Dyrektywa WEEE — Canon i dyrektywa WEEE

Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Unii Europejskiej dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zwana dalej „dyrektywą”) stanowi część krajowych przepisów prawa państw członkowskich Wspólnoty. Funkcjonuje ona także w krajach obszaru EEA — Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Wprowadzono ją, by zmniejszyć uciążliwość zużytego sprzętu elektronicznego dla środowiska.

Zgodnie z dyrektywą WEEE firma Canon, jako producent urządzeń elektronicznych, zapewnia zbieranie i utylizację zużytych urządzeń podlegających tej dyrektywie w każdym państwie Unii, w którym działa nasz oddział handlowy.

Nasi klienci mogą oddawać zużyte urządzenia produkcji firmy Canon w wyznaczonych punktach zbiórki lub zwracać je przy zakupie podobnego sprzętu.

Informacje dla klientów — obszar UE i EEA
Ukazany poniżej symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą i przepisami krajowymi produktu nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych.

WEE_Symbol

Produkt należy zwrócić w wyznaczonym punkcie odbioru lub w autoryzowanym zakładzie zajmującym się gromadzeniem i recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Niewłaściwe obchodzenie się z odpadami tego typu może mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje, które są zwykle stosowane przy produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednocześnie prawidłowe unieszkodlowianie tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji, należy skontaktować się z władzami samorządowymi, placówką utylizacji odpadów lub odbiorcą odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego albo zapoznać się z zatwierdzonym schematem utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Program recyklingu kaset z tonerem firmy Canon
Firma Canon prowadzi także własny, zgodny z dyrektywą WEEE program recyklingu kaset z tonerem. Więcej informacji można znaleźć na naszej witrynie dotyczącej recyklingu kaset.

Informacje dla zakładów prowadzących recykling i utylizację
Zgodnie z dyrektywą firma Canon udostępniła zakładom prowadzącym recykling i utylizację informacje o szeregu podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz materiałach, które są stosowane w naszych produktach, w tym także o wszelkich substancjach niebezpiecznych.

spacer
					image
Biznes
Regulacja REACH
Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów
ISO 9001
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównowazonego Rozwoju
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]