no consumer

Pomoc techniczna

  Feedback

  Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

  Chętnie wezmę udział w badaniu

  Nie, dziękuję

  Informacje o Europejskim Systemie Gwarancyjnym firmy Canon

  Jeśli w produkcie firmy Canon wystąpi usterka, klienci mogą skorzystać z gwarancji EWS (European Warranty System — Europejski System Gwarancyjny) firmy Canon, która umożliwia bezpłatne usunięcie usterki przez ograniczony czas od daty zakupu (zgodnie z określonymi warunkami).

  Gwarancja EWS obejmuje dwie różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta i zakupionego produktu.

  Gwarancja EWS realizowana w punkcie serwisowym:
  W przypadku większości produktów konsumenckich obowiązuje gwarancja na usługę realizowaną w punkcie serwisowym. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji w produkcie wystąpi usterka produkcyjna, produkt należy zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon, gdzie zostanie bezpłatnie naprawiony przez wykwalifikowanych specjalistów firmy Canon. Po zakończeniu naprawy produkt zostanie zwrócony klientowi.

  Gwarancja EWS realizowana u klienta:
  W przypadku urządzeń laserowych i atramentowych objętych tą gwarancją (tylko w wybranych krajach) świadczona jest usługa serwisowa realizowana u klienta. Lista produktów objętych tą gwarancją znajduje się w warunkach gwarancji realizowanej u klienta (poniżej).

  Jeśli produkt podlegający tej gwarancji wykaże wadę produkcyjną w okresie trwania gwarancji, usługa pomocy u klienta zostanie zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

  • Naprawa u klienta (przez technika)
  • Wymiana u klienta (przez kuriera)

  Jeśli poniżej nie podano warunków gwarancji realizowanej u klienta, gwarancja realizowana u klienta nie jest dostępna w kraju klienta. W takim wypadku świadczona jest tylko usługa realizowana w punkcie serwisowym.

  Regulamin

  Pełne warunki poszczególnych rodzajów gwarancji można uzyskać po kliknięciu odpowiedniej oferty gwarancyjnej.

  Warunki Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (ESG)

  Canon oraz członkowie ESG udzielają gwarancji, że zakupiony produkt będzie sprawny podczas biegu niniejszej gwarancji. W przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy podczas biegu niniejszej gwarancji, autoryzowane serwisy firmy Canon w krajach-członkach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego dokonają bezpłatnej naprawy.

  Niniejsza Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym dotyczy produktów Canon, przeznaczonych na Europejski Obszar Gospodarczy („EEA”) oraz Szwajcarie i zakupione na tymże obszarze.

  Bezpłatna naprawa gwarancyjna ESG może być uzyskana tylko w momencie zaprezentowania niniejszej karty gwarancyjnej łącznie z oryginałem faktury lub rachunku wystawionego klientowi przez sprzedawcę detalicznego, u którego produkt został zakupiony oraz gdy karta gwarancyjna zawiera (a) nazwisko klienta, (b) nazwę i adres sprzedawcy detalicznego, (c) nazwę modelu oraz, jeżeli takowy istnieje, numer seryjny zakupionego produktu i (d) datę zakupu produktu.

  Canon rezerwuje sobie prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego, jeżeli powyższe wymagania są niekompletne lub zostały usunięte albo zmienione po zakupie produktu przez klienta od sprzedawcy detalicznego. Canon zastrzega sobie prawo zamiast naprawy niesprawnego produktu do jego wymiany na inny sprawny produkt tego samego rodzaju, posiadający taką samą lub wyższą jakość jak niesprawny produkt przed usterką.

  1. Okres gwarancji

  Niniejsza gwarancja, na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, jest ważna przez jeden rok od daty zakupu produktu (trzy lata dla projektorów w tym dziewięćdziesiąt dni dla lampy), przez konsumenta.

  2. Uzyskanie serwisu gwarancyjnego

  Serwis gwarancyjny jest dostępny w autoryzowanych centrach serwisowych firmy Canon.

  Jakikolwiek koszt transportu produktu do oraz od centrum serwisowego Canon będzie pokryty przez klienta. Jeżeli produkt jest przewieziony do kraju niebędącego w zasięgu ESG oraz który nie akceptuje niniejszej gwarancji, produkt musi być zwrócony do kraju, w którym został zakupiony w celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego.

  3. Członkowie ESG

  Aby uzyskać szczegółowe informacje o gwarancji oferowanych w poszczególnych krajach należy skontaktować się z właściwym członkiem EWS.

  4. Ograniczenia

  Canon oraz członkowie ESG nie udzielają gwarancji w poniżej wymienionych przypadkach:
  – Okresowe przeglądy, utrzymanie oraz naprawa lub wymiana części zużywających się w drodze normalnego użytkowania produktu,
  – Produkty zużywające się,
  – Oprogramowanie,
  – Części ulegające zużyciu (np. głowice wideo lub wałki prowadnic) oraz materiały eksploatacyjne i akcesoria (np. akumulatory i nośniki zapisu, w tym m.in. taśmy, płyty DVD, karty pamięci oraz przenośne dyski twarde) używane z tym produktem, nie są objęte niniejszą gwarancją,
  – Usterki spowodowane zmianami dokonanymi bez zgody firmy Canon,
  – Koszty poniesione przez centra serwisowe Canon w celu dostosowania produktu do wymagań bezpieczeństwa lub technicznych określonego kraju oraz jakiekolwiek inne koszty poniesione w celu dostosowania produktu do innych specyfikacji, które uległy zmianie po dostarczeniu produktu.
  – Szkody wynikające z faktu, że dany produkt nie spełnia specyficznych standardów lub specyfikacji w innym kraju niż w tym, w którym został zakupiony.

  Serwis gwarancyjny jest wyłączony, jeżeli szkoda lub usterka została spowodowana przez:
  – Niewłaściwe użytkowanie, nadmierne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika i/lub w innych odpowiednich dokumentach przeznaczonych dla użytkownika, włączając w to między innymi, niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie i nadmierne uderzenia,
  – Korozję, brud, wodę oraz piasek,
  – Naprawy, zmiany oraz czyszczenie przeprowadzone przez centrum serwisowe nie autoryzowane przez firmę Canon,
  – Uszkodzenia spowodowane przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak papier, tusz, toner lub baterie), które nie są kompatybilne z produktem. Zgodność części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych z produktem Canon powinna być opisana na opakowaniu, i jest zapewniona przy użyciu oryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych firmy Canon, które zostały przetestowane z produktem. Radzimy sprawdzić kompatybilność przed użyciem.
  – Podłączanie produktu do sprzętu nie autoryzowanego przez firmę Canon do takowych podłączeń,
  – Niewłaściwe opakowanie produktu zwróconego do centrum serwisowego Canon,
  – Wypadki oraz klęski żywiołowe lub jakąkolwiek inną przyczynę będącą poza kontrolą firmy Canon, włączając w to między innymi pioruny, wodę, ogień, rozruchy społeczne oraz niewłaściwą wentylację.

  5. Inne uwagi

  Naprawa serwisowa może być opóźniona, jeżeli wykonywana jest poza krajem zakupu, ponieważ produkt nie jest jeszcze sprzedawany w danym kraju lub sprzedawany w specjalnej krajowej konfiguracji. Odpowiednio, niektóre części zamienne dla danego produktu mogą nie być w zapasie w kraju naprawy.

  Odpowiedzialnością klienta jest przed naprawą zarchiwizowanie i przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych oraz danych oraz powtórne ich wprowadzenie po wykonaniu naprawy.

  Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń, (w tym m.in. z tytułu utraty nośnika zapisu, utraty danych itp.), które nie zostały wymienione w niniejszej gwarancji. W przypadku zwrotu produktu w celu przeprowadzenia serwisowej usługi gwarancyjnej prosimy o staranne jego zapakowanie, dołączenie do przesyłki dowodu zakupu, karty gwarancyjnej i instrukcji dotyczących naprawy.

  Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja nie narusza praw klienta wynikających z właściwego obowiązującego krajowego prawa jak również praw klienta w stosunku do sprzedawcy detalicznego wynikających z umowy kupna-sprzedaży. W przypadku braku właściwej krajowej legislacji, niniejsza gwarancja staje się jedynym i wyłącznym środkiem prawnym dla klienta i ani Canon lub jego firmy zależne oraz członkowie ESG nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za uboczne lub incydentalne szkody wynikające z naruszenia zarówno ściśle określonej jak i dorozumianej gwarancji dla niniejszego produktu.

  Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Usługi gwarancyjne realizowane u klienta (produkty laserowe i atramentowe)

  Kliknij tutaj, aby wyświetlić modele, których to dotyczy.

  Dziękujemy za zakup produktu biurowego Canon. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z gwarancji realizowanej u klienta, muszą być spełnione poniższe warunki. Gwarancja realizowana u klienta obowiązuje przez 1 rok od pierwotnej daty zakupu nowego produktu biurowego Canon.

  Na podstawie tej gwarancji przysługuje prawo do korzystania ze wsparcia technicznego Canon określonego poniżej. Do wszystkich usług świadczonych na podstawie gwarancji realizowanej u klienta mają zastosowanie zasady określone w niniejszym dokumencie. Wskazuje się również, że niniejsza gwarancja realizowana u klienta obowiązuje obok dowolnej innej gwarancji Canon, jaka została udzielona dla danego produktu, a także innych przywilejów wynikających z praw konsumenta.

  Niniejsza Gwarancja realizowana u klienta dotyczy określonych produktów biurowych Canon, przeznaczonych na Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) oraz Szwajcarie i zakupione na tymże obszarze .

  Canon zapewnia prawidłowe funkcjonowanie produktu przez okres obowiązywania gwarancji. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji "na miejscu u klienta"produkt okaże się uszkodzony, serwis  produktu zostanie przeprowadzony u klienta bezpłatnie, w jego zarejestrowanej lokalizacji, znajdującej się na określonym Terytorium (zdefiniowanym poniżej).

  Z bezpłatnych świadczeń z tytułu gwarancji realizowanej u klienta można skorzystać wyłącznie za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu, stwierdzającego datę zakupu produktu. Canon zastrzega sobie ponadto prawo, zamiast naprawy niesprawnego produktu, do jego wymiany na inny sprawny produkt tego samego rodzaju, posiadający taką samą lub wyższą jakość jak niesprawny produkt przed usterką.  1. Okres obowiązywania gwarancji

  Okres obowiązywania gwarancji realizowanej u klienta wynosi 1 rok od daty zakupu nowego produktu biurowego Canon wynikającej z dowodu zakupu.

  2. Korzystanie z usług gwarancyjnych

  Świadczenia z gwarancji realizowanej u klienta są dostępne po skontaktowaniu się telefonicznie z centrum Pomocy Technicznej Canon (szczegółowe dane kontaktowe kliknij tutaj).

  Gwarancja realizowana u klienta zostanie przeprowadzona w dwóch opcjach:

  • Naprawa na miejscu (przez Serwisanta)*, która obejmuje wszystkie związane z tym koszty(koszty dojazdu i pracy) jak również koszty części zamiennych.
  • Wymiana na miejscu (On-site Exchange) (poprzez kuriera), która obejmuje koszt produktu zastępczego i wszystkich związanych z tym kosztów wysyłki.

  Wybór jednej opcji w ramach gwarancji realizowanej u klienta zależy od modelu produktu i zostanie Pan /Pani powiadomiony/powiadomiona o tym, jak należy postępować, podczas kontaktu z Centum Pomocy Technicznej Canon.

  *Świadczenie usług na podstawie gwarancji realizowanej u klienta może być dokonywane przez osoby trzecie na zlecenie Canon, przy zachowaniu należytej staranności i wykorzystaniu należytych fachowych umiejętności.


  3. Ograniczenia

  Canon nie udziela gwarancji na:

  • okresowe przeglądy kontrolne, konserwację i naprawy lub wymianę części, które są skutkiem normalnego zużycia w trakcie eksploatacji.
  • materiały eksploatacyjne i akcesoria (w tym również zasilacz).
  • jakiekolwiek oprogramowanie (software).
  • części ulegające zużyciu oraz materiały i akcesoria.
  • usterki wynikające ze zmian przeprowadzanych bez zgody Canon.
  • koszty poniesione przez Canon w ramach przeprowadzania jakichkolwiek adaptacji lub modyfikacji produktu niezbędnych w celu spełnienia standardów technicznych lub standardów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, jak również na jakiekolwiek inne koszty poniesione w celu dostosowywania produktu do zmian parametrów technicznych mających miejsce po dostawie produktu.
  • uszkodzenia wynikające z tego, że produkt nie spełnia określonych standardów lub specyfikacji obowiązujących w innym kraju niż ten, w którym go zakupiono.

  Naprawy gwarancyjne nie są udzielane, jeśli uszkodzenia lub wady zostały spowodowane przez:

  • niezgodne z instrukcjami użytkownika lub operatora i/lub odpowiednimi dokumentami użytkownika używanie, obsługę lub korzystanie z produktu, w szczególności przez niewłaściwe przechowywanie, upuszczanie, nadmierne wstrząsy, korozję, dostanie się do produktu zanieczyszczeń, wody lub piasku;
  • naprawy, zmiany lub czyszczenie przeprowadzane w centrum serwisowym nieautoryzowanym przez Canon;
  • Uszkodzenia spowodowane przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich, jak atrament, papier, toner, baterie, akumulatory, głowice drukujące) , które nie są kompatybilne z produktem. Zgodność części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych z produktem Canon powinna być opisana na opakowaniu, i jest zapewniona przy użyciu oryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych firmy Canon, które zostały przetestowane z produktem. Radzimy sprawdzić kompatybilność przed użyciem.
  • podłączenie produktu do sprzętu niezatwierdzonego do podłączania przez Canon.
  • wypadki, klęski żywiołowe lub jakiekolwiek inne zdarzenia będące poza kontrolą Canon, w tym w szczególności przez uderzenia piorunów, wodę, pożar, rozruchy społeczne oraz niewłaściwą wentylację.

  Poza wyżej wymienionymi, gwarancja realizowana u klienta nie obejmuje:

  • prac, które są konieczne w związku z odłączeniem lub ponownym podłączeniem produktu, w szczególności przygotowań niezbędnych do bezpiecznego transportu, innego niż przeprowadzanego przez Canon lub w jego imieniu;
  • prac wykonywanych poza standardowymi godzinami pracy serwisu (9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), o ile nie ustalono inaczej w planie usług gwarancyjnych realizowanych u klienta;
  • Usługi i związane z nimi części zamienne lub wadliwa instalacja lub nieprawidłowe połączenie sieciowe Pana/Pani produktu, który nie został zainstalowany przy pomocy Canon.

  Warunkiem świadczenia usług serwisowych realizowanych u klienta przez serwisantów/kurierów jest to, że produkt Pana/Pani  znajduje się na Terytorium. Ponadto usługi u klienta mogą być realizowane jedynie w przypadku, gdy umożliwiony zostanie serwisantowi/kurierowi dostęp do produktu i zapewniona zostanie mu stosowana, żądana pomoc.

  W przypadku przenoszenia produktu do innej lokalizacji w okresie obowiązywania gwarancji realizowanej u klienta, istnieje obowiązek powiadomienia Canon o nowym adresie. Może Pan/Pani to zrobić wysyłając e-mail na podany adres kontaktowy e-mail "Kontaktowy adres e -mail dla Terytorium" (adresy e-mail znajdują się w danych kontaktowych gwarancja realizowanej na miejscu u klienta). Jeśli produkt zostanie przeniesiony do innego kraju, należy sprawdzić, czy kraj, do którego produkt zostanie przeniesiony, znajduje się na liście tutaj, w celu upewnienia się, że Canon oferuje usługi w ramach gwarancji realizowanej u klienta w tym kraju.

  4. Pozostałe postanowienia

  W przypadku naprawy/wymiany produktu poza krajem zakupu może dojść do opóźnień, jeżeli produkt nie jest jeszcze dostępny w tym kraju lub jest sprzedawany w postaci dostosowanej do wymagań obowiązujących w tym kraju. W związku z tym pewne części zamienne produktu mogą nie być dostępne w kraju, w którym ma zostać przeprowadzona naprawa. Obowiązkiem klienta jest utworzenie kopii zapasowych i zapisywanie wszelkich plików danych i programów przed przeprowadzeniem naprawy/wymiany  oraz ich powtórna instalacja po przeprowadzeniu naprawy/wymiany. Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych innych roszczeń, w tym z tytułu utraty nośnika zapisu czy zapisanych danych, które nie zostały wymienione wyraźnie w niniejszej gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja nie narusza bezwzględnie obowiązujących praw konsumentów obowiązujących w danym kraju oraz nie narusza praw konsumentów wobec sprzedawcy wynikających z umowy sprzedaży. W przypadku braku takiej krajowej regulacji niniejsza gwarancja jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym klientowi. W tym przypadku, ani Canon, ani spółki zależne Canon nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powiązane lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych zapewnień dotyczących tego produktu. Celem uzyskania szczegółowych informacji odnośnie poszczególnych krajów, należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej Canon.

  Klient potwierdza, że Canon nie odpowiada ani za jakiekolwiek dodatkowe prace, ani za straty, koszty lub szkody powstałe z owodu:

  1. tego, że klient korzystał, przechowywał lub obsługiwał produkt w niewłaściwy sposób, w tym nie zapewnił właściwych warunków pracy, lub nie postępował zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Canon dla produktu lub wskazówkami zawartymi w jakiejkolwiek instrukcji obsługi lub postanowieniami gwarancji realizowanej u klienta;
  2. tego, że klient nie zainstalował lub nie korzystał z plików naprawczych, bieżących aktualizacji oprogramowania lub nowych wersji, ogólnie dostępnych lub dostarczanych przez Canon lub innych stosownych dostawców;
  3. obecności wirusa (lub innych podobnych aplikacji) w systemie klienta lub z powodu wadliwego działania lub wymagań urządzeń połączonych z produktem, które mają negatywny wpływ na działanie produktu;
  4. tego, że klient lub inna osoba działająca w jego imieniu uszkodziła produkt, wprowadziła zmiany do produktu, połączyła z lub wbudowała do produktu jakiekolwiek inne elementy lub powiązany system klienta, co negatywnie wpłynęło na działanie produktu;

  Gwarancja realizowana u klienta podlega prawu kraju, w którym produkt jest używany i w którym będą wykonywane usługi gwarancyjne. Wszelkie spory związane z gwarancją realizowaną u klienta podlegają wyłącznej właściwości sądów w tym kraju.

  W przypadku dalszych pytań dotyczących Europejskiego Systemu Gwarancyjnego należy skontaktować się z naszym działem wsparcia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

  Gwarancja EWS – często zadawane pytania

  Pyt.: Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku produktów firmy Canon kupionych w Europie?

  Odp.: Zasadniczo firma Canon zapewnia gwarancję w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (ang. EWS, European Warranty System) w przypadku produktów kupionych w następujących krajach:

  Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

  Proszę zapoznać się z wszystkimi warunkami niniejszej gwarancji.

  Pyt.: Czy muszę zarejestrować produkt w firmie Canon, aby gwarancja EWS miała zastosowanie lub została aktywowana?

  Odp.: Zasadniczo nie ma wymogu prawnego, aby klienci rejestrowali produkt w firmie Canon w kontekście gwarancji EWS. Rejestracja produktu firmy Canon na koncie Canon iD pozwoli nam wysłać ukierunkowane materiały promocyjne oraz aktualizacje dotyczące Twoich produktów. Niektóre okazjonalne gwarancje promocyjne mogą wymagać rejestracji w firmie Canon, ale będzie to określone w konkretnym regulaminie promocji.

  Pyt.: Jakie informacje dotyczące gwarancji mogę znaleźć w opakowaniu po zakupie produktu firmy Canon?

  Odp.: W krajach objętych Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) każde opakowanie produktu zazwyczaj zawiera kartę gwarancyjną EWS. Karta wygląda podobnie jak w poniższych przykładach: 

  [MASTER] Picture_EWS Document 1   [MASTER] Picture_EWS Document 2

  Pyt.: Czy konieczne jest wypełnienie i przekazanie jakichkolwiek dokumentów do firmy Canon w celu zarejestrowania gwarancji w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS)?

  Odp.: Nie trzeba przekazywać jakiejkolwiek dokumentacji do firmy Canon w celu zarejestrowania gwarancji w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS). Jeśli zechcesz zlecić naprawę gwarancyjną w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS), to zawsze trzeba będzie udostępnić firmie Canon oryginalny, ważny dowód zakupu (zawierający datę pierwotnego zakupu) danego produktu, a w niektórych przypadkach wymagana może być także wypełniona karta gwarancyjna. Szczegółowe wymagania należy sprawdzić w kontekście konkretnego kraju.

  Pyt.: Jaka dokumentacja jest wymagana w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS)?

  Odp.: Jeśli zechcesz zlecić naprawę gwarancyjną w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego, to zawsze trzeba będzie udostępnić firmie Canon oryginalny, ważny dowód zakupu (zawierający datę pierwotnego zakupu) danego produktu, a w niektórych przypadkach wymagana może być także wypełniona karta gwarancyjna. Szczegółowe wymagania należy sprawdzić w kontekście konkretnego kraju. Promocyjne gwarancje mogą także określać dodatkowe wymagania, więc należy zapoznać się z regulaminem określonej promocji (jeśli ma zastosowanie).

  Pyt.: Jak mogę zarejestrować gwarancję w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego na produkt firmy Canon, który otrzymałem jako prezent?

  Odp.: Zasadniczo nie ma wymogu prawnego, aby klienci rejestrowali produkt w firmie Canon w kontekście gwarancji EWS. Jeśli zechcesz zlecić naprawę gwarancyjną w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego, to zawsze trzeba będzie udostępnić firmie Canon oryginalny, ważny dowód zakupu (zawierający datę pierwotnego zakupu) danego produktu, a w niektórych przypadkach wymagana może być także wypełniona karta gwarancyjna. Wymóg przedstawienia dowodu zakupu (zawierającego datę pierwotnego zakupu) ma również zastosowanie do produktów otrzymanych w prezencie.

  Pyt.: Jak długo jest ważna standardowa gwarancja w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) firmy Canon?

  Odp.: Zasadniczo produkty firmy Canon są oferowane z 12-miesięczną gwarancją w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego. Wyjątki mogą być i są stosowane. Często zdarza się, że sprzedawcy detaliczni oferują własne promocyjne rozszerzenia gwarancji. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z sekcją dotyczącą gwarancji na stronie pomocy technicznej firmy Canon przeznaczonej dla danego kraju lub zwrócić się do sprzedawcy (w przypadku rozszerzeń gwarancji oferowanych przez sprzedawców detalicznych).

  Pyt.: Czy produkt firmy Canon kupiony w kraju nieobjętym Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) nadal będzie objęty gwarancją EWS, jeśli mieszkam w kraju objętym tym systemem?

  Odp.: Szczegóły dotyczące konkretnych gwarancji na produkt są na ogół zawarte w opakowaniu produktu. Zasadniczo produkty są objęte gwarancją, która odnosi się do określonego regionu sprzedaży, a klienci będą musieli odesłać produkt do właściwego regionu, aby zlecić naprawę gwarancyjną.  Firma Canon zasadniczo nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów.

  Pyt.: Czy w przypadku odsprzedaży kupionego produktu firmy Canon innej osobie w czasie obowiązywania gwarancji w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) gwarancja EWS przechodzi na nowego właściciela razem z produktem?

  Odp.: Tak. Produkty firmy Canon są objęte gwarancją w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) niezależnie od tego, kto jest faktycznym właścicielem produktu. Jednak okres obowiązywania gwarancji jest liczony od pierwotnej daty zakupu, a nie od daty późniejszej sprzedaży.  Jeśli zechcesz zlecić naprawę gwarancyjną w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS), to zawsze trzeba będzie udostępnić firmie Canon oryginalny, ważny dowód zakupu (zawierający datę pierwotnego zakupu) danego produktu, a w niektórych przypadkach wymagana może być także wypełniona karta gwarancyjna. Szczegółowe wymagania należy sprawdzić w kontekście konkretnego kraju.

  Pyt.: Czy w przypadku zakupu produktu firmy Canon w kraju objętym Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) i wyjazdu do kraju nieobjętego systemem EWS będę mógł zlecić naprawę gwarancyjną?

  Odp.: Formalnie gwarancje firmy Canon mają zastosowanie tylko w obrębie regionu, w którym produkt został sprzedany i dla którego podano konkretne informacje gwarancyjne w opakowaniu.  Firma Canon zasadniczo nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów. Zawsze zalecamy klientom kontakt z lokalnymi przedstawicielami firmy Canon, którzy poinformują o zakresie dostępnej pomocy. W niektórych przypadkach może być konieczne poniesienie kosztów naprawy. Po powrocie do regionu objętego Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) można spróbować uzyskać zwrot poniesionych kosztów od firmy Canon (dotyczy to wyłącznie usterek ujętych w regulaminie gwarancji EWS – na przykład wykluczone jest niewłaściwe używanie produktu).  Zalecamy zachowanie stosownej dokumentacji związanej z poniesionymi kosztami i procedurami naprawy. Ułatwi to pozytywne rozpatrzenie wniosku.

  Poniższa tabela zawiera kraje, w których dostępne są gwarancje EWS firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji Warunków gwarancji EWS firmy Canon.

  Można tam znaleźć dane kontaktowe dotyczące poszczególnych krajów i informacje o dostępnym poziomie usług.

  Należy pamiętać, że usługa gwarancji realizowanej u klienta, o ile jest ona dostępna, dotyczy tylko objętych nią produktów.

  KrajDane kontaktowe pomocy technicznejUsługi dostępne w ramach EWSOgraniczenia usług gwarancji realizowanej u klienta
  Austria

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Austria

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Belgia

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Belgia (niderlandzki)
  Canon Belgia (francuski)

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Bułgaria

  +359 (0)2 8079 260
  service@canon.bg

  Canon Bułgaria  

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Cypr

  Urządzenia fotograficzne / wideo: +357 2 5568 274
  Drukarki / skanery: +357 2271 1300

  Multitech

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Czechy

  +420 296 335 619

  Canon Czechy

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Dania

  +45 70 20 55 15

  Canon Dania

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Usługa gwarancji realizowanej u klienta nie obejmuje wysp bez stałego połączenia z lądem. Usługa nie obejmuje także Grenlandii i Wysp Owczych.
  Estonia

  +372 630 0530
  overall@overall.ee

  Ogólnie

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Finlandia

  +358 (020) 366 466
  (Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).

  Canon Finlandia

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Francja

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Francja

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Usługa gwarancji realizowanej u klienta jest dostępna tylko na terenie Francji.
  Niemcy

  069 2999 3680

  Canon Niemcy

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Gwarancja realizowana u klienta jest ważna tylko na terenie Niemiec (część kontynentalna bez wysp).
  Grecja

  +30 210 9554001

  Intersys

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Węgry

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Węgry

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Usługa naprawy realizowana u klienta nie jest dostępna w okresie wakacyjnym.
  Islandia

  Urządzenia fotograficzne / wideo: +354 533 34 11 

  Beco 

  Drukarki / skanery: +354 569 77 60

  Nyherji

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Irlandia

  +353 16 990 990

  Canon Irlandia

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Włochy

  +39 02 3859 2000

  Canon Włochy

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Łotwa

  Urządzenia fotograficzne / wideo: +371 67 38 75 10
  Drukarki: +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv

  I B Serviss

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Litwa

  Urządzenia fotograficzne / wideo: +370 5 275 6629 

  Sergita

  Drukarki / skanery: +370 5 215 9966

  Orgsis

  csc@sergita.lt

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Luksemburg

  +352 27 302 054

  Canon Luksemburg

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Malta

  +356 2148 8800
  info@avantech.com.mt

  Avantech

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Norwegia

  +47 23 50 01 43

  Canon Norwegia

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Polska

  +48 22 583 4307

  Canon Polska

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Portugalia

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugalia

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Realizowana tylko w kontynentalnej części Portugalii.  Usługa gwarancji realizowanej u klienta nie jest dostępna w autonomicznych regionach Azorów i Madery.
  Rumunia

  Urządzenia fotograficzne / wideo: +402 13246281
  Drukarki / skanery: +402 19633 
  cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

  Canon Rumunia

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Słowacja

  +421 (0)250 102 612

  Canon Słowacja

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Słowenia

  Urządzenia fotograficzne / wideo: (+386 1) 5461 000

  3A Servis

  Drukarki / skanery: (+386 1) 5853 777

  Birotehna

  Zwrot do serwisuNIEDOSTĘPNE
  Hiszpania

  +34 91 375 45 55

  Canon Hiszpania

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Dostępna na terytorium Hiszpanii (półwysep, Baleary i Wyspy Kanaryjskie)
  Szwecja

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Szwecja

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Szwajcaria

  +41 22 567 58 58

  Canon Szwajcaria (francuski)
  Canon Szwajcaria (niemiecki)

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Holandia

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Holandia

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak
  Wielka Brytania

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Wielka Brytania

  Zwrot do serwisu
  U klienta
  Brak

  Opłaty za połączenia są naliczane zgodnie z lokalnymi stawkami, w zależności od bieżącego planu taryfowego operatora linii komórkowej lub stacjonarnej. Dokładne kwoty można sprawdzić u operatora.


  Modele objęte usługą gwarancji realizowanej u klienta

  Kraje członkowskie objęte Europejskim Systemem Gwarancyjnym (ang. EWS, European Warranty System) oferujące gwarancję realizowaną u klienta:

  Austria
  Belgia
  Czechy
  Dania
  Finlandia
  Francja
  Niemcy
  Węgry
  Irlandia
  Włochy
  Luksemburg
  Holandia
  Norwegia
  Polska
  Portugalia
  Szwajcaria
  Słowacja
  Hiszpania
  Szwecja
  Wielka Brytania
  MAXIFY
  PIXMA
  i-SENSYS
  i-SENSYS Fax
  imageRUNNER
  imagePROGRAF


  Wymiana na miejscu

  Drukarka MAXIFY

  MAXIFY iB4050MAXIFY iB4150
  MAXIFY MB5050
  MAXIFY MB5150
  MAXIFY MB5155
  MAXIFY MB5350
  MAXIFY MB5450
  MAXIFY MB5455

  Naprawa u klienta

  Drukarka PIXMA
  PIXMA Pro 1

  imagePROGRAF
  imagePROGRAF PRO-1000

  Faks i-SENSYS

  i-SENSYS FAX-L3000
  i-SENSYS FAX-L3000IP
  Drukarka i-SENSYS

  i-SENSYS LBP151dw
  i-SENSYS LBP251dw
  i-SENSYS LBP252dw
  i-SENSYS LBP253x
  i-SENSYS LBP3360
  i-SENSYS LBP3370
  i-SENSYS LBP3460
  i-SENSYS LBP351x
  i-SENSYS LBP352x
  i-SENSYS LBP5100
  i-SENSYS LBP5300
  i-SENSYS LBP5360
  i-SENSYS LBP6650dn
  i-SENSYS LBP6670dn
  i-SENSYS LBP6680x
  i-SENSYS LBP6750dn
  i-SENSYS LBP6780x
  i-SENSYS LBP710Cx
  i-SENSYS LBP712Cx
  i-SENSYS LBP7200Cdn
  i-SENSYS LBP7210Cdn
  i-SENSYS LBP7660Cdn
  i-SENSYS LBP7680Cx
  i-SENSYS LBP7750Cdn
  i-SENSYS LBP7780Cx

  i-SENSYS MF411dw
  i-SENSYS MF416DW
  i-SENSYS MF418x
  i-SENSYS MF419x
  i-SENSYS MF4660PL
  i-SENSYS MF4690PL
  i-SENSYS MF512x
  i-SENSYS MF515x
  i-SENSYS MF5840dn
  i-SENSYS MF5880dn
  i-SENSYS MF5940dn
  i-SENSYS MF5980dw
  i-SENSYS MF6140dn
  i-SENSYS MF6180dw
  i-SENSYS MF623Cn 
  i-SENSYS MF628Cw
  i-SENSYS MF6530
  i-SENSYS MF6540PL
  i-SENSYS MF6550
  i-SENSYS MF6560PL
  i-SENSYS MF6580PL
  i-SENSYS MF6680dn
  i-SENSYS MF724Cdw
  i-SENSYS MF728Cdw 
  i-SENSYS MF729Cx 
  i-SENSYS MF8030Cn
  i-SENSYS MF8040Cn
  i-SENSYS MF8050Cn
  i-SENSYS MF8080Cw
  i-SENSYS MF8180C
  i-SENSYS MF8230Cn
  i-SENSYS MF8280Cw
  i-SENSYS MF8330Cdn
  i-SENSYS MF8340Cdn
  i-SENSYS MF8350Cdn
  i-SENSYS MF8360Cdn
  i-SENSYS MF8380Cdw
  i-SENSYS MF8450
  i-SENSYS MF8540Cdn
  i-SENSYS MF8550Cdn
  i-SENSYS MF8580Cdw
  i-SENSYS MF9130
  i-SENSYS MF9170
  i-SENSYS MF9220Cdn
  i-SENSYS MF9280Cdn
  imageRUNNER

  imageRUNNER C1225iF

  WAŻNE:

  Zalecamy zapoznanie się z dokładnymi warunkami gwarancji dla określonego modelu u lokalnego sprzedawcy, ponieważ mogą obowiązywać lokalne ograniczenia.

  W przypadku wszystkich innych, niewymienionych powyżej krajów członkowskich objętych systemem EWS usługi gwarancyjne można zlecać w punktach serwisowych.