Miejsce pracy — zasady obowiązujące w miejscu pracy i najlepsze praktyki

Dążymy do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny. Doceniamy także ogromny wkład naszych pracowników w sukces firmy i jej zrównoważony rozwój ekonomiczny. Pragniemy zostać preferowanym pracodawcą w branży i gwarantować bezpieczne miejsce pracy oraz uczciwe zasady jej wykonywania. W zamian oczekujemy, że pracownicy i wykonawcy będą stosowali się do obowiązujących zasad i procedur, co pozwoli nam zachować zgodność z przepisami prawa i prowadzić działalność w odpowiedzialny sposób.

Pracownicy
Nasze oddziały w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce zatrudniają 17 000 osób. Tam, gdzie pozwalają na to lokalne warunki i przepisy, stosujemy ogólnoeuropejskie zasady i procedury. Zwiększa to spójność warunków zatrudnienia i oczekiwań.

Dialog z pracownikami

Ocena, rozwój i wyróżnienia

3 Selfs (San-Ji)

Różnorodność i świadomość kulturowa

Zasady obowiązujące w miejscu pracy

Zasady

Dialog z pracownikami

Picture_banner_RegionalNiezależna firma zewnętrzna przeprowadza dla nas w 16 językach badania zaangażowania pracowników. Wśród poruszanych kwestii znajdują się następujące pytania: czy menedżerowie dobrze motywują pracowników i zapewniają im potrzebne informacje; czy pracownicy uważają firmę Canon za dobre miejsce do pracy i czy uważają firmę Canon za przedsiębiorstwo działające zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej. Wskaźnik regularnego udziału pracowników w tych badaniach przekracza 70%. Na podstawie uzyskanych wyników oddziały regionalne oraz wydziały firmy tworzą plany działań mające rozwiązać najistotniejsze ze wskazanych w nich problemów.

Rozpoczęliśmy trzyletni program, którego celem jest bardziej bezpośrednie zaangażowanie naszych pracowników w rozwój firmy.

Podczas procesu integracji z firmą Oce prowadziliśmy badania monitorujące w pierwszych krajach, w których prowadzono ten proces, aby dowiedzieć się, co poszło dobrze, a co mogłoby pójść lepiej. Odpowiedzi pracowników były źródłem wniosków i działań, które były stosowane w kolejnych krajach.

Przedstawiciele pracowników są również zapraszani do udziału w pracach europejskiej komisji konsultacyjnej firmy Canon (Canon European Consultative Committee). W jej skład wchodzą przedstawiciele pracowników i zarządu firmy Canon, którzy na szczeblu europejskim wymieniają informacje i poglądy na temat aktualnego stanu i dalszego rozwoju oddziału Canon Europe.

Jeśli pozwalają na to przepisy krajów, w których działamy (mające pierwszeństwo), pracownicy mogą wstępować do związków i w razie potrzeby brać udział w negocjacjach umów zbiorowych. Minimum, które sami wyznaczyliśmy, zakłada utrzymywanie stałego dialogu i komunikacji z pracownikami.

  Na górę

Ocena, rozwój i wyróżnienia

Każdy z nowych pracowników zostaje objęty programem wprowadzającym, który jest przystosowany do roli danej osoby. Kierownicy otrzymują wsparcie, aby zapewnić wszystkim nowym pracownikom w ramach programu wprowadzającego informacje wymagane przez firmę i dotyczące określonego stanowiska pracy.

Zgodnie z przyjętymi zasadami każdy z naszych pracowników odbywa w roku przynajmniej jedno spotkanie ze swoim przełożonym, podczas którego jest poddawany oficjalnej ocenie. Dzięki temu można zmierzyć wydajność w kontekście celów i umiejętności za pomocą standardowego systemu pomiarowego.

Określa się plan rozwoju osobistego i wyznacza szkolenia. Szkolenia mogą być realizowane za pośrednictwem szeregu dostępnych metod edukacji, w tym Canon Academy ze szkoleniami i mentoringiem online. Istnieje wiele sposobów wyróżniania pracowników — na przykład przez nagrody za wieloletnią pracę czy też nasze nagrody 3 Selfs.

W razie potrzeby pracownicy mogą zgodnie z miejscowymi przepisami korzystać z istniejących w naszej firmie procedur składania skarg. Istnieją także, również zgodne z lokalnymi przepisami, jasno określone procedury postępowania dyscyplinarnego, stosowane w razie problemów z wykonywaniem pracy lub zachowaniem.

  Na górę

3 Selfs (San-Ji)

Duch San-Ji lub koncepcja 3 Selfs wyznacza standardy zachowania osób, jakiego zgodnie z Kodeksem postępowania Canon oczekujemy od pracowników naszej firmy. Nagrody 3 Selfs są przyznawane na szczeblu krajowym lub lokalnym co roku lub co kwartał. Mają one na celu promowanie lub wyróżnienie 3 rodzajów zachowania:

• Self-motivation (samodzielna motywacja): przejmowanie inicjatywy i poszukiwanie rozwiązań

• Self-management (samodzielne zarządzanie): skuteczne planowanie na poziomie osób i organizacji

• Self-awareness (samoświadomość): świadomość wpływu, jaki wywierają na innych nasze słowa i czyny.

  Na górę

Różnorodność i świadomość kulturowa

Różnorodność jest jednym z celów firmy Canon, w której wyznajemy filozofię wspólnej pracy wszystkich osób dla wspólnego dobra. Ze względu na to, że obszar naszego działania obejmuje bardzo wiele różnych państw i obszarów, pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu różnorodności. Dzięki nim łatwiej im zrozumieć i doceniać różnorodność wśród osób, kultur i w naszej firmie.

W naszych europejskich siedzibach pracują przedstawiciele ponad 50 narodowości, co odzwierciedla wielonarodowościową strukturę firmy. Zarząd firmy składa się z przedstawicieli 8 narodowości.

Dowiedz się więcej o tym, jak skupiamy się na różnorodności.

  Na górę

Zasady obowiązujące w miejscu pracy

Zero dyskryminacji: nie dyskryminujemy nikogo z powodu przynależności etnicznej, płci, religii, pochodzenia społecznego, niepełnosprawności, poglądów politycznych ani orientacji seksualnej. Nie tolerujemy żadnej formy molestowania.

Zdrowie i bezpieczeństwo: zapewniamy bezpieczne środowisko pracy, którego częścią są szkolenia dla osób pracujących w niebezpiecznych strefach lub mających do czynienia ze związkami chemicznymi. Zachęcamy pracowników, by zachowywali odpowiednią równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Zgłaszanie nieprawidłowości: w naszej firmie funkcjonuje schemat zachowania znanego pod nazwą „whistleblower” — w przypadku podejrzenia, że dzieje się coś złego, każdy z pracowników ma prawo do anonimowego zgłoszenia swoich podejrzeń.

Kodeks postępowania: wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania się do zasad kodeksu postępowania Grupy Canon. Wyznacza on standardy oczekiwanych zachowań — od ochrony poufnych informacji po zapobieganie niewłaściwym zachowaniom, na przykład znęcaniu się.

Warunki zatrudnienia: Zależą one od lokalnych przepisów i praktyk, w tym dotyczących praw matek, nadgodzin czy obowiązkowych godzin pracy.
 
Prawa człowieka i praca dzieci: firma Canon szanuje prawa człowieka przysługujące wszystkim jej pracownikom. W zasadach firmy Canon Inc. dotyczących zakupów oraz wytycznych dla dostawców można znaleźć informacje o prawach człowieka, pracy dzieci, zagadnieniach etycznych oraz uczciwym prowadzeniu działalności i współpracy ze społecznościami. Oddział Canon Europe wprowadził Kodeks postępowania dostawców, który stanowi element naszych ogólnych warunków zakupów. Oczekujemy od naszych dostawców co najmniej zgodności z określonymi standardami postępowania.Picture_UNGC logo

Canon Europe przystąpił w styczniu 2014 do „the UN Global Compact”, największej w świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się do 10 powszechnie przyjętych zasad w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. 

Wiedza o ochronie środowiska: wszyscy nasi pracownicy i kontraktorzy przechodzą szkolenie z zakresu ochrony środowiska, które ma miejsce podczas „dni wprowadzających” i obowiązkowy kurs online. Pomagają one zrozumieć, jak dużą wagę przykładamy do zmniejszenia wpływu wywieranego na środowisko i w jaki sposób wiąże się to z ich pracą. Więcej informacji o naszych działaniach z zakresu ochrony środowiska.

Więcej informacji o naszych działaniach z zakresu zarządzania.

  Na górę

Zasady

Szanując obowiązujące zasady, pracownicy firmy Canon wspomagają ją w dążeniu do uczciwego i etycznego prowadzenia działalności.

Upominki/rozrywka: pracownicy muszą przestrzegać obowiązujących w firmie zasad dotyczących przekazywania i otrzymywania upominków, także tych mających formę rozrywki.

Przeciwdziałanie korupcji: pracownicy muszą przestrzegać zasad dotyczących zapobiegania korupcji.

Media społecznościowe: aby ochronić integralność marki i reputacji firmy Canon, wprowadziliśmy zasady, które doradzają pracownikom, by korzystali z mediów społecznościowych w sposób odpowiedzialny.

Korzystanie z rozwiązań teleinformatycznych (ICT): aby ochronić sieć firmy przed szkodliwym oprogramowaniem, przyjęte zasady dotyczące ICT jasno określają dopuszczalne i zabronione sposoby korzystania z firmowych zasobów informatycznych.

Uczciwa konkurencja: wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia dotyczące tego zagadnienia. Dodatkowo w poszczególnych krajach mamy radców prawnych, którzy służą pomocą w tym zakresie.

Dowiedz się więcej o zasadach firmy Canon dotyczących spraw ekonomicznych i zarządzania.

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

  Na górę

spacer
					image
Społeczeństwo
Działania regionalne
Działania lokalne
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)