UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
aplikacji Canon Mini Print Application

Ostatnia aktualizacja:  13 października 2020 r.

WAŻNE — PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: Używanie Aplikacji (zgodnie z poniższą definicją) podlega niniejszej Umowie licencyjnej.  Jeśli zgadzasz się na te warunki, kliknij opcję „Zgadzam się” poniżej.  Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, kliknij „Odrzuć” poniżej i natychmiast usuń tę Aplikację ze swojego urządzenia.

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) to umowa o charakterze prawnym, której stronami są Użytkownik (osoba indywidualna lub pojedynczy podmiot biznesowy) oraz Canon Europa N.V. jako licencjodawca („Licencjodawca” lub „Canon”) „Aplikacji Canon Mini Print” („Aplikacja”) łączącej się z minidrukarką fotograficzną Canon Zoemini i aparatem natychmiastowym z drukarką Canon Zoemini („Drukarka”). „Użytkownik” to osoba indywidualna lub pojedynczy podmiot biznesowy, któremu udziela się licencji z mocy niniejszej Umowy licencyjnej. Używanie tej Aplikacji podlega postanowieniom niniejszej Umowy licencyjnej. 

POPRZEZ WYRAŻENIE ZGODY NA POSTANOWIENIA TEJ UMOWY LICENCYJNEJ LUB UŻYWANIE APLIKACJI UŻYTKOWNIK POTWIERDZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE, A TAKŻE ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZASAD I WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRZEDSTAWIONYCH W: (1) NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ; (2) WSZELKICH LICENCJACH FIRM ZEWNĘTRZNYCH NA ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE TAKICH FIRM, KTÓRE MOŻE BYĆ UŻYWANE W APLIKACJI LUB RAZEM Z NIĄ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI.

OPRÓCZ TEGO UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST UZNAWANY ZA OSOBĘ PEŁNOLETNIĄ W SWOJEJ JURYSDYKCJI I UPRAWNIONĄ DO WYRAŻENIA ZGODY NA POSTANOWIENIA TEJ UMOWY LICENCYJNEJ WE WŁASNYM IMIENIU.  JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZEDSTAWIONE W TEJ UMOWIE LICENCYJNEJ LUB NIE MA UPRAWNIEŃ DO WYRAŻENIA NA NIE ZGODY W IMIENIU SWOJEJ FIRMY, NIE MOŻE INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEJ APLIKACJI.

1. Aplikacja mobilna  Termin „Aplikacja” użyty w tej Umowie licencyjnej oznacza (i) oprogramowanie oferowane przez firmę Canon pod marką „Canon Mini Print Application”, które użytkownik próbuje pobrać ze sklepu Google Play™ prowadzonego przez Google Inc. („Google”) na potrzeby licencjonowanego używania z urządzeniem mobilnym z systemem Android™ lub na nim albo na innej kieszonkowej platformie oprogramowania marki Android działającej na bezprzewodowym urządzeniu kieszonkowym, albo do licencjonowanego używania z urządzeniem marki Apple® lub na nim albo na innej zastrzeżonej przez Apple platformie oprogramowania działającej na bezprzewodowym urządzeniu kieszonkowym („Urządzenie”), a także (ii) dowolną powiązaną dokumentację Aplikacji. 

2. Udzielenie licencji. Canon udziela Użytkownikowi niezbywalnego, osobistego, niewyłącznego, ograniczonego prawa do pobierania, instalowania i używania Aplikacji na jednym Urządzeniu będącym pod kontrolą Użytkownika, a także do uzyskiwania dostępu do i używania Aplikacji na takim Urządzeniu zgodnie z zasadami i warunkami użytkowania zamieszczonymi w tej Umowie licencyjnej. Prawo to może zostać cofnięte.  Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie do aktualizacji lub uzupełnień oryginalnej Aplikacji dostarczonej przez Canon, jeśli takie aktualizacje lub uzupełnienia zostaną udostępnione na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej, ale firma Canon i jej licencjodawcy nie mają obowiązku dostarczania Użytkownikowi żadnych aktualizacji czy uzupełnień.

3. Ograniczenia. Użytkownik nie może: (i) dekompilować, prowadzić inżynierii wstecznej, dezasemblować, podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego lub odszyfrowania Aplikacji; (ii) wprowadzać żadnych modyfikacji, udoskonaleń, poprawek, prowadzić adaptacji, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Aplikacji; (iii) naruszać żadnych praw, reguł lub regulacji, które mają zastosowanie w związku z dostępem Użytkownika do Aplikacji lub używaniem jej przez niego; (iv) usuwać, zmieniać ani maskować żadnych informacji o prawach własności (w tym żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) firmy Canon lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, dostawców lub licencjodawców Aplikacji ani w inny sposób maskować lub modyfikować Aplikacji; (v) instalować, używać lub zezwalać na istnienie Aplikacji na więcej niż 1 (jednym) Urządzeniu naraz albo na dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze, na którym Aplikacja zostałaby zainstalowana po kolejnym pobraniu jej, które podlega osobnej licencji (to ograniczenie nie ogranicza jednak prawa Użytkownika do ponownej instalacji Aplikacji na danym Urządzeniu, na które została ona wcześniej pobrana); (vi) rozpowszechniać lub udostępniać linków do Aplikacji na wielu Urządzeniach lub w innych usługach; albo (vii) udostępniać Aplikacji za pośrednictwem sieci lub innego środowiska zezwalającego na dostęp do lub używanie przez wiele Urządzeń lub wielu użytkowników jednocześnie.

4. Zawartość wygenerowana przez Użytkownika.

4.1  Wszelka zawartość przesyłana za pośrednictwem Aplikacji lub do niej przekazywana niezależnie od postaci lub sposobu jest uznawana za „Zawartość wygenerowaną przez Użytkownika”. Użytkownik niniejszym stwierdza i gwarantuje, że ma prawo do używania i przesyłania wszelkiej i całej Zawartości wygenerowanej przez Użytkownika używanej w Aplikacji na jego Urządzeniu.   Generując, przesyłając lub publikując w dowolnej formie i niezależnie od sposobu Zawartość wygenerowaną przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik niniejszym przyznaje firmie Canon, jej podmiotom stowarzyszonym i zależnym, stowarzyszonym dostawcom platform urządzeń mobilnych i usług, a także podmiotom zewnętrznym upoważnionym przez Canon do rozpowszechniania informacji skanowanych i przekazywanych przy użyciu Aplikacji wyraźną, wieczystą, nieodwołalną, wolną od opłat, ważną na całym świecie i niewyłączną licencję na adaptowanie, modyfikowanie, usuwanie, tłumaczenie, przesyłanie lub używanie całej takiej Zawartości wygenerowanej przez Użytkownika, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec, wysyłania powiadomień do Użytkownika lub przyznawania mu wynagrodzeń i wyłącznie do celów: (1) drukowania Zawartości wygenerowanej przez Użytkownika przy użyciu Drukarki za pośrednictwem Aplikacji, a także (2) udostępniania Zawartości wygenerowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Zewnętrznych platform (zdefiniowanych poniżej).  Ta licencja jest udzielana firmie Canon, jej podmiotom stowarzyszonym lub zależnym oraz stowarzyszonym dostawcom platform urządzeń mobilnych i usług, a także autoryzowanym podmiotom zewnętrznym w odniesieniu do używania takiej Zawartości wygenerowanej przez Użytkownika w związku z Usługami i wszelkimi ich kolejnymi wersjami lub modyfikacjami.  Canon nie uzyskuje praw własności do Zawartości wygenerowanej przez Użytkownika.  

4.2  Użytkownik zgadza się, akceptuje i potwierdza, że firma Canon, jej podmioty stowarzyszone lub zależne, stowarzyszeni dostawcy platform urządzeń mobilnych i usług, a także zewnętrzne podmioty upoważnione przez Canon do rozpowszechniania informacji przesyłanych lub przekazywanych za pośrednictwem Aplikacji mogą modyfikować, adaptować, ponownie formatować lub w inny sposób zmieniać lub wykorzystywać Zawartość wygenerowaną przez Użytkownika aby zapewnić zgodność ze standardami, protokołami, formatami i wymaganiami kompatybilnymi z Aplikacją, wydrukować Zawartość wygenerowaną Użytkownika przy użyciu Drukarki lub udostępnić tę Zawartość wygenerowaną Użytkownika odpowiednim Platformom zewnętrznym.

4.3   Oprócz Zawartości wygenerowanej przez Użytkownika Aplikacja może zbierać niektóre inne informacje.  Te informacje mogą:  (i) obejmować dane techniczne Urządzenia, na którym Aplikacja jest używana, (ii) być wymagane do optymalnego działania Aplikacji, a także (iii) być używane w związku z wszelką pomocą techniczną oferowaną przez firmę Canon.

5. Informacja o prawach własności intelektualnej. Aplikacja i wszystkie prawa, w tym przedstawione tu prawa wynikające z tytułu własności (między innymi do kodu źródłowego, kodu obiektowego, zdjęć, obrazów, animacji, materiałów dźwiękowych i wideo, muzyki, tekstów i apletów zawartych w Aplikacji, ale z wyłączeniem wszelkiego oprogramowania podmiotów zewnętrznych), wydrukowane materiały towarzyszące, każda kopia Aplikacji, a także wszystkie prawa własności intelektualnej do nich (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i prawa do ochrony wizerunku) są własnością firmy Canon, jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców albo przez nich licencjonowane.  Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie i jednoznacznie przedstawionych w tym dokumencie Użytkownik nie posiada, a firma Canon nie udziela mu żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw (czy przez implikację, na zasadzie estoppelu lub zgodnie z inną teorią prawną) do żadnych praw własności intelektualnej, a firma Canon, jej podmioty stowarzyszone lub licencjodawcy zachowują wszelkie i wszystkie takie prawa własności. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że on, a nie firmy Canon, Apple, Google ani inny dostawca platform lub usług związanych z Aplikacją, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenia, ochronę, ugody i uchylenie wszelkich roszczeń lub pozwów związane z naruszeniem praw własności intelektualnej albo za wszelkie inne szkody wynikające z używania lub uzyskiwania dostępu do Aplikacji przez Użytkownika.

6. Zastrzeżenie praw. Firma Canon i jej podmioty stowarzyszone lub zależne oraz licencjodawcy zastrzegają sobie prawa, których nie przyznano wyraźnie Użytkownikowi w niniejszej Umowie licencyjnej.

7. Rozwiązanie umowy. Niniejsza EULA wchodzi w życie z dniem potwierdzenia akceptacji tej Umowy licencyjnej lub rozpoczęcia używania Aplikacji. Niezależnie od jakichkolwiek innych praw dowolnego „Dostawcy” (zgodnie z definicją w rozdziale 9 poniżej) lub postanowień zamieszczonych w tym dokumencie ta EULA zostanie rozwiązana bez powiadomienia, jeśli Użytkownik złamie dowolne z postanowień lub warunków tej Umowy licencyjnej.  Użytkownik akceptuje i zgadza się na ten warunek.  W przeciwnym razie; Użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji, powiązane materiały i ich składniki.  Użytkownik może rozwiązać tę Umowę licencyjną poprzez usunięcie Aplikacji ze swojego Urządzenia.

8. Drukowanie dokumentacji. Aplikacja zawiera dokumentację dostarczoną tylko w formie elektronicznej. Użytkownik może wydrukować kopie tej dokumentacji.  Musi jednak odtworzyć i dołączyć informacje o prawach autorskich na wszelkich dozwolonych kopiach takiej dokumentacji elektronicznej lub Aplikacji.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

9.1  APLIKACJA JEST DOSTARCZANA W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH WARUNKÓW LUB GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM APLIKACJI PONOSI UŻYTKOWNIK.  GDYBY APLIKACJA OKAZAŁA SIĘ WADLIWA, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁY KOSZT WSZELKICH NIEZBĘDNYCH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW ORAZ POPRAWEK.  NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.   UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE SĄ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI.

9.2  FIRMA CANON, jej podmioty stowarzyszone lub zależne, ich licencjodawcy, FIRMY GOOGLE LUB APPLE, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ZALEŻNE ANI LICENCJODAWCY FIRM GOOGLE LUB APPLE, ANI ŻADEN ZE STOWARZYSZONYCH DOSTAWCÓW PLATFORM URZĄDZEŃ MOBILNYCH LUB USŁUG FIRMY CANON (ZBIORCZO „DOSTAWCY”) NIE GWARANTUJĄ, ŻE APLIKACJA BĘDZIE (I) SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ALBO KORZYSTANIE Z NIEJ BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE CZY WOLNE OD BŁĘDÓW; ANI ŻE (II) NIE BĘDZIE ONA KOMPATYBILNA LUB ZGODNA OPERACYJNIE Z URZĄDZENIEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIMKOLWIEK INNYM SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM, WYPOSAŻENIEM ZAINSTALOWANYM NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA LUB UŻYWANYM W ZWIĄZKU Z NIM. CO WIĘCEJ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PROBLEMY Z KOMPATYBILNOŚCIĄ I ZGODNOŚCIĄ OPERACYJNĄ MOGĄ SPOWODOWAĆ SPADEK WYDAJNOŚCI LUB CAŁKOWITY BRAK WYDAJNOŚCI URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA, CO MOŻE SKUTKOWAĆ TRWAŁYM USZKODZENIEM URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA, UTRATĄ DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JEGO URZĄDZENIU ORAZ USZKODZENIEM OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TAKIM URZĄDZENIU. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADEN DOSTAWCA (W TYM USŁUGODAWCY ZAPEWNIAJĄCY CZAS ANTENOWY LUB OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI) NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z PROBLEMÓW ZE ZGODNOŚCIĄ OPERACYJNĄ LUB Z NIĄ ZWIĄZANE.

9.3  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ ŻADEN Z DOSTAWCÓW NIE GWARANTUJE, ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK MOŻE PRZECHOWYWAĆ LUB DO KTÓREJ MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI NIE ZOSTANIE NIEODWRACALNIE USZKODZONA, UTRACONA, USUNIĘTA, ZAATAKOWANA, ZAINFEKOWANA WIRUSAMI, NIE STANIE SIĘ OBIEKTEM ATAKU HAKERÓW, ZAKŁÓCEŃ, WŁAMAŃ, A TAKŻE ŻADEN DOSTAWCA NIE PONOSI I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JEŚLI TAKIE SZKODY, USZKODZENIE, UTRATA, USUNIĘCIE, ATAK, WIRUSY, ZAKŁÓCENIA, HAKOWANIE, NARUSZENIE ZABEZPIECZEŃ BĘDĄ MIEĆ MIEJSCE.

9.4  UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO WSZELKICH MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH LUB PRZESŁANYCH Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANYCH W WYNIKU UŻYWANIA APLIKACJI WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO I PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA APLIKACJI.  OPRÓCZ TEGO UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE APLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA ANI ODPOWIEDNIA DO UŻYTKU WE WSZYSTKICH SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKACH, W KTÓRYCH AWARIA, OPÓŹNIENIA, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI ZAWARTOŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SĄ NIEDOZWOLONE PRZEZ PRAWO LUB REGULACJE.

10. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY.

10.1 ŻADEN DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATĘ SZANS BIZNESOWYCH, OSOBISTYCH ZYSKÓW, INFORMACJI OSOBISTYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI BINZNESOWEJ ANI INNE ODSZKODOWANIA KOMPENSACYJNE, INCYDENTALNE, WTÓRNE, KARNE, Z NAWIĄZKĄ LUB SZCZEGÓLNE POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z APLIKACJĄ, UŻYWANIEM JEJ LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA APLIKACJI, NAWET JEŚLI KTÓRYKOLWIEK Z DOSTAWCÓW LUB WSZYSCY WIEDZIELI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PONIŻSZYCH KWESTII LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH, TJ.: (I) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO LUB ZMIANY TRANSMISJI, DANYCH, ZAWARTOŚCI WYGENEROWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA; (II) USUNIĘCIA, USZKODZENIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA, WYSYŁANIA LUB ODBIERANIA TRANSMISJI, DANYCH, ZAWARTOŚCI WYGENEROWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA W WYNIKU UŻYWANIA PRZEZ NIEGO APLIKACJI; (III) OŚWIADCZEŃ LUB DZIAŁAŃ DOWOLNEJ OSOBY TRZECIEJ BĘDĄCYCH SKUTKIEM KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CO OBEJMUJE DOSTĘP DO USŁUG FIRM ZEWNĘTRZNYCH; ALBO (IV) WSZELKIE INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z APLIKACJĄ.

10.2  UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZYJĄĆ NA SIEBIE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYWANIE I WYNIKI DZIAŁANIA APLIKACJI.   W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY INCYDENTALNE LUB WTÓRNE ANI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA PO STRONIE DOWOLNEGO DOSTAWCY WSPOMNIANEGO W TEJ UMOWIE, POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

11. Prawo właściwe / ograniczenia eksportowe / przestrzeganie prawa.

Ta Umowa licencyjna podlega prawu Anglii i Walii.

Niniejszym Użytkownik zaświadcza, że nie będzie bezpośrednio lub pośrednio eksportował, reeksportował, przeładowywał, przesyłał Aplikacji, żadnej jej części ani powiązanych informacji, nośników niezgodnie z jakimikolwiek mającymi zastosowanie prawami, regulacjami i rozporządzeniami w sprawie kontroli eksportu, co obejmuje amerykańską ustawę Export Administration Act z 1979 r., a także dowolne stosowne prawa i regulacje krajowe oraz UE wraz z poprawkami i odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie, w jakim odnoszą się do działań wykonywanych z mocy tej Umowy, a także nie będzie zatrudniał do tego pośredników. 

 Użytkownik stwierdza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w żadnym kraju podlegającym powiązanemu embargu rządowemu ani uznanym przez rządy odpowiednich państw za kraj „sponsorujący terrorystów” albo że (ii) nie znajduje na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych, na której umieszczono podmioty podlegające zakazom lub ograniczeniom, w tym na liście „Specially Designated Nationals” Departamentu Skarbu albo na listach „Denied Person's List” lub „Entity List” Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

12. Inne reguły używania, ograniczenia, zobowiązania, prawa i informacje związane z aplikacją mobilną.

12.1  Użytkownik potwierdza, że (i) ta Umowa licencyjna została zawarta tylko między Użytkownikiem a firmą Canon, a nie z firmami Google, Apple czy z dowolnym innym dostawcą platform czy usługodawcą Aplikacji, a także że (ii) firma Canon, a nie Google czy Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikację i jej zawartość.  Bez ograniczeń korzystanie z Aplikacji i Usług przez Użytkownika przy użyciu Urządzenia podlega regułom użytkowania ustanowionym przez firmy Google lub Apple (zależnie od tego, którym regułom podlega dane Urządzenie Użytkownika), w tym w przypadku Urządzenia z systemem Android — zamieszczonym na stronie https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html lub dostępnym w sklepie Google Play, a w przypadku Urządzenia Apple — warunkom przedstawionym w postanowieniach dotyczących sklepu Apple App Store® zamieszczonym na stroniehttps://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. Odpowiednie postanowienia z tych dokumentów są częścią tej Umowy licencyjnej przez odwołanie.

12.2  W żadnym przypadku firma Google, podmioty zależne, stowarzyszone lub licencjodawcy firmy Google, firma Apple, podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy firmy Apple ani żadni dostawcy platform lub usług na potrzeby Aplikacji (w tym usługodawcy zapewniający czas antenowy lub operatorzy telekomunikacyjni) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia zgłoszone przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią w związku z Aplikacją (co obejmuje jej sprzedaż i dystrybucję), z posiadaniem lub używaniem Aplikacji przez Użytkownika, w tym za (i) wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności produktowej; (ii) wszelkie roszczenia związane z niezgodnością Aplikacji z jakimikolwiek mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi lub regulacjami; a także (iii) roszczenia wynikające z przepisów o ochronie praw konsumentów lub podobnych ustaw.

12.3  Za wyjątkiem treści paragrafu 12.3 żadne z postanowień tej Umowy licencyjnej nie ma na celu przyznania jakiejkolwiek osobie lub pojedynczemu podmiotowi biznesowemu (innemu niż strony tej Umowy) żadnych praw, korzyści lub zadośćuczynień dowolnego rodzaju i niezależnie od ich charakteru ani stworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub obowiązków strony wobec takiej osoby, ani nie jest w taki sposób skonstruowane.  Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że firma Apple oraz podmioty zależne firmy Apple są osobami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszej Umowy licencyjnej (EULA), a także z tym, że w związku z zaakceptowaniem przez Użytkownika tych zasad i warunków użytkowania firma Apple będzie mieć prawo (oraz uznaje się, że przyjęła to prawo) do egzekwowania tej umowy EULA względem Użytkownika jako osoba trzecia będąca beneficjentem tej Umowy licencyjnej.

12.4  Firma Google, podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy firmy Google, firma Apple, podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy firmy Apple nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia zgłoszone przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią w związku z Aplikacją, z posiadaniem lub używaniem Aplikacji przez Użytkownika, w tym za (i) wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności produktowej; (ii) wszelkie roszczenia związane z niezgodnością Aplikacji z jakimikolwiek mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi lub regulacjami; a także (iii) roszczenia wynikające z przepisów o ochronie praw konsumentów lub podobnych ustaw.

12.5 Używanie Aplikacji może wiązać się z opłatami za dane.  Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty za transmisję w sieciach komórkowych związane z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.  Aby sprawdzić, czy jakiekolwiek opłaty za transmisję danych w sieciach komórkowych będą miały zastosowanie, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.  

13. Zabezpieczenie.

13.1  Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić każdego Dostawcę i jego odpowiednich specjalistów, dyrektorów, pośredników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, co obejmuje dowolne i wszystkie straty, zobowiązania, roszczenia, żądania, szkody, koszty lub wydatki, podstawy powództwa, procesy, postępowania, wyroki, odszkodowania, wykonania i prawa zatrzymania, w tym opłaty i koszty związane z zatrudnieniem adwokatów, zgłoszonymi przez osoby trzecie lub powstałe w inny sposób w wyniku kwestii przedstawionych poniżej lub w związku z:  (i) naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień, gwarancji, umów lub zobowiązań przedstawionych w tej Umowie licencyjnej (lub dowolnym innym naruszeniem przez Użytkownika porozumienia zawartego z firmą Canon na podstawie tej Umowy licencyjnej); (ii) wszelkimi informacjami, Zawartością wygenerowaną przez Użytkownika lub innymi materiałami transmitowanymi, przesyłanymi lub dostarczonymi przez Użytkownika przy użyciu jego Urządzenia; lub (iii) naruszeniem przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa, praw osoby trzeciej, w tym dowolnych praw własności intelektualnej lub innego prawa dowolnej osoby lub jakiegokolwiek podmiotu.

13.2  Zobowiązania do zabezpieczenia przedstawione w paragrafie 13.1 pozostają w mocy po rozwiązaniu tej Umowy licencyjnej.

14. Dane osobowe.

Canon automatycznie gromadzi i analizuje dane dotyczące wykorzystania technicznego z urządzenia w celu ułatwienia jego obsługi. Więcej na temat gromadzonych danych i sposobu ich wykorzystania można przeczytać w stosownych punktach Polityki prywatności konsumenta Canon.(https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pl-PL).

Korzystamy z Google Analytics do gromadzenia danych wykorzystania. Więcej na temat Google Analytics można przeczytać w www.google.com/policies/privacy/partners – należy sprawdzić rozdział pt. „Sposób wykorzystania danych przez Google podczas korzystania ze stron lub aplikacji naszych partnerów”.

15. Warunki dotyczące oprogramowania podmiotów zewnętrznych; informacje.

15.1  W niektórych częściach Aplikacji mogło zostać wykorzystane lub dodane oprogramowanie podmiotów zewnętrznych, które podlega warunkom licencji „open source” lub licencji podmiotu zewnętrznego („Oprogramowanie firm zewnętrznych”).  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zgadza się, że jego prawo do używania Oprogramowania firm zewnętrznych w ramach dowolnej Aplikacji lub w związku z nią podlega postanowieniom licencji „open source” lub licencji firmy zewnętrznej mającym zastosowanie do takiego Oprogramowania firm zewnętrznych, w tym wszelkim uzgodnieniom, warunkom licencyjnym i zrzeczeniom odpowiedzialności zawartym w tych dokumentach.  W razie konfliktu postanowień tej Umowy licencyjnej z warunkami wspomnianych licencji „open source” lub licencji firm zewnętrznych w odniesieniu do używania odpowiednio Oprogramowania firm zewnętrznych przez Użytkownika, obowiązywać będą warunki licencji „open source” lub licencji firmy zewnętrznej.

15.2  Niektóre części Aplikacji umożliwiają połączenie jej z wybranymi platformami niebędącymi własnością lub nieobsługiwanymi przez firmę Canon, o czym informują powiadomienia w Aplikacji („Platformy firm zewnętrznych”), i może to wymagać od Użytkownika zalogowania się do własnego konta na Platformie firmy zewnętrznej.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zgadza się, że firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konto Użytkownika na Platformie firmy zewnętrznej ani za jakiekolwiek działania związane z korzystaniem z Platform firm zewnętrznych przez Użytkownika, co obejmuje między innymi logowanie się przez Użytkownika do jego konta na Platformie firmy zewnętrznej. 

15.3  Części Aplikacji są dostarczane z powiadomieniami i licencjami „open source” społeczności i osób trzecich, którym podlega używanie tych części, a żadne licencje przyznane z mocy tej Umowy licencyjnej nie zmieniają jakichkolwiek praw i zobowiązań Użytkownika wynikających z takich licencji „open source”. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i ograniczenie odpowiedzialności zawarte w tej Umowie licencyjnej mają zastosowanie do wszystkich elementów Aplikacji.

15.4  Android™, Google Play™ i powiązane znaki towarowe, znaki usług, nazwy i logo są własnością Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® i powiązane znaki towarowe, znaki usług, nazwy i logo są własnością Apple Inc. 

15.6 Poniższe Postanowienia osób trzecich są częścią tej Umowy licencyjnej:

Pobranie Aplikacji przez Użytkownika oznacza przyjęcie do wiadomości poniższych umów licencyjnych i wyrażenie na nie zgody:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Postanowienia różne. Niniejsza Umowa licencyjna, w tym dokumenty włączone do niej przez odwołanie, stanowi całą umowę między Użytkownikiem a firmą Canon związaną z Aplikacją; (i) zastępuje wszystkie poprzednie i obecne, ustne i pisemne porozumienia, propozycje i oświadczenia w odniesieniu do jej przedmiotu; a także (ii) na pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub dodatkowych warunków dowolnego porozumienia lub podobnych komunikatów między stronami w czasie obowiązywania niniejszej Umowy licencyjnej. Jeśli dowolne z postanowień tej Umowy licencyjnej zostanie uznane za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, chyba że szkodziłyby celowi tej Umowy licencyjnej, a niniejsza Umowa licencyjna jest ważna w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.   Żadne modyfikacje tej Umowy licencyjnej nie są wiążące, o ile nie zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron.  Ta Umowa licencyjna będzie wiążąca i będzie obowiązywać z korzyścią dla spadkobierców, następców i dozwolonych cesjonariuszy stron tej Umowy licencyjnej.  Brak możliwości wyegzekwowania przez dowolną ze stron jakiegokolwiek prawa wynikającego z naruszenia któregokolwiek z postanowień tej Umowy licencyjnej nie będzie traktowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa związanego z późniejszym naruszeniem takiego postanowienia lub dowolnego innego prawa przyznanego z mocy tej Umowy licencyjnej.

© 2020 Canon Europa N.V., Holandia.  Wszelkie prawa zastrzeżone.