Deklaracja firmy Canon dotycząca Rozporządzenia (WE) REACH nr 1907/2006

styczeń 2018 r.

Rozporządzenie WE nr 1907/2006 (REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 r. aby usprawnić zarządzanie substacjami chemicznymi w postaci własnej, jako składników preparatów i w wyrobach¹ na terenie Europy.

Grupa Canon przestrzega zasad odpowiedzialności za środowisko naturalne i podejmuje aktywne działania w celu zachowania ciągłej zgodności z postanowieniami rozporządzenia REACH.

Informowanie o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)
W myśl artykułu 59 rozporządzenia REACH lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy została opublikowana po raz pierwszy 28 października 2008 r. i jest aktualizowana co około 6 miesięcy. Aktualna wersja listy kandydackiej jest dostępna w witrynie Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Firmy wchodzące w skład łańcucha dostaw Canon w Europie podlegają surowym zasadom naszego Programu ekologicznych zakupów. Wymagamy od naszych dostawców szczegółowych informacji o substancjach (w tym substancjach SVHC) występujących w dostarczanych nam produktach. Regularnie aktualizujemy ankietę dla dostawców, tak aby odzwierciedlała zmiany w światowym prawodawstwie, które mogą dotyczyć naszych produktów (tj. produktów elektrycznych i elektronicznych), w tym aktualizacje listy kandydackiej.

Jako producent i dostawca wyrobów musimy w myśl artykułu 33 rozporządzenia REACH informować o obecności substancji SVHC, których stężenie przekracza 0,1% masy produktu. W przypadku pojawienia się nowych informacji wymagających podjęcia dodatkowych działań natychmiast poinformujemy o tym naszych klientów za pośrednictwem tej strony internetowej.

Deklaracja dot. artykułów Canon
Substancje wymienione poniżej mogą występować w artykułach firmy Canon w ilościach przewyższających określony poziom:


Nazwa substancji Numer CAS/WE Artykuł Zastosowanie
Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 117-81-7 Kable PVC Zmiękczacz
Kwas borowy 10043-35-3/11113-50-1 Papier fotograficzny Czynnik sieciujący
Tetraboran disodu, bezwodny 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Części pochłaniacza zużytego atramentuPapier fotograficzny Opóźniacz paleniaCzynnik sieciujący


Deklaracja dot. artykułów Océ
Substancje wymienione poniżej mogą występować w artykułach firmy Océ w ilościach przewyższających określony poziom:

Nazwa substancji Numer CAS/WE Typ części Zamiast niego Typ drukarki
Cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT) 12626-81-2 Głowica drukująca Materiał piezoelektryczny w głowicy drukującej Piezoelektryczne drukarki atramentowe
Tlenek ołowiu 1317-36-8 Silnik/wentylator   Drukarki ColorWave
Tritlenek diboru 1303-86-2 Silnik/wentylator Opóźniacz palenia Drukarki wielkoformatowe
Dimetyloacetamid (DMAC) 127-19-5 silnik   Drukarki Arizona
UV-328 25973-55-1 silnik elementy pochłaniające promienie ultrafioletowe w tworzywie sztucznym Drukarki Arizona
UV-320 3846-71-7 silnik elementy pochłaniające promienie ultrafioletowe w tworzywie sztucznym Drukarki Arizona
DEHP 117-81-7 silnik zmiękczacz Drukarki Arizona
Bezwodnik metyloheksahydroftalowy 25550-51-0 Podzespoły elektroniczne Substancje sieciujące Kilka


Karty charakterystyki (SDS)
Udostępniamy karty charakterystyki dla naszych atramentów, tonerów i chemikaliów serwisowych użytkownikom końcowym, aby poinformować ich o bezpiecznym użytkowaniu i utylizacji na każdym etapie łańcucha dostaw.

Karty SDS są dostępne pod następującymi łączami:

Produkty firmy Canon: http://www.canon-europe.com/sds/
Produkty firmy Océ: http://downloads.oce.com

Dalsze informacje
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem CEU-Reach@canon-europe.com.

Więcej informacji na temat REACH można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Zastrzeżenie prawne
Wszelkie informacje w niniejszym oświadczeniu podawane są zgodnie ze stanem wiedzy firmy Canon, aktualnym w chwili przygotowywania. Niniejsze oświadczenie ma charakter wyłącznie informacyjny. Firma Canon przekazuje niniejsze informacje bez jakichkolwiek wyrażonych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności do określonych celów. Firma Canon nie gwarantuje braku błędów w zawartości.


¹ Zgodnie z definicją wyrobu w Rozporządzeniu REACH (WE) 1907/2006

spacer
					image
Biznes
Dyrektywa WEEE
Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów
ISO 9001
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]