CANON EUROPA N.V.
3 LATA GWARANCJI NA LAMPĘ W PROMOCJI
REGULAMIN

Promocja i organizator promocji

1. Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”).

2. Dla określonych poniżej wybranych Produktów firmy („Produkty promocyjne”) niniejsza 3-letnia gwarancja na lampę w promocji („Gwarancja na lampę w promocji”) obejmuje:

a) bezpłatną wymianę do 3 wadliwych lamp na nowe,

b) bezpłatną dostawę nowej lampy na podany przez uczestnika adres,

c) bezpłatny recykling po wymianie lampy.

Okres promocji

3. Promocja obowiązuje do 29 lutego 2020 roku. Wszystkie produkty objęte promocją muszą zostać zarejestrowane do 29 kwietnia 2020 roku. Produkty promocyjne muszą zostać zakupione na Terytorium promocji (zdefiniowane poniżej) u autoryzowanego partnera firmy Canon. Data zakupu produktu musi być potwierdzona ważnym dowodem zakupu. Należy pamiętać, że produkty muszą zostać zarejestrowane w ciągu 60 dni od zakupu.

Terytorium promocji

4. Produkty promocyjne muszą zostać nabyte i zarejestrowane pod adresem w jednym z Terytoriów promocji: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Produkty promocyjne

5. Canon może dodać produkty do listy ofertowej lub je z niej usunąć. Najnowsze informacje o produktach objętych ofertą znajdują się na stronie promocji.

6. Produkty promocyjne muszą być nowymi i oryginalnymi produktami firmy Canon, które zostały dostarczone i rozprowadzone do sprzedawców przez firmy grupy Canon w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii (EEA). Prosimy o sprawdzenie stosownych informacji u sprzedawcy detalicznego w celu uniknięcia nieporozumień. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą Promocją. Aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego, należy kliknąć tutaj.

7. Produkty promocyjne muszą zostać zarejestrowane w ciągu 60 dni od zakupu, aby mogły zostać objęte niniejszą Promocją. Aby zarejestrować produkt, należy przesłać zgłoszenie zgodnie z poniższą instrukcją.

7.1. Ta oferta jest dostępna tylko dla użytkowników końcowych.

7.1.1. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

Jak zarejestrować produkt i uzyskać Gwarancję na lampę w promocji

8. Uczestnicy promocji muszą mieć ukończony 18 rok życia. Przesyłając zgłoszenie w ramach Promocji i rejestrując swój produkt, klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i/lub nie akceptują regulaminu Promocji, nie powinny składać wniosku o Gwarancję na lampę w promocji.

9. Aby dokonać rejestracji i złożyć wniosek o gwarancję na lampę w promocji, należy prawidłowo wypełnić i wysłać internetowy formularz wniosku o rejestrację produktu (z podaniem prawidłowych numerów seryjnych produktów*) w ciągu 60 dni od zakupu produktu. Rejestracje dokonane po upływie 60 dni od zakupu produktu nie będą przyjmowane przez firmę Canon. Uczestnicy będą musieli zeskanować, wysłać i załączyć do internetowego formularza wniosku ważny dowód zakupu (np. kopię paragonu fiskalnego lub zamówienie internetowe i potwierdzenie płatności). Uwaga: dowód wysyłki nie zostanie uznany za ważny dowód zakupu.
* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.

10. Po zatwierdzeniu wniosku uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jego wniosek został przyjęty, a produkt został zarejestrowany. Jeśli uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 8 dni roboczych od wysłania wniosku, powinien skontaktować się z naszą infolinią ds. wniosków, pod numerem telefonu +48 22 583 4307. Należy zachować potwierdzenie przesłane pocztą e-mail w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być ono wymagane jako dowód złożenia prawidłowego zgłoszenia w przypadku chęci skorzystania z usług gwarancyjnych. Nowa lampa zostanie wysłana na wskazany adres bez żadnych opłat.

11. Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia niekompletnych, nieprawidłowych lub nieuzasadnionych wniosków.

Wyłączenia odpowiedzialności

12. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

13. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z promocji. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

14. Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszej promocji w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jednak zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ takich działań na uczestnika, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Ochrona danych osobowych

15. Firma Canon Europa N.V. jest administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wszelkich danych osobowych przekazanych przez uczestników w związku z niniejszą promocją. Dane osobowe są kontrolowane i przetwarzane przez firmę Canon lub dowolną firmę z listy autoryzowanych przez nią stron trzecich, ściśle według niezbędnych przepisów i regulacji służących ochronie prywatności. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez firmę Canon i upoważnione przez nią podmioty trzecie wyłącznie dla potrzeb obsługi niniejszej Promocji i usług Gwarancji na lampę w promocji, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku braku zgody uczestników na wykorzystywanie danych kontaktowych w celach marketingowych lub kontakt ze strony Canon w związku z kolejnymi podobnymi promocjami uczestnicy NIE POWINNI zaznaczać pola „opt-in” podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat obsługi danych osobowych przez firmę Canon są dostępne w dokumencie Zasady prywatności firmy Canon.

Prawo i jurysdykcja

16. Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie będą ograniczać praw, które przysługują uczestnikowi jako konsumentowi.

17. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza promocja, niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z nich wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

18. Konsument może być uprawniony do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego w swoim języku oraz w sądach lokalnych. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin promocji nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.