Deklaracja firmy Canon dotycząca Rozporządzenia (WE) REACH nr 1907/2006

Lipiec 2017

Rozporządzenie WE nr 1907/2006 (REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 r. aby usprawnić zarządzanie substacjami chemicznymi w postaci własnej, jako składników preparatów i w wyrobach¹ na terenie Europy.

Grupa Canon przestrzega zasad odpowiedzialności za środowisko naturalne i podejmuje aktywne działania w celu zachowania ciągłej zgodności z postanowieniami rozporządzenia REACH.

Informowanie o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)
W myśl artykułu 59 rozporządzenia REACH lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy została opublikowana po raz pierwszy 28 października 2008 r. i jest aktualizowana co około 6 miesięcy. Aktualna wersja listy kandydackiej jest dostępna w witrynie Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Firmy wchodzące w skład łańcucha dostaw Canon podlegają surowym zasadom naszego Programu ekologicznych zakupów. Wymagamy od naszych dostawców szczegółowych informacji o substancjach (w tym substancjach SVHC) występujących w dostarczanych nam produktach. Regularnie aktualizujemy ankietę dla dostawców, tak aby odzwierciedlała zmiany w światowym prawodawstwie, które mogą dotyczyć naszych produktów (tj. produktów elektrycznych i elektronicznych), w tym aktualizacje listy kandydackiej.

Jako producent i dostawca wyrobów musimy w myśl artykułu 33 rozporządzenia REACH informować o obecności substancji SVHC, których stężenie przekracza 0,1% masy produktu. W przypadku pojawienia się nowych informacji wymagających podjęcia dodatkowych działań natychmiast poinformujemy o tym naszych klientów za pośrednictwem tej strony internetowej.

Deklaracja firmy Canon dotycząca wyrobów
Substancje wymienione poniżej mogą występować w wyrobach firmy Canon w stężeniu przekraczającym wartość progową:


Nazwa substancji Numer CAS/WE Artykuł Zastosowanie
Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 117-81-7 Kable PVC Zmiękczacz
Kwas borowy 10043-35-3/11113-50-1 Papier fotograficzny Czynnik sieciujący
Tetraboran disodu, bezwodny 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Części pochłaniacza zużytego atramentuPapier fotograficzny Opóźniacz paleniaCzynnik sieciujący


Karty charakterystyki (ang. SDS)
Udostępniamy karty charakterystyki dla naszych atramentów, tonerów i chemikaliów serwisowych użytkownikom końcowym, aby poinformować ich o bezpiecznym użytkowaniu i utylizacji na każdym etapie łańcucha dostaw.

Karty SDS są dostępne pod następującymi łączami:

Produkty firmy Canon: https://msds.canon-europe.com/
Produkty firmy Océ: http://global.oce.com/support

Dalsze informacje
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem CEU-Reach@canon-europe.com.

Więcej informacji na temat REACH można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Zastrzeżenie
Wszelkie informacje w niniejszym oświadczeniu podawane są zgodnie ze stanem wiedzy firmy Canon, aktualnym w chwili przygotowywania. Niniejsze oświadczenie ma charakter wyłącznie informacyjny. Firma Canon przekazuje niniejsze informacje bez jakichkolwiek wyrażonych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności do określonych celów. Firma Canon nie gwarantuje braku błędów w zawartości.


¹ Zgodnie z definicją wyrobu w Rozporządzeniu REACH (WE) 1907/2006

spacer
					image
Biznes
Dyrektywa WEEE
Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów
ISO 9001
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]