Recykling — wkład w gospodarkę cyrkulacyjną

Chcąc oszczędzać ograniczone zasoby naturalne i pomóc w łagodzeniu zmian klimatycznych, uznajemy za swój obowiązek wtórne wykorzystanie materiałów, części i podzespołów pochodzących z recyklingu. Prowadzimy wiele programów, które umożliwiają nam wtórne wykorzystanie i recykling zasobów, zmniejszanie wpływu na środowisko i oferowanie naszym klientom ekologicznych produktów.

Listę pojęć związanych z ochroną środowiska można znaleźć w słowniku.

Podpisana przez firmę Canon umowa European Union Voluntary Agreement o zgodności urządzeń do przetwarzania obrazu z zasadami ochrony środowiska zawiera zobowiązanie do informowania o postępowaniu ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi.

Podejmujemy kroki w celu recyklingu i odnawiania produktów oraz materiałów w wielu dziedzinach.

Odpady

Pojemniki po tonerze

Kasety z atramentem

Recykling kaset z tonerem

Odnowione fabrycznie modele

Odnowa

Wycofywanie produktów

Odpady

Oszczędzamy zasoby, ponownie wykorzystując w produkcji odpady pochodzące z naszych produktów i procesów. Na przykład przetwarzamy tworzywo ze zwracanych urządzeń — trafia ono do nowych urządzeń, takich jak produkty z serii imageRUNNER ADVANCE czy obudowy naszych kalkulatorów. Z kolei blistry do pakowania kaset z atramentem są obecnie przynajmniej w 70% robione z tworzyw z recyklingu.

  Na górę

Pojemniki po tonerze

Nie mamy ogólnoeuropejskiego programu zwrotu i recyklingu pojemników po tonerze. W sprawie dostępności usług recyklingu pojemników po tonerze oferowanych przez firmę Canon należy skontaktować się z krajowym oddziałem firmy. Można też skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim lub instytucją zajmującą się odpadami w celu określenia preferowanych metod utylizacji. W większości przypadków pojemniki po tonerze można poddać recyklingowi razem z innymi tworzywami sztucznymi, ponieważ nie zawierają one niebezpiecznych materiałów, a lokalna utylizacja ma mniejszy wpływ na środowisko.

  Na górę

Kasety z atramentem

Posiadamy uruchomiony w 15 krajach paneuropejski program zwrotu kartridży atramentowych. Dowiedz się, jak poddać recyklingowi kasety z atramentem.

  Na górę

Recykling kaset z tonerem

tcrp25th_logo_c

W 1990 roku firma Canon jako pierwsza na rynku wprowadziła program recyklingu kaset z tonerem do drukarek laserowych. Każdego roku zbieramy około 20 000 ton kaset z tonerem na całym świecie, co pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 30 000 ton i oszczędzić 15 000 ton nowych surowców. Przeczytaj więcej o prowadzonym przez nas od 25 lat programie recyklingu.

Nasz program jest zgodny z dyrektywą WEEE i funkcjonuje w 18 krajach Europy. Klienci mogą bezpłatnie zwracać nam zużyte kasety. Są one następnie w całości wykorzystywane ponownie lub poddawane przetworzeniu na nowe. Proces ten przebiega w pętli zamkniętej. Dzięki temu możemy w sposób ciągły wykorzystywać na nowo materiały z kaset bez pogorszenia jakości plastiku. Dowiedz się, jak poddać recyklingowi kasety z tonerem do drukarek laserowych.

Recykling kaset z tonerem w pętli zamkniętej

  Na górę

Odnowione fabrycznie modele

Urządzenie FPNM (dawniej określane jako „regenerowane”) to nowe wydanie oryginalnego modelu, które powstało na bazie nowych i istniejących elementów. Oryginalne urządzenia są zbierane od klientów, wysyłane do fabryki firmy Canon i rozmontowywane na pojedyncze elementy. Zdemontowane elementy są dokładnie czyszczone i przechodzą pełną procedurę testową. Następnie każde odnowione urządzenie przechodzi taką samą procedurę kontroli jakości jak nowo wyprodukowane urządzenie i otrzymuje gwarancje posiadania takiej samej jakości i parametrów jak oryginalne urządzenie.

Ponownie wykorzystuje się ponad 93% oryginalnych części (wagowo), co pozwala zaoszczędzić cenne zasoby i zredukować wpływ na środowisko. Stare dane są usuwane, oprogramowanie jest uaktualniane, licznik jest zerowany, a urządzenie otrzymuje nowy numer seryjny. Urządzenia takie trafiają do sprzedaży w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Zobacz naszą nową broszurę o produktach FPNM.

Zobacz nasz nowy film o produktach FPNM.

Zapoznaj się z definicją odnowionych fabrycznie modeli firmy Canon.

Urządzenia Océ Premia Class,w tym drukarki produkcyjne i wielkoformatowe, przechodzą podobną procedurę, która zmniejsza ilość odpadów i umożliwia ponowne wykorzystanie podzespołów, dając urządzeniom drugie życie.

  Na górę

Odnowa

Odnowa to proces o wymaganiach mniejszych niż tworzenie modeli odnowionych fabrycznie. W poszczególnych krajach zajmują się nią nasze lokalne oddziały handlowe. Odnowa polega na odświeżeniu urządzeń przez wymianę lub wyczyszczenie zużytych części w celu przygotowania urządzeń do sprzedaży w danym kraju. Zapoznaj się z definicją odnowy stosowaną w firmie Canon.

  Na górę

Wycofywanie produktów

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na producentów obowiązek umożliwienia klientom odpowiedzialnej utylizacji produktów, których okres eksploatacji dobiegł końca. Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producentów została zaimplementowana w trzech dyrektywach UE w celu zapobiegania wyrzucaniu produktów i przedostawania się do środowiska szkodliwych substancji, które mogą znajdować się w produktach. Dowiedz się więcej o dyrektywach obejmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz opakowania.

Oprócz dyrektyw Unii Europejskiej od 2011 r. firma Canon jest sygnatariuszem unijnej dobrowolnej umowy dotyczącej poprawy parametrów ekologicznych sprzętu do przetwarzania obrazu. Inicjatywa ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako wiążąca regulacja prawna w 2013 r. i obejmuje obowiązek dostarczania informacji dotyczących postępowania ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi.

  Na górę

spacer
					image
Środowisko
Produkcja
Eksploatacja
Działania
ISO 14001
Słownik
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)