UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
dotycząca aplikacji Canon Mini Cam

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2019 r.

WAŻNE — PRZECZYTAĆ UWAŻNIE:

Używanie tej Aplikacji podlega postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego („EULA”). Jeśli Użytkownik zgadza się na te warunki, powinien kliknąć przycisk „Akceptuję” poniżej. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te warunki, powinien kliknąć przycisk „Odrzuć” poniżej i natychmiast usunąć Aplikację ze swojego urządzenia. Niniejsza umowa EULA to umowa o charakterze prawnym, której stronami są Użytkownik (osoba indywidualna lub pojedynczy podmiot gospodarczy) oraz Canon Europa NV., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia, jako licencjodawca („Licencjodawca” lub „Canon”) aplikacji „Canon Mini Cam” („Aplikacja”), która może być używana w połączeniu z aparatem zewnętrznym Canon IVY REC („Aparat zewnętrzny”). „Użytkownik” to osoba indywidualna lub pojedynczy podmiot gospodarczy, któremu udziela się licencji na mocy niniejszej umowy EULA. Używanie Aplikacji podlega postanowieniom niniejszej umowy EULA. Użytkownik nie może dokonać cesji umowy EULA na strony trzecie.  

POTWIERDZAJĄC AKCEPTACJĘ NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W: (1) NINIEJSZEJ UMOWIE EULA; (2) WSZELKICH LICENCJACH STRON TRZECICH NA ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH, KTÓRE MOŻE BYĆ UŻYWANE W APLIKACJI LUB Z APLIKACJĄ, PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ. PONADTO UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST PEŁNOLETNI W SWOJEJ JURYSDYKCJI PRAWNEJ I JEST UPRAWNIONY DO WYRAŻENIA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA WE WŁASNYM IMIENIU. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA I/LUB NIE MA UPRAWNIEŃ DO WYRAŻENIA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA W IMIENIU SWOJEJ FIRMY, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ APLIKACJI ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.

1. Aplikacja mobilna.

W rozumieniu niniejszej umowy EULA termin „Aplikacja” oznacza (i) aplikację oferowaną przez Canon pod nazwą handlową „Canon Mini Cam”, którą Użytkownik próbuje pobrać ze sklepu z aplikacjami Google Play™ obsługiwanego przez firmę Google LLC („Google”), do licencjonowanego użytku z urządzeniem mobilnym marki Android™ lub inną platformą oprogramowania Android dla urządzeń podręcznych działającą na bezprzewodowym urządzeniu podręcznym albo na takim urządzeniu lub platformie, lub ze sklepu App Store® obsługiwanego przez firmę Apple Inc. („Apple”), do licencjonowanego użytku z urządzeniem mobilnym marki Apple® lub inną platformą oprogramowania Apple dla urządzeń podręcznych działającą na bezprzewodowym urządzeniu podręcznym albo na takim urządzeniu („Urządzenie”) lub platformie; oraz (ii) wszelką powiązaną dokumentację elektroniczną dotyczącą Aplikacji.

2. Udzielenie licencji.

Firma Canon udziela Użytkownikowi osobistego, odwołalnego, niewyłącznego, niepodlegającego przeniesieniu, ograniczonego prawa do pobierania, instalowania i korzystania z Aplikacji na pojedynczym Urządzeniu kontrolowanym przez Użytkownika oraz dostępu do Aplikacji i korzystania z niej na takim Urządzeniu w sposób ściśle zgodny z warunkami niniejszej umowy EULA. Niniejsza umowa EULA ma zastosowanie do aktualizacji lub uzupełnień oryginalnej Aplikacji dostarczanych przez firmę Canon, jeżeli takie aktualizacje lub uzupełnienia zostaną dostarczone w ramach niniejszej umowy EULA. Jednak firma Canon ani jej licencjodawcy nie są zobowiązani do dostarczania Użytkownikowi jakichkolwiek aktualizacji czy uzupełnień.

3. Ograniczenia.

Użytkownikowi zabrania się: (i) dekompilacji, dezasemblacji, prób uzyskania kodu źródłowego Aplikacji, jej odszyfrowania albo stosowania do niej inżynierii odwrotnej; (ii) dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń czy tłumaczeń Aplikacji, wprowadzania do niej poprawek albo wykonywania na jej podstawie prac pochodnych; (iii) naruszania obowiązujących praw, zasad lub przepisów w związku z dostępem Użytkownika do Aplikacji lub korzystaniem z niej; (iv) usuwania, zmiany lub ukrywania wszelkich informacji dotyczących praw własności (w tym informacji dotyczących praw autorskich lub znaków towarowych) firmy Canon lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, dostawców lub licencjodawców Aplikacji lub w inny sposób ukrywania lub modyfikowania Aplikacji; (v) instalowania, używania lub zezwalania na istnienie Aplikacji na więcej niż jednym (1) Urządzeniu w danym czasie lub na jakimkolwiek innym urządzeniu mobilnym lub komputerze, w sposób inny niż poprzez oddzielne pobieranie Aplikacji, z których każde podlega odrębnej licencji (ograniczenie to nie ogranicza jednak prawa Użytkownika do ponownego zainstalowania Aplikacji na konkretnym Urządzeniu, dla którego została pobrana); (vi) rozpowszechniania lub łączenia Aplikacji z wieloma Urządzeniami lub innymi usługami; albo (vii) udostępniania Aplikacji za pośrednictwem sieci lub innego środowiska umożliwiającego dostęp przez wiele Urządzeń lub wielu użytkownikom lub korzystanie na wielu Urządzeniach lub przez wielu użytkowników w tym samym czasie.

4. Zawartość Generowana przez Użytkownika.

4.1 Wszelka zawartość przekazywana lub przesyłana przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub do niej w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku jest uznawana za „Zawartość Generowaną przez Użytkownika”. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma prawo do korzystania i przesyłania ze swojego Urządzenia wszelkiej Zawartości Generowanej przez Użytkownika w Aplikacji. Poprzez generowanie, przesyłanie, przekazywanie lub umieszczanie w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku jakiejkolwiek Zawartości Generowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik niniejszym przyznaje firmie Canon, jej podmiotom stowarzyszonym lub zależnym oraz powiązanym platformom urządzeń mobilnych i dostawcom usług oraz wszelkim stronom trzecim upoważnionym przez firmę Canon do rozpowszechniania informacji zeskanowanych i przesłanych za pośrednictwem Aplikacji w sposób wyraźny i bezterminowy nieodwołalną, bezpłatną, ogólnoświatową i niewyłączną licencję na adaptację, modyfikację, formatowanie, usuwanie, tłumaczenie, przesyłanie lub wykorzystywanie wszelkiej takiej Zawartości Generowanej przez Użytkownika, bez żadnych zobowiązań, powiadomień lub wynagrodzenia dla Użytkownika, wyłącznie w celu przesyłania, używania, wyświetlania, udostępniania lub przetwarzania w inny sposób Zawartości Generowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Platform Stron Trzecich (zdefiniowanych poniżej). Niniejsza licencja jest udzielana firmie Canon, jej podmiotom stowarzyszonym lub zależnym oraz powiązanym platformom urządzeń mobilnych, dostawcom usług i upoważnionym stronom trzecim w odniesieniu do korzystania z Zawartości Generowanej przez Użytkownika w związku z Aplikacją oraz wszelkimi późniejszymi wersjami lub modyfikacjami tej zawartości. Firma Canon nie przejmuje własności Zawartości Generowanej przez Użytkownika.

4.2 Użytkownik zgadza się, akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że firma Canon, jej podmioty stowarzyszone lub zależne oraz powiązane platformy urządzeń mobilnych i dostawcy usług, a także strony trzecie upoważnione przez firmę Canon do rozpowszechniania informacji przekazywanych lub przesyłanych za pośrednictwem Aplikacji, mogą modyfikować, adaptować, formatować i w inny sposób zmieniać lub wykorzystywać Zawartość Generowaną przez Użytkownika w celu zapewnienia zgodności ze standardami, protokołami, formatami i wymaganiami zgodnymi z Aplikacją, wyświetlać, przesyłać, używać, udostępniać lub w inny sposób przetwarzać Zawartość Generowaną przez Użytkownika na odpowiednich Platformach Stron Trzecich.

4.3 Oprócz Zawartości Generowanej przez Użytkownika Aplikacja może zbierać także pewne inne informacje. Informacje te mogą: (i) obejmować informacje techniczne dotyczące Urządzenia, na którym Aplikacja jest obsługiwana, (ii) być wymagane do optymalnego działania Aplikacji oraz (iii) być wykorzystywane w związku ze wsparciem technicznym oferowanym przez firmę Canon.

5. Informacja dotycząca praw własności intelektualnej.

Aplikacja i wszystkie prawa, w szczególności prawa własności do niej (w szczególności do kodu źródłowego, kodu obiektu, obrazów, zdjęć, animacji, filmów, materiałów dźwiękowych, muzyki, tekstu i „apletów”, które są zawarte w Aplikacji, ale z wyłączeniem wszelkiego oprogramowania stron trzecich albo Zawartości Generowanej przez Użytkownika), drukowane materiały towarzyszące i każda kopia Aplikacji, a także wszystkie prawa własności intelektualnej w niej zawarte (w tym wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i prawa do wizerunku) są własnością firmy Canon, jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców albo przez nich licencjonowane. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie i jednoznacznie określonych w niniejszej umowie Użytkownik nie posiada, a firma Canon nie przyznaje Użytkownikowi żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw (czy to przez domniemanie, estoppel lub inną teorię prawną) do jakichkolwiek takich praw własności intelektualnej i wszystkie takie prawa są zachowywane przez firmę Canon, jej podmioty stowarzyszone lub jej licencjodawców. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik — a nie firma Canon, Google, Apple lub jakakolwiek platforma lub dostawca usług związanych z Aplikacją — ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku dochodzenia, obrony, ugody i zwolnienia z wszelkich roszczeń lub pozwów o naruszenie własności intelektualnej lub wszelkich innych szkód wynikających z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub dostępu do niej.

6. Zastrzeżenie praw.

Firma Canon i jej podmioty stowarzyszone lub zależne oraz licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA w odniesieniu do Aplikacji i Aparatu zewnętrznego.

7. Wypowiedzenie umowy.

Niniejsza umowa EULA obowiązuje od dnia, w którym Użytkownik potwierdzi po raz pierwszy akceptację niniejszej umowy EULA lub w inny sposób rozpocznie korzystanie z Aplikacji. Bez uszczerbku dla innych praw jakiegokolwiek „Dostawcy” (zgodnie z definicją w punkcie 9 poniżej) lub w inny sposób określony w niniejszej umowie niniejsza umowa EULA automatycznie i natychmiast wygasa bez powiadomienia Użytkownika, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień lub warunków niniejszej umowy EULA. Użytkownik wyraża zgodę na ten warunek i akceptuje go. W takim przypadku Użytkownik musi niezwłocznie usunąć lub zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji, wszystkie powiązane materiały i wszystkie jej składniki. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA poprzez usunięcie Aplikacji ze swojego Urządzenia.

8. Drukowanie dokumentacji.

Aplikacja zawiera dokumentację, która jest dostarczana wyłącznie w formie elektronicznej. Użytkownik może wydrukować kopie tej dokumentacji elektronicznej. Użytkownik musi powielić i dołączyć informacje o prawach autorskich do wszelkich kopii takiej dokumentacji elektronicznej lub Aplikacji, zgodnie z instrukcjami określonymi w odpowiedniej dokumentacji elektronicznej. 

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

9.1 APLIKACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ APLIKACJI PONOSI UŻYTKOWNIK. JEŚLI APLIKACJA OKAŻE SIĘ WADLIWA, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW I POPRAWEK. NIEKTÓRE STANY LUB JURYSDYKCJE PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ POSIADAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB JURYSDYKCJI PRAWNEJ.

9.2 ANI FIRMA CANON, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, FIRMA GOOGLE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, FIRMA APPLE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, ANI ŻADNA Z POWIĄZANYCH Z FIRMĄ CANON PLATFORM URZĄDZEŃ MOBILNYCH BĄDŹ ŻADEN Z POWIĄZANYCH Z FIRMĄ CANON DOSTAWCÓW USŁUG (ZWANYCH ŁĄCZNIE „DOSTAWCAMI”) NIE GWARANTUJE, ŻE APLIKACJA (I) SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE DZIAŁANIE APLIKACJI BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; ALBO (II) BĘDZIE ZGODNA LUB WSPÓŁDZIAŁAJĄCA Z URZĄDZENIEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIMKOLWIEK INNYM SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM LUB URZĄDZENIEM W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA LUB UŻYWANIA W POŁĄCZENIU Z NIM. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PROBLEMY ZE ZGODNOŚCIĄ I WSPÓŁDZIAŁANIEM MOGĄ POWODOWAĆ OBNIŻENIE WYDAJNOŚCI URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA LUB JEGO CAŁKOWITĄ AWARIĘ, CO MOŻE SKUTKOWAĆ TRWAŁYM USZKODZENIEM URZĄDZENIA, UTRATĄ DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA URZĄDZENIU ORAZ USZKODZENIEM OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA URZĄDZENIU. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADEN DOSTAWCA (W TYM DOSTAWCY USŁUG CZASU ANTENOWEGO LUB OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI) NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z PROBLEMÓW ZE ZGODNOŚCIĄ LUB WSPÓŁDZIAŁANIEM ALBO ZWIĄZANE Z NIMI.

9.3 W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ŻADEN DOSTAWCA NIE GWARANTUJE, ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK MOŻE PRZECHOWYWAĆ LUB DO KTÓREJ MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP POPRZEZ APLIKACJĘ, NIE BĘDZIE PRZEDMIOTEM PRZYPADKOWEGO USZKODZENIA, UTRATY, ATAKU, WIRUSÓW, ZAKŁÓCEŃ, HAKERSTWA, NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA LUB USUNIĘCIA ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. ŻADEN DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ KAŻDY DOSTAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYM ZWIĄZANEJ, JEŚLI TAKIE USZKODZENIE, UTRATA, ATAK, WIRUSY, ZAKŁÓCENIA, HAKERSTWO, NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUB USUNIĘCIE WYSTĄPIĄ.

9.4 WSZELKIE MATERIAŁY PRZEKAZYWANE LUB PRZESYŁANE Z URZĄDZENIA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z APLIKACJI SĄ DOSTĘPNE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA UŻYTKOWNIKA I NA JEGO WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE APLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA LUB ODPOWIEDNIA DO UŻYTKU WE WSZYSTKICH SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKACH, W KTÓRYCH AWARIA, OPÓŹNIENIA CZASOWE, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI W ZAWARTOŚCI, DANYCH LUB INFORMACJACH DOSTARCZANYCH PRZEZ APLIKACJĘ SĄ ZABRONIONE PRZEZ PRAWO LUB PRZEPISY.

10. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY.

10.1 W ŻADNYM WYPADKU ŻADEN DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH LUB OSOBISTYCH, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB OSOBISTYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNE SZKODY WYRÓWNAWCZE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB RETORSYJNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI, NAWET JEŚLI KTÓRYKOLWIEK LUB WSZYSCY DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z NASTĘPUJĄCYCH KWESTII LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI: (I) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO TRANSMISJI, DANYCH, ZAWARTOŚCI GENEROWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA ALBO ICH ZAMIANA; (II) USUNIĘCIE, USZKODZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE PRZECHOWYWANIA I/LUB WYSYŁANIA LUB ODBIERANIA TRANSMISJI, DANYCH, ZAWARTOŚCI GENEROWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z APLIKACJI; (III) OŚWIADCZENIA LUB ZACHOWANIE JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI, W TYM DOSTĘP DO USŁUG STRONY TRZECIEJ; ALBO (IV) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z APLIKACJĄ.

10.2 UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PONOSIĆ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONYCH WYNIKÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I WYNIKI UZYSKANE Z APLIKACJI. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA ZE STRONY KTÓREGOKOLWIEK Z DOSTAWCÓW W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY, A ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

11. Prawo właściwe / ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem.

Niniejsza umowa EULA podlega przepisom prawa holenderskiego.

Użytkownik niniejszym oświadcza, że nie będzie, ani nie spowoduje, aby jego agent bezpośrednio lub pośrednio eksportował, reeksportował, przeładowywał lub przesyłał Aplikację, jakąkolwiek jej część lub powiązane informacje, nośniki lub Aplikacje z naruszeniem obowiązujących praw, przepisów i rozporządzeń dotyczących kontroli eksportu, w tym amerykańskiej ustawy o kontroli eksportu (Export Administration Act) z 1979 r., oraz wszelkich obowiązujących krajowych lub unijnych przepisów i regulacji, z późniejszymi zmianami, oraz ich przepisów wykonawczych w zakresie, w jakim odnoszą się one do działań, które mają być wykonywane w ramach niniejszej Umowy.

Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się (i) w żadnym kraju, na który rząd USA nałożył embargo lub który został określony przez władze USA jako kraj „sponsorujący terroryzm”; oraz (ii) nie jest wymieniony na żadnej liście władz USA stron objętych zakazem lub ograniczeniem, w tym na liście wyszczególnionych obywateli Departamentu Skarbu lub liście osób lub podmiotów, z którymi prowadzenie interesów jest zabronione, Departamentu Handlu USA.

12. Inne zasady użytkowania, ograniczenia, obowiązki, prawa i informacje związane z Aplikacją mobilną.

12.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) niniejsza umowa EULA została zawarta wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Canon, a nie firmą Google, Apple lub jakąkolwiek inną platformą lub dostawcą usług związanych z Aplikacją; oraz że (ii) firma Canon, a nie firma Google lub Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikację i jej zawartość. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji za pomocą Urządzenia podlega w szczególności zasadom użytkowania ustanowionym przez firmę Google lub Apple (w zależności od zasad, którym podlega Urządzenie Użytkownika), w tym, w przypadku Urządzenia Android, zasadom znajdującym się pod adresem https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html lub dostępnym w sklepie Google Play albo, w przypadku Urządzenia Apple, zasadom określonym w Warunkach Apple App Store®, znajdujących się pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html, których odpowiednie postanowienia zostały włączone do niniejszej umowy poprzez niniejsze odniesienie.

12.2 W żadnym wypadku firma Google, jej podmioty zależne, stowarzyszone lub licencjodawcy, firma Apple, jej podmioty zależne, stowarzyszone lub licencjodawcy lub jakiekolwiek inne platformy lub dostawcy usług związani z Aplikacją (w tym dostawcy usług czasu antenowego lub operatorzy telekomunikacyjni) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej związane z Aplikacją (w dotyczące jej sprzedaży i dystrybucji) albo posiadanie lub korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, w szczególności za (i) jakiekolwiek roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące tego, że Aplikacja nie spełnia obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz (iii) roszczenia wynikające z praw ochrony konsumentów lub podobnych przepisów.

12.3 Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie 12.3, żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie ma na celu ani nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek osobie lub pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu (innemu niż strony niniejszej umowy) jakichkolwiek praw, korzyści lub środków naprawczych jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru, ani też jako podstawa do powstania jakichkolwiek obowiązków lub zobowiązań strony wobec takiej osoby. Niezależnie od powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Apple i jej podmioty zależne są beneficjentami niniejszej umowy EULA będącymi stronami trzecimi oraz że po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszych warunków firma Apple będzie miała prawo (i będzie uważana za podmiot, który zaakceptował to prawo) do wyegzekwowania niniejszej umowy EULA od Użytkownika jako beneficjent będący stroną trzecią.

12.4 Firma Google, jej podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy, firma Apple, jej podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej związane z Aplikacją, posiadaniem lub korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, w szczególności za (i) jakiekolwiek roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące tego, że Aplikacja nie spełnia obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz (iii) roszczenia wynikające z praw ochrony konsumentów lub podobnych przepisów.

12.5 Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika może wiązać się z opłatami za transfer danych. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty za połączenia komórkowe albo opłaty związane z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika. Należy skontaktować się z operatorem telefonii komórkowej w celu ustalenia, czy obowiązują opłaty za korzystanie z sieci komórkowej.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej.

13.1 Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności odszkodowawczej każdego Dostawcę i jego członków władz, dyrektorów, agentów i pracowników z tytułu wszelkich roszczeń, w tym wszelkich strat, zobowiązań, żądań, szkód, kosztów lub wydatków, powództw, procesów, postępowań, wyroków, orzeczeń, egzekucji i zastawów, w tym honorariów i kosztów adwokackich, wniesionych przez strony trzecie lub w inny sposób, z powodu lub wynikających z: (i) naruszenia przez Użytkownika wszelkich oświadczeń, gwarancji, zastrzeżeń lub zobowiązań określonych w niniejszej umowie EULA (lub jakiekolwiek inne naruszenie umowy Użytkownika z firmą Canon na podstawie niniejszej umowy EULA); (ii) wszelkich informacji, Zawartości Generowanej przez Użytkownika lub innych materiałów przesłanych, przekazanych lub dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem jego Urządzenia; lub (iii) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa lub naruszenia przez Użytkownika praw strony trzeciej, w tym naruszenia przez Użytkownika jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

13.2 Zobowiązania dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej określone w punkcie 13.1 powyżej pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy EULA.

14. Dane osobowe

Firma Canon w sposób zautomatyzowany zbiera i analizuje dane techniczne dotyczące użytkowania z urządzenia Użytkownika, aby ułatwić jego obsługę. Więcej informacji na temat zbieranych przez nas danych i sposobu ich wykorzystania można znaleźć w odpowiednich punktach Zasady ochrony prywatności firmy Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pl-PL)

Korzystamy z Google Analytics w celu zbierania danych dotyczących użytkowania. Więcej informacji na temat Google Analytics zawiera strona www.google.com/policies/privacy/partners, w tym rozdział zatytułowany „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”.

15. Warunki i informacje dotyczące Oprogramowania Strony Trzeciej.

15.1 Niektóre części Aplikacji mogą wykorzystywać lub zawierać oprogramowanie stron trzecich, które podlega warunkom licencji open source i/lub licencji stron trzecich („Oprogramowanie Strony Trzeciej”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zgadza się, że prawo Użytkownika do korzystania z takiego Oprogramowania Strony Trzeciej jako części lub w związku z Aplikacją podlega warunkom licencji open source i/lub licencji strony trzeciej mającej zastosowanie do takiego Oprogramowania Strony Trzeciej, w szczególności do wszelkich stosownych potwierdzeń, postanowień licencyjnych i zastrzeżeń w niej zawartych. W przypadku kolizji praw pomiędzy warunkami niniejszej umowy EULA a warunkami licencji open source lub licencji stron trzecich w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z danego Oprogramowania Strony Trzeciej, zastosowanie mają warunki licencji open source i/lub licencji strony trzeciej.

15.2 Niektóre części Aplikacji umożliwiają Użytkownikowi podłączenie Aplikacji do wybranych platform, których właścicielem lub operatorem nie jest firma Canon, a które są wyświetlane w Aplikacji („Platformy Stron Trzecich”) i mogą wymagać zalogowania się na własne konto na Platformie Strony Trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zgadza się, że firma Canon w żaden sposób nie odpowiada za jego własne konto na Platformie Strony Trzeciej ani za jakiekolwiek działania związane z korzystaniem z Platform Stron Trzecich, w tym za logowanie się Użytkownika na własne konto na Platformie Strony Trzeciej.

15.3 Części Aplikacji są dostarczane z informacjami i licencjami open source od społeczności i stron trzecich, które regulują korzystanie z tych części, a wszelkie licencje przyznane zgodnie z niniejszą umową EULA nie zmieniają żadnych praw i obowiązków, które Użytkownik może mieć w ramach takich licencji open source, jednakże zapisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności niniejszej umowy EULA będą miały zastosowanie do wszystkich elementów Aplikacji.

15.4 Android™, Google Play™ i powiązane znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy i logo są własnością firmy Google LLC.

15.5 Apple®, App Store® i powiązane znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy i logo są własnością firmy Apple Inc.

15.6 Poniższe Warunki Stron Trzecich zostały włączone do niniejszej umowy EULA i stanowią część niniejszych postanowień licencyjnych.

W przypadku pobrania Aplikacji Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje następujące umowy licencyjne:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i formach binarnych, z modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone przy spełnieniu następujących warunków:

Redystrybucja kodu źródłowego musi zachować powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie.

Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do dystrybucji.

Nazwy platformy GPUImage ani imion i nazwisk jej współtwórców nie można używać do reklamowania ani promowania produktów opracowanych na podstawie niniejszego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁTWÓRCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, RETORSYJNE ANI WTÓRNE (W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTARCZENIE PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, ZA UTRATĘ PRZYDATNOŚCI, DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW ORAZ ZA ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ ICH POWSTANIA I PRZYJĘTĄ TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, OBIEKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), WYNIKŁE Z UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

SDWebImage
Copyright (c) 2009–2018 Olivier Poitrey
rs@dailymotion.com

Niniejszym udziela się bezpłatnego zezwolenia każdej osobie uzyskującej kopię niniejszego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na obrót Oprogramowaniem bez ograniczeń, w szczególności bez ograniczenia prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, którym dostarczono Oprogramowanie, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu muszą zostać zawarte we wszystkich kopiach lub znacznych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEGO, WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DZIAŁANIAMI W RAMACH OPROGRAMOWANIA.

ZipArchive
Copyright (c) 2010–2015, Sam Soffes,
http://soff.es
Niniejszym udziela się bezpłatnego zezwolenia każdej osobie uzyskującej kopię niniejszego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na obrót Oprogramowaniem bez ograniczeń, w szczególności bez ograniczenia prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, którym dostarczono Oprogramowanie, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu muszą zostać zawarte we wszystkich kopiach lub znacznych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEGO, WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DZIAŁANIAMI W RAMACH OPROGRAMOWANIA.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) 2013 Mario Zechner

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją. Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google Firebase (rok nieznany)

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją. Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

IJK Player
Copyright (c) 2017 Bilibili

MNIEJSZA POWSZECHNA LICENCJA PUBLICZNA GNU

Wersja 3, 29 czerwca 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>

Zezwala się kopiować i rozpowszechniać wierne kopie niniejszego dokumentu licencyjnego, bez prawa wprowadzania do niego zmian.

Ta wersja Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU zawiera postanowienia wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU, uzupełnione o dodatkowe zezwolenia wymienione poniżej.

0. Dodatkowe definicje.

W niniejszym dokumencie określenie „niniejsza Licencja” odnosi się do wersji 3 licencji Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, a „licencja GNU GPL” odnosi się do wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Termin „Biblioteka” odnosi się do utworu objętego niniejszą Licencją, innego niż Aplikacja lub Dzieło Połączone zgodnie z definicją poniżej.

„Aplikacja” oznacza każde dzieło, które korzysta z interfejsu dostarczonego przez Bibliotekę, ale które nie jest w inny sposób oparte na Bibliotece. Zdefiniowanie podklasy klasy zdefiniowanej przez Bibliotekę uważa się za tryb korzystania z interfejsu udostępnionego przez Bibliotekę.

„Dzieło Połączone” to dzieło powstałe w wyniku scalenia lub połączenia Aplikacji z Biblioteką. Wersja Biblioteki, za pomocą której zostało wykonane Dzieło Połączone, nazywana jest również „Wersją Powiązaną”.

„Minimalne Odpowiednie Źródło” dla Dzieła Połączonego oznacza Odpowiednie Źródło dla Dzieła Połączonego, z wyłączeniem dowolnego kodu źródłowego części Dzieła Połączonego, które, rozpatrywane oddzielnie, oparte są na Aplikacji, a nie na Wersji Powiązanej.

„Odpowiedni Kod Aplikacji” dla Dzieła Połączonego oznacza kod obiektu i/lub kod źródłowy dla Aplikacji, w tym wszelkie dane i programy narzędziowe niezbędne do odtworzenia Dzieła Połączonego z Aplikacji, ale z wyłączeniem Bibliotek Systemowych Dzieła Połączonego.

1. Wyjątek od punktu 3 licencji GNU GPL.

Użytkownik może przekazać dzieło objęte licencją zgodnie z punktami 3 i 4 niniejszej Licencji, nie będąc związanym punktem 3 licencji GNU GPL.

2. Przenoszenie zmodyfikowanych wersji.

Jeśli Użytkownik zmodyfikuje kopię Biblioteki, a w modyfikacjach wprowadzonych przez Użytkownika obiekt odnosi się do funkcji lub danych, które mają być dostarczone przez Aplikację korzystającą z tego obiektu (innych niż argument przekazywany po wywołaniu obiektu), wówczas Użytkownik może przekazać kopię zmodyfikowanej wersji:

 • a) na mocy niniejszej Licencji, pod warunkiem, że Użytkownik dołoży wszelkich starań w dobrej wierze, aby zapewnić, że w przypadku, gdy Aplikacja nie dostarcza funkcji lub danych, obiekt nadal działa i wykonuje dowolną część swojego celu, lub
 • b) na mocy licencji GNU GPL, bez żadnych dodatkowych zezwoleń wynikających z niniejszej Licencji mających zastosowanie do tej kopii.

3. Kod obiektu zawierający materiały z plików nagłówka Biblioteki.

Forma kodu obiektu Aplikacji może zawierać materiał z pliku nagłówka, który jest częścią Biblioteki. Użytkownik może przekazać taki kod obiektu zgodnie z wybranymi przez siebie warunkami, pod warunkiem, że, jeśli zawarty materiał nie jest ograniczony do parametrów numerycznych, układów struktury danych i metod dostępu lub małych makr, funkcji śródwierszowych i szablonów (dziesięć lub mniej wierszy długości), Użytkownik wykona obie poniższe czynności:

 • a) Dołączy do każdej kopii kodu obiektu wyraźną informację, że Biblioteka jest w nim używana i że Biblioteka oraz jej użytkowanie są objęte niniejszą Licencją.
 • b) Załączy do kodu obiektu kopię licencji GNU GPL i niniejszego dokumentu licencyjnego.

4. Dzieła Połączone.

Użytkownik może przekazać Dzieło Połączone zgodnie z wybranymi przez siebie warunkami, które jako całość nie ograniczają modyfikacji części Biblioteki zawartej w Dziele Połączonym i stosowania inżynierii odwrotnej w celu debugowania takich modyfikacji, jeśli Użytkownik wykona również obie poniższe czynności:

 • a) Dołączy do każdej kopii kodu obiektu wyraźną informację, że Dzieło Połączone jest w nim używane i że Biblioteka oraz jej użytkowanie są objęte niniejszą Licencją.
 • b) Załączy do Dzieła Połączonego kopię licencji GNU GPL i niniejszego dokumentu licencyjnego.
 • c) W przypadku Dzieła Połączonego, które wyświetla informacje o prawach autorskich podczas jego wykonywania, dołączy do tych informacji informację o prawach autorskich dla Biblioteki, jak również odniesienie kierujące użytkownika do kopii licencji GNU GPL i niniejszego dokumentu licencyjnego.
 • d) Wykona jedną z poniższych czynności:
  • 0) Przekaże Minimalne Odpowiednie Źródło zgodnie z warunkami niniejszej Licencji oraz Odpowiedni Kod Aplikacji w formie odpowiedniej dla i na warunkach, które pozwalają Użytkownikowi na ponowne połączenie lub powiązanie Aplikacji ze zmodyfikowaną wersją Wersji Powiązanej w celu utworzenia zmodyfikowanego Dzieła Połączonego, w sposób określony w punkcie 6 licencji GNU GPL w celu przekazania Odpowiedniego Źródła.
  • 1) Użyje odpowiedniego mechanizmu biblioteki współużytkowanej do połączenia z Biblioteką. Odpowiedni mechanizm to taki, który (a) wykorzystuje w czasie wykonywania kopię Biblioteki już znajdującej się w systemie komputerowym użytkownika, oraz (b) będzie działał poprawnie ze zmodyfikowaną wersją Biblioteki, która jest zgodna pod względem interfejsu z Wersją Powiązaną.
 • e) Dostarczy Informację Instalacyjną, ale tylko wtedy, gdy w przeciwnym razie będzie zobowiązany do dostarczenia takich informacji zgodnie z punktem 6 licencji GNU GPL i tylko w takim zakresie, w jakim takie informacje są niezbędne do zainstalowania i wykonania zmodyfikowanej wersji Dzieła Połączonego, powstałego w wyniku ponownego połączenia lub powiązania Aplikacji ze zmodyfikowaną wersją Wersji Powiązanej. (W przypadku korzystania z opcji 4d0 Informacja Instalacyjna musi towarzyszyć Minimalnemu Odpowiedniemu Źródłu i Odpowiedniemu Kodowi Aplikacji. W przypadku korzystania z opcji 4d1 należy podać Informację Instalacyjną w sposób określony w punkcie 6 licencji GNU GPL w celu przekazania Odpowiedniego Źródła).

5. Połączone Biblioteki.

Użytkownik może umieścić obiekty bibliotek, które są dziełem opartym na Bibliotece, obok siebie w jednej bibliotece wraz z innymi obiektami biblioteki, które nie są Aplikacjami i nie są objęte niniejszą Licencją, oraz przekazać taką połączoną bibliotekę na wybranych przez siebie warunkach, po warunkiem, że Użytkownik wykona obie poniższe czynności:

 • a) Załączy do połączonej biblioteki kopię tego samego dzieła opartego na Bibliotece, niepołączonego z żadnymi innymi obiektami bibliotek, przekazywanego na warunkach niniejszej Licencji.
 • b) Dołączy do połączonej biblioteki wyraźną informację, że jej część jest dziełem opartym na Bibliotece, i wyjaśnienie, gdzie można znaleźć towarzyszącą niepowiązaną formę tego samego dzieła.

6. Poprawione wersje Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

W miarę potrzeb Fundacja Wolnego Oprogramowania może publikować poprawione oraz/lub nowe wersje Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy lub zagadnienia.

Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeśli Biblioteka w formie takiej, w jakiej została otrzymana, zawiera informację, że objęta jest pewną określoną wersją Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU oraz „dowolną z późniejszych wersji”, to Użytkownik ma do wyboru stosowanie się do warunków tej określonej wersji lub do dowolnej późniejszej wersji wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania. Jeśli Biblioteka w formie takiej, w jakiej została otrzymana, nie podaje numeru wersji niniejszej Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, to Użytkownik może wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Jeśli Biblioteka w formie takiej, w jakiej została otrzymana, zawiera informację, że przedstawiciel może podjąć decyzję o tym, która z przyszłych wersji Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU będzie miała zastosowanie, to publiczne oświadczenie tego przedstawiciela o akceptacji danej wersji daje Użytkownikowi bezterminowo prawo do stosowania tej właśnie wersji w odniesieniu do Biblioteki.

Android-GPUImage
Copyright 2018 CyberAgent, Inc.

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.  Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych.  Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Glide
Licencja na wszystko, czego nie ma w folderze third_party (strona trzecia) i co nie jest oznaczone w inny sposób:
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i formach binarnych, z modyfikacjami lub bez nich, są dozwolone przy spełnieniu następujących warunków:

Redystrybucja kodu źródłowego musi zachować powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie.

Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączonych do dystrybucji.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ GOOGLE, INC. W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA GOOGLE, INC. ANI WSPÓŁTWÓRCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, RETORSYJNE ANI WTÓRNE (W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTARCZENIE PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, ZA UTRATĘ PRZYDATNOŚCI, DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW ORAZ ZA ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ ICH POWSTANIA I PRZYJĘTĄ TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, OBIEKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), WYNIKŁE Z UŻYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Poglądy i wnioski zawarte w oprogramowaniu i dokumentacji są poglądami i wnioskami autorów i nie powinny być interpretowane jako reprezentujące oficjalną politykę, wyrażoną lub dorozumianą, firmy Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licencja dla third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją. Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licencja dla third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Niniejszym udziela się bezpłatnego zezwolenia każdej osobie uzyskującej kopię niniejszego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na obrót Oprogramowaniem bez ograniczeń, w szczególności bez ograniczenia prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, którym dostarczono Oprogramowanie, z zastrzeżeniem następujących warunków: Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu muszą zostać zawarte we wszystkich kopiach lub znacznych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEGO, WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DZIAŁANIAMI W RAMACH OPROGRAMOWANIA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licencja dla third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java i third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Brak praw autorskich do kodu źródłowego tej klasy. Może być używane w dowolnym celu, jednakże należy odnieść się do patentu na algorytm LZW firmy Unisys w celu ustalenia ograniczeń dotyczących używania powiązanej klasy LZWEncoder. Wszelkie poprawki prosimy przesyłać na adres kweiner@fmsware.com.

-----------------------------------------------------------------------------

Licencja dla third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

Algorytm NEUQUANT „Neural-Net quantization”, Anthony Dekker, 1994. Algorytm omówiono w rozdziale „Kohonen neural networks for optimal colour quantization” w publikacji „Network: Computation in Neural Systems” Vol. 5 (1994) str. 351–367. Każda strona uzyskująca bezpośrednio lub pośrednio kopię tych plików od autora otrzymuje nieodpłatnie pełne i nieograniczone, nieodwołalne, ogólnoświatowe, opłacone, bezpłatne, niewyłączne prawo i licencję na obrót tym oprogramowaniem i dokumentacją („Oprogramowanie”), w tym prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom otrzymującym kopie od takiej strony, przy czym jedynym wymogiem jest zachowanie niniejszej informacji o prawach autorskich w stanie nienaruszonym.

android.support.v4

Copyright (c) Google (rok nieznany)

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją. Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Kotlin-web-site
Copyright 2000-2019 JetBrains s.r.o. i współtwórcy języka programowania Kotlin

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją. Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.  Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Dagger
Copyright 2012 Autorzy Dagger

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.  Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych.  Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

RxJava + RxAndroid
Copyright 2015 Autorzy RxAndroid

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.  Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych.  Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

MP4 Parser
Copyright (c) Google (rok nieznany)

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.  Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych.  Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Grafika
Copyright (c) Google (rok nieznany)

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.  Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych.  Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Photoview
Copyright 2018 Chris Banes

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”). Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.  Kopię licencji można uzyskać na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych.  Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

GPUVideo.txt
Copyright (c) 2019 Masayuki Suda

Niniejszym udziela się bezpłatnego zezwolenia na warunkach licencji MIT License (MIT) każdej osobie uzyskującej kopię niniejszego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na obrót Oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, którym dostarczono Oprogramowanie, z zastrzeżeniem następujących warunków: Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu muszą zostać zawarte we wszystkich kopiach lub znacznych częściach Oprogramowania. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEGO, WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DZIAŁANIAMI W RAMACH OPROGRAMOWANIA.

16. Różne.

Niniejsza umowa EULA, w tym dokumenty włączone do niej przez odniesienie, stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Canon w odniesieniu do Aplikacji; (i) zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne ustne lub pisemne ustalenia, propozycje i oświadczenia w odniesieniu do jej przedmiotu; oraz (ii) ma pierwszeństwo przed wszelkimi odmiennymi lub dodatkowymi warunkami jakiegokolwiek potwierdzenia lub podobnego uzgodnienia pomiędzy stronami w okresie obowiązywania niniejszej umowy EULA. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA zostanie uznane za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy, o ile ich ważność nie jest sprzeczna z celem niniejszej umowy EULA, a niniejsza umowa EULA będzie egzekwowana w pełnym zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązującego prawa. Żadna zmiana niniejszej umowy EULA nie będzie wiążąca, jeżeli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez należycie upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron. Niniejsza umowa EULA obowiązuje spadkobierców, następców i dozwolonych cesjonariuszy stron niniejszej umowy i pozostaje w mocy z korzyścią dla nich. Zaniechanie przez stronę egzekwowania któregokolwiek z praw związanych z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy EULA przez drugą stronę nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa związanego z późniejszym naruszeniem takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego prawa wynikającego z niniejszej umowy.


© 2019 Canon Europa NV. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie w całości lub w części bez zezwolenia.