Biznes — odpowiedzialny biznes

Prowadząc działalność w sposób odpowiedzialny, staramy się stworzyć wartość gospodarczą o większym zasięgu, która przyniesie korzyści szerszym kręgom interesariuszy i innym grupom. Osiągamy to oferując produkty, usługi i rozwiązania, które pomagają przedsiębiorstwom w zachowaniu konkurencyjności, poprawiają stan zdrowia poszczególnych członków społeczności, podnoszą poziom życia klientów i przyczyniają się do wzbogacania społeczeństwa.

Nasze usługi i produkty obejmują usługi zarządzania drukiem i rozwiązania biznesowe, w tym outsourcing procesów biznesowych i rozwiązania do przechowywania obrazów; od aparatów po urządzenia wielofunkcyjne; od kamer telewizyjnych po cyfrową radiografię; od półprzewodników po skanery; od drukarek produkcyjnych i wielkoformatowych po usługi doradcze; od projektorów po kalkulatory. Dowiedz się więcej o naszych produktach dla domu, opieki zdrowotnej, firm, a także o usługach i rozwiązaniach.

Wyznawana przez nas filozofia Kyosei oznacza, że poważnie traktujemy odpowiedzialność za udział w budowie silnej gospodarki, która przynosi powszechne korzyści. Powodzenie naszej firmy jest korzystne dla gospodarek państw i regionów, co z kolei przynosi korzyść klientom i innym interesariuszom, w tym dostawcom, pracownikom i administracji państwowej.

Dowiedz się, jak wygląda nasza współpraca z interesariuszami. Relacje z interesariuszami

ONZ

Picture_banner_BusinessW naszej firmie funkcjonują silne zasady i procedury, dzięki którym łatwiej nam zachować zgodność z odpowiednimi przepisami i w ten sposób sprostać oczekiwaniom interesariuszy. Odpowiedzialny biznes to dla nas jednak więcej niż zachowanie zgodności z prawem; ta zasada dotyczy także zachowana w miejscu pracy, jakiego oczekujemy od naszych pracowników, sposobu traktowania przez nas personelu; działań, które podejmujemy, by nasz biznes był uczciwy i bezpieczny, poprzez ochronę naszych klientów i środowiska, działania etyczne, płacenie podatków i prezentowanie najlepszych praktyk. Aby podkreślić nasze zaangażowanie w odpowiedzialny biznes i sformalizować umieszczenie podejścia do zrównoważonego rozwój w naszej strategii, kulturze i biznesie, Canon Europa przystąpił do inicjatywy ONZ "UN Global Compact", zobowiązując się do 10 powszechnie przyjętych zasad w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Przeczytaj o naszych działaniach na rzecz społeczeństwa i odpowiedzialności społecznej.
Sprawdź, jak zmniejszamy nasz wpływ na środowisko.

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Zgodność i działania

Jako spółka zależna firmy Canon Inc. mamy swoją rolę w procesie wewnętrznego zarządzania, włączając w to udział w spotkaniach rozszerzonej komisji ds. etyki, która podejmuje decyzje w zakresie działań wspierających zachowanie zgodności. Zachowanie zgodności jest dla nas elementem zarządzania przedsiębiorstwem, podobnie jak etyczny handel, prawo i przepisy, wpływ na gospodarkę, obowiązki pracowników i pracodawców oraz bezpieczeństwo produktów.

W naszej firmie działa wewnętrzny zespół ds. oceny zgodności, który ma dbać o zrozumienie nowych przepisów dotyczących naszej firmy i uwzględnienie ich w analizach przed wprowadzeniem w życie, tak aby można było zaplanować odpowiednie działania. Zgodność z przepisami sprawia, że sprzedajemy — w uczciwy i odpowiedzialny sposób — bezpieczne i zgodne z przepisami produkty, którym klienci mogą ufać.

W każdym z wielu krajów, w których prowadzimy działalność, przestrzegamy stosownych przepisów. Bierzemy udział w pracach organizacji przemysłowych i grup, które rozważają zagadnienia związane z przepisami o ochronie środowiska i bezpieczeństwie produktu, by móc zawsze wyprzedzać działania ustawodawców i aktywnie poszukiwać możliwości udziału w tworzeniu przepisów. Jesteśmy członkiem takich organizacji, jak DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR oraz CSR Europe.

Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Regulacja REACH

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów

Dyrektywa w sprawie opakowań

Eko-Deklaracje

Karty charakterystyki MSDS

Ustawa Sarbanes-Oxley

ISO 9001

ISO 27001

Kodeks postępowania

ISO 14001

Zamówienia ekologiczne

Patenty

Walka z podróbkami

Minerały z Demokratycznej Republiki Konga

Relacje inwestorskie

Pracownicy

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Przeciwdziałanie łapówkom i korupcji

Prezenty i rozrywka

Uczciwa konkurencja

Relacje z interesariuszami

Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firma Canon zachowuje zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej (2012/19/UE) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, której celem jest zmniejszenie wpływu wyrzucanych urządzeń elektronicznych na środowisko. Dyrektywa WEEE jest częścią prawa krajowego wszystkich państw członkowskich UE. Dowiedz się więcej o firmie Canon i dyrektywie WEEE.

  Na górę

Regulacja REACH

Regulacja EC REACH Nr 1907/2006 wprowadza konieczność badania właściwości chemikaliów celem zidentyfikowania możliwych zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Firma Canon ściśle współpracuje z łańcuchem dostaw celem zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami REACH. Dowiedz się więcej o firmie Canon i regulacji REACH. Dowiedz się więcej o programie zamówień ekologicznych firmy Canon.

  Na górę

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Firma Canon zachowuje zgodność z unijną dyrektywą RoHS (2011/65/UE), a w niektórych przypadkach wykracza poza jej wymagania. Dyrektywa RoHS ma na celu zmniejszenie uciążliwości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych dla środowiska przez ograniczenie dozwolonej zawartości sześciu związków chemicznych, które mogą być stosowane w tych urządzeniach. Obecnie w produktach oferowanych na terenie Unii Europejskiej zawartość ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) oraz polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) nie może przekraczać określonych limitów. Przygotowujemy się już na ograniczenia w stosunku do nowych substancji, które zostaną dodane do dyrektywy RoHS, z terminem obowiązywania od około 2017 roku. Dowiedz się więcej o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Na górę

Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów

Jako producent lub importer baterii i akumulatorów jesteśmy członkiem systemów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów w każdym państwie Unii Europejskiej, w którym prowadzimy działalność. Wypełniamy swoje zobowiązania w zakresie raportowania oraz finansowania zbiórki i utylizacji tych produktów. Europejska Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (2013/56/WE) ma na celu redukcję wpływu zużytych baterii i akumulatorów na środowisko oraz zwiększenie poziomu recyklingu tych produktów.

Niektóre z naszych kalkulatorów są zaprojektowane do pracy wyłącznie na energię słoneczną, więc nie potrzebują wcale baterii, lub korzystają z podwójnego słoneczno/bateryjnego zasilania aby oszczędzać energię. Dowiedz się więcej o naszej serii energooszczędnych kalkulatorów i sposobie recyklingu baterii.

  Na górę

Dyrektywa w sprawie opakowań

Firma Canon uczestniczy w programach recyklingu zużytych opakowań i pomaga finansować ich zbieranie oraz ponowne przetwarzanie. Jest to zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE) oraz z przepisami krajów, w których znajdują się nasze biura handlowe. Redukujemy również ilość opakowań produktów.

  Na górę

Eko-Deklaracje

Firma Canon przygotowuje Eko-Deklaracje zawierające informacje o właściwościach naszych produktów związanych z ochroną środowiska, użytych materiałach i wydajności energetycznej. Więcej informacji o Eko-Deklaracjach można uzyskać w lokalnych oddziałach firmy Canon.

  Na górę

Karty charakterystyki MSDS

Karty charakterystyki MSDS zawierają informacje o potencjalnych skutkach zdrowotnych narażenia się na działanie związków chemicznych i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji. W naszej witrynie MSDS można znaleźć informacje o wszystkich atramentach i tonerach używanych w produktach Canon oraz o materiałach używanych przez serwisantów. Można tam także znaleść karty charakterystyki MSDS produktów Océ. Wszelkie pytania na temat kart charakterystyki MSDS należy kierować do lokalnych oddziałów firmy Canon.

  Na górę

Ustawa Sarbanes-Oxley

Firma Canon jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE), więc przestrzega wymogów Ustawy Sarbanes-Oxley.

  Na górę

ISO 9001

W wielu zakładach firmy Canon Europe wdrożono system zarządzania z certyfikatem ISO 9001. Ta norma koncentruje się na procesach jakościowych w organizacji w celu spełnienia oczekiwań klientów i innych wymagań wynikających z przepisów. Nie odnosi się ona do jakości produktów. Znajdź listę zakładów zgodnych z normą ISO 9001. Znajdź listę zakładów Océ zgodnych z normą ISO 9001.

  Na górę

ISO 27001

Firma Canon Europe otrzymała certyfikat ISO 27001, który stanowi dowód przestrzegania światowych norm w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. ISO 27001 obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa informacji — od zarządzania ryzykiem i kontrolami aż po zarządzanie zdarzeniami.

  Na górę

Kodeks postępowania

Wszyscy pracownicy firmy Canon są zobowiązani przestrzegać obowiązującego w grupie kodeksu postępowania. Stanowi on podstawę, w oparciu o którą nasza firma spełnia zobowiązania prawne i etyczne. Zawarte w nim normy regulują odpowiedzialne zachowania pracowników — od ochrony poufności danych aż po zakazywanie niewłaściwego postępowania. Jego uzupełnienie stanowią dodatkowe zasady dotyczące miejsca pracy w całym regionie EMEA.

  Na górę

ISO 14001

W roku 2007 firma Canon otrzymała globalny certyfikat zgodności z surowym standardem zarządzania środowiskowego ISO 14001 i nadal dąży do ciągłego doskonalenia we wszystkich swoich zakładach. Obecnie certyfikat obejmuje około 200 zakładów w 25 krajach regionu EMEA. W przyszłości, w ramach procesu integracji firmy Océ, odpowiednie zakłady zostaną objęte globalnym certyfikatem firmy Canon.

  Na górę

Zamówienia ekologiczne

W roku 2008 wdrożyliśmy w regionie EMEA program zamówień ekologicznych, którego celem jest zagwarantowanie zamówień bezpiecznych materiałów i elementów. Dostawcy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów i monitorować własnych dostawców. Przepisy te obejmują różne zagadnienia, od niebezpiecznych środków chemicznych po kwestie dotyczące drewna.

Dokonujemy audytów naszych dostawców pod kątem oceny ryzyka. Aktualizujemy kwestionariusz dotyczący naszych dostawców w celu uwzględnienia odpowiednich przepisów. Nowi dostawcy muszą wypełnić cały kwestionariusz i mogą podlegać audytowi. Bieżący dostawcy muszą potwierdzić zgodność ze zaktualizowanymi przepisami.

Współpracujemy z naszymi dostawcami przy wszelkich kwestiach, które wymagają poprawy. Dzięki temu mamy pewność, że nabywane przez nas części i produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej oraz z wymogami globalnego programu zamówień ekologicznych firmy Canon, a nasi klienci są chronieni przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dowiedz się więcej o globalnym programie zamówień ekologicznych firmy Canon.

  Na górę

Patenty

Co roku zgłaszamy coraz więcej wniosków patentowych w regionie EMEA. Pozwala to chronić nasze nowe produkty i technologie. Zgłaszane wnioski obejmują sprzęt i oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, produkty optyczne, sprzęt medyczny, oprogramowanie do zarządzania drukowaniem i skanowaniem. Pozwala to nam na egzekwowanie naszych praw patentowych wobec osób trzecich, które je naruszają. Wraz z rozwojem naszej firmy, spowodowanym przejęciami i wkraczaniem na nowe rynki, rośnie potrzeba ochrony naszych wynalazków i nowych technologii powstających w regionie EMEA. Stale podejmujemy kroki umożliwiające realizację tego celu.

  Na górę

Walka z podróbkami

Pracujemy usilnie nad wyeliminowaniem podróbek produktów Canon ze sprzedaży. Nasz zespół ds. własności intelektualnej pracuje ściśle z policją, służbami celnymi, agencjami ds. standardów handlowych i międzynarodowymi organizacjami w celu zapobiegania wprowadzaniu na rynek podróbek produktów Canon. Pomaga to chronić naszą markę i jej reputację oraz klientów. Podrobione produkty firmy Canon są nielegalne, a ich używanie może być szkodliwe dla konsumentów. Wątpliwe jest bowiem, aby podróbki były zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak WEEE i REACH. Dowiedz się więcej na temat działań w zakresie walki z podróbkami i produktów porównywalnych.

  Na górę

Minerały z Demokratycznej Republiki Konga

Zapoznaj się z informacjami w witrynie internetowej firmy Canon Inc.

  Na górę

Relacje inwestorskie

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie relacji z inwestorami.

  Na górę

Pracownicy

Oczekujemy od naszych pracowników przestrzegania wysokich standardów i zapewniamy im bezpieczne środowisko pracy oraz równe możliwości. Wprowadziliśmy wiele zasad i programów, których celem jest zagwarantowanie sprawiedliwego traktowania pracowników i odpowiedzialnego prowadzenia działalności, w tym programy dotyczące przeciwdziałania łapówkom, uczciwej konkurencji, prezentów i rozrywki oraz mediów społecznościowych. Reguły te ułatwiają naszym pracownikom zrozumienie odpowiednich procedur i norm dopuszczalnego zachowania. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących miejsca pracy i możliwościach zawodowych.

  Na górę

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kodeks postępowania dostawców firmy Canon w regionie EMEA zobowiązuje wszystkich dostawców do działania w zgodzie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi pracy, praw człowieka i ochrony środowiska. Kodeks jest włączony do naszychOgólnych zasad i warunków zakupu.

Ponadto w zasadach firmy Canon Inc. dotyczących zamówień oraz wytycznych dla dostawców można znaleźć informacje o prawach człowieka, pracy dzieci, zagadnieniach etycznych oraz uczciwym prowadzeniu działalności i współpracy ze społecznościami.

  Na górę

Przeciwdziałanie łapówkom i korupcji

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących miejsca pracy.

  Na górę

Prezenty i rozrywka

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących miejsca pracy.

  Na górę

Uczciwa konkurencja

Wszyscy pracownicy biorą udział w obowiązkowym szkoleniu z udziałem krajowych doradców prawnych, którzy mogą udzielać informacji w tej dziedzinie.

  Na górę

Relacje z interesariuszami

Nawiązujemy relacje i współdziałamy z wieloma interesariuszami — od użytkowników naszych rozwiązań i usług po podmioty wspomagające ich rozwój i dostarczanie. Dowiedz się więcej o naszych interesariuszach. Relacje z interesariuszami

  Na górę

spacer
					image
Biznes
Dyrektywa WEEE
Regulacja REACH
Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów
ISO 9001
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)