. Nagroda dla zwycięzcy wyłonionego w losowaniu jest przyznawana przez firmę Canon w dobrej wierze. Jeśli zwycięzca z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie przyjąć nagrody, firma Canon musi zostać o tym jak najszybciej powiadomiona.


5. DANE OSOBOWE

5.1. Wszelkie dane osobowe przesłane do firmy Canon będą przetwarzane przez firmę Canon i jej przedstawicieli lub spółki powiązane wchodzące w skład grupy do celów obsługi niniejszego losowania nagród. Firma Canon jest administratorem takich danych osobowych.

5.2. Firma Canon skontaktuje się z uczestnikami w celach związanych z obsługą losowania nagród lub w celu omówienia innych sposobów wykorzystania informacji podanych w zgłoszeniu do udziału w losowaniu.

5.3. Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia („CENV”), jest administratorem wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników.

5.4. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG. Więcej informacji na temat ochrony danych uczestników można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Canon: https://myid.canon/canonid/#/policy].


6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. W wyjątkowych okolicznościach firma Canon może unieważnić nagrodę i/lub zmienić inne warunki losowania, o ile takie zmiany będą konieczne i obiektywnie uzasadnione.

6.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa udziału w losowaniu nagród i do odzyskania pełnej wartości dowolnej nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień regulaminu losowania nagród.

6.3. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszym losowaniem. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.

6.4. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z losowaniem nagród decyzja zarządu firmy Canon ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.

6.5. Jeśli którakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny kompetentny organ za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, część ta zostanie wyłączona z pozostałych warunków, które zachowują ważność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.


7. PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku tego losowania będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania uczestnika (będącego klientem), a uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.