Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów — zużyte baterie i akumulatory

Jako producent lub importer baterii i akumulatorów firma Canon w każdym państwie UE, w którym działa, jest członkiem systemów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. Wypełniamy także swoje zobowiązania w zakresie raportowania oraz finansowania zbierania i utylizacji tych produktów.

Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (2013/56/EC) (zwana dalej dyrektywą) została opublikowana w roku 2008 i obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE. Jej celem jest zwiększenie liczby baterii i akumulatorów poddawanych recyklingowi w celu ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na środowisko.

Klienci mogą zwrócić zużyte baterie lub akumulatory pochodzące z posiadanych produktów Canon w miejskich punktach zbiórki odpadów lub w zarejestrowanych punktach odbioru.

Informacje dla klientów — UE i EEA (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Symbol poniżej oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.

Symbol baterii

Jeśli poniżej pokazanego wcześniej symbolu znajduje się symbol związków chemicznych, oznacza to obecność metali ciężkich w baterii lub akumulatorze (rtęci, kadmu lub ołowiu) w stężeniach przekraczających wartości progowe określone w dyrektywie.

Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Produkty firmy Canon wyposażone w niewymienne baterie są w całości objęte dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Unii Europejskiej i powinny być przekazywane do autoryzowanych punktów zbiórki odpadów tej kategorii. Punkty zbiórki zajmują się dalszym recyklingiem i utylizacją tych produktów, włączając w to baterie.

Udział klientów w procesie zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów jest ważny, ponieważ pomaga zminimalizować ewentualny wpływ zawartych w nich substancji na środowisko i ludzkie zdrowie.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

spacer
					image
Biznes
Dyrektywa WEEE
Regulacja REACH
ISO 9001
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównowazonego Rozwoju
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]