Nasz pogląd na podatki

18 grudnia 2018 r.

Wstęp

Ta strategia dotyczy firmy Canon Europa NV i wszystkich brytyjskich podmiotów w jej grupie. Określenie „Canon Europa” odnosi się do wszystkich przedsiębiorstw brytyjskich i stałych placówek w ramach grupy Canon Europa NV.

Canon Europa jest częścią międzynarodowej grupy Canon Inc, która ma siedzibę w Japonii.

Canon Europa kieruje się tymi samymi zasadami, co Canon Inc, i działa według kodeksu postępowania grupy.

Kodeks postępowania i zasady grupy Canon

Filozofia korporacyjna firmy Canon opiera się na koncepcji „kyosei", którą można przetłumaczyć jako „żyć i pracować razem dla wspólnego dobra". Chcemy zostać globalną, świetnie prosperującą spółką o rekordowych wskaźnikach wzrostu i rozwoju, a jednocześnie dbać o to, by podstawowe zasady zarządzania firmy przyczyniały się do ogólnego dobrobytu na świecie.

Uważamy, że jednym z najważniejszych obowiązków firmy Canon jako międzynarodowej korporacji o zasięgu globalnym jest rzetelne płacenie podatków w krajach i regionach, w których prowadzimy działalność gospodarczą.

W związku z tym firma Canon przestrzega poniższych zasad dotyczących opodatkowania.

  1. Opłacanie podatków zgodnie z odpowiednimi przepisami i rozporządzeniami
  2. Dbałość o niezawodne i zgodnie z obowiązującym prawem funkcjonowanie księgowości podatkowej i innych powiązanych procesów
  3. Opracowywanie systemów zarządzania związanych z podatkami i zwiększanie świadomości na temat zgodności z przepisami podatkowymi
  4. Przestrzeganie powszechnie obowiązującego prawa w zakresie opodatkowania międzynarodowego (wytyczne ustalone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Organizację Narodów Zjednoczonych) i zapewnianie zgodności działań z przepisami podatkowymi poszczególnych krajów

Zarządzanie ryzykiem i nadzór nad działaniami

Dział podatkowy na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) odpowiedzialny za podatki brytyjskie ma siedziby w Wielkiej Brytanii i Holandii. Pionem podatkowym na region EMEA kieruje dyrektor ds. podatków podlegający szefowi działu finansów Canon EMEA. Tę strategię podatkową zatwierdził zarząd Canon Europa NV, który jest odpowiedzialny za jej realizację.

Pion podatkowy EMEA dba o przestrzeganie wszystkich przepisów podatkowych w regionach działalności firmy. Jest też odpowiedzialny za udzielanie porad i wsparcia w kwestiach technicznych. Odnosi się to w szczególności do kwestii transgranicznych, modelu biznesowego i restrukturyzacji podmiotu prawnego wszędzie tam, gdzie może pojawić się ryzyko podatkowe. Aktywnie identyfikujemy, oceniamy i monitorujemy zagrożenia i zarządzamy nimi, by mieć pewność, że pozostaną w zgodzie z naszymi celami. W przypadku wątpliwości lub skomplikowanych sytuacji korzystamy z usług doradców zewnętrznych. Dzięki temu pion podatkowy EMEA może zadbać o to, aby wszelkie kwestie podatkowe w Wielkiej Brytanii i w całym regionie były odpowiednio zarządzane. Gwarantuje on również właściwe traktowanie wszystkich kwestii podatkowych z myślą o celach księgowych oraz pełne raportowanie do audytorów zewnętrznych.

Podejście do planowania podatkowego oraz poziomu ryzyka

Firma Canon Europa zarządza kwestiami podatkowymi, by mieć pewność co do swoich działań i zapobiegać niespodziewanym sytuacjom. Nie podejmujemy działań niemających wyraźnego celu handlowego. Nie wykorzystujemy sztucznych struktur i nie staramy się przenieść zysków do tzw. „rajów podatkowych”.

W procesie kształtowania działalności handlowej bierzemy pod uwagę podatki, aby zagwarantować maksymalną zgodność i pewność naszych działań. W Wielkiej Brytanii możemy skorzystać z dostępnych bodźców i ulg podatkowych w celu ograniczenia kosztów działalności gospodarczej. Środki te będziemy stosować w sposób określony przez brytyjski urząd ds. podatkowych (HM Revenue and Customs), a w razie potrzeby zasięgniemy porady zewnętrznej.

Chcemy, aby wszędzie tam, gdzie podmioty Canon Europa współdziałają ze sobą i innymi podmiotami firmy Canon, transakcje były podejmowane na warunkach rynkowych. Jeśli transakcje mają charakter transgraniczny, wówczas staramy się ograniczyć ryzyko podwójnego opodatkowania, korzystając z dostępnych ulg przyznawanych w ramach sieci umów podatkowych.

Pion podatkowy EMEA dba o utrzymanie wysokiego poziomu edukacji i świadomości w zakresie podatków i śledzi rozwój wydarzeń w tej dziedzinie, takie jak projekt „Base Erosion and Profit Shifting Actions” organizacji OECD i grupy G20, którego celem jest zapewnienie właściwego opodatkowania zysków w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Związek z HM Revenue and Customs oraz innymi urzędami

Firma Canon Europa współpracuje z urzędem HM Revenue and Customs w sposób otwarty, uczciwy i konstruktywny. Staramy się minimalizować ryzyko poprzez bieżące kontakty z odpowiednim personelem podatkowym w przypadku wystąpienia błędów lub potrzeby objaśnienia złożonego prawa. Uczestniczymy w spotkaniach z przedstawicielami HM Revenue and Customs, podczas których przekazujemy im najnowsze informacje biznesowe na temat naszych podmiotów w Wielkiej Brytanii oraz grupie EMEA.

Celem Canon Europa jest pełne, dokładne i terminowe składanie deklaracji podatkowych obejmujących wszystkie podatki w Wielkiej Brytanii. Jeśli zidentyfikujemy niezamierzone błędy, zostaną one skorygowane tak szybko, jak to możliwe.

Nie ograniczamy się do utrzymywania dobrych stosunków z HM Revenue and Customs. W odpowiednich przypadkach organy przedstawicielskie firmy Canon Europa współpracują z instytucjami państwowymi i organizacjami w sprawie proponowanych zmian w międzynarodowych standardach.

Powyższa strategia podatkowa jest zgodna z art. 19 załącznika 19 do ustawy finansowej z 2016 r. Odniesienia do „podatku” w przypadku Wielkiej Brytanii dotyczą art. 15 załącznika 19 do ustawy finansowej z 2016 r.

Tę strategię podatkową zatwierdził zarząd Canon Europa NV, który jest odpowiedzialny za jej realizację.

Niniejsza strategia obowiązuje od daty publikacji do momentu wprowadzenia nowej strategii.