Dziękujemy

Firma Canon nieustannie stara się poprawiać jakość obsługi swoich klientów, których głos niezwykle sobie ceni. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli weźmie Pan/Pani udział w naszym badaniu online i opowie nam o swoich doświadczeniach w używaniu witryny pomocy technicznej firmy Canon. Wypełnienie przygotowanej ankiety zajmie 3-4 minuty.Tak, chętnie wezmę udział w badaniu Topic

Nie, dziękuję Topic

Nie wyświetlaj ponownie

PIXMA MX320

Wyszukaj FAQ

Drukuj  Drukuj bieżące informacje

PIXMA MX320

PIXMA MX320

FAQ ID: 8200381300
Ostatnia modyfikacja: 01-sie-09


FAQ: Writing Error (Błąd zapisu)/Output Error (Błąd wysyłania)/Communication Error (Błąd komunikacji) (system Windows)

Szczegóły:


Pomocne informacje:

Kontrola 1: Jeżeli kontrolka Power (Zasilanie) nie świeci się, upewnij się, że wtyczka zasilająca jest podłączona, a następnie włącz urządzenie.

Kontrola 2: Upewnij się, że port drukarki jest odpowiednio skonfigurowany w sterownikach MP Drivers.

Kontrola 3: Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i komputera.

Kontrola 4: Sprawdź czy sterowniki MP zostały poprawnie zainstalowane.

Kontrola 5: Sprawdź stan urządzenia na komputerze.

Rozwiązanie:


Jeżeli kontrolka [Power] (Zasilanie) miga na zielono, trwa inicjalizowanie urządzenia. Poczekaj, aż kontrolka Power przestanie migać i zaświeci na zielono.

* W poniższej instrukcji ciąg znaków „XXX” oznacza nazwę urządzenia.
1. Zaloguj się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
2. Kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij pozycję Printer (Drukarka) w obszarze Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).
W systemie Windows XP kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania), Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt), a następnie kliknij pozycję Printers and Faxes (Drukarki i faksy).
W systemie Windows 2000 kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij pozycję Printers (Drukarki).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Canon XXX Printer (Drukarka Canon XXX), a następnie wybierz pozycję Properties (Właściwości).
4. Kliknij kartę Ports (Porty), aby sprawdzić ustawienia portów.
Upewnij się, że dla opcji Print to the following port(s) (Drukuj do następujących portów) został wybrany port USBnnn (gdzie n oznacza cyfrę) opisany w kolumnie Printer (Drukarka) jako Canon XXX Printer (Drukarka Canon XXX).
Jeśli ustawienie portu jest nieprawidłowe, ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers lub zmień ustawienie zgodnie z używanym interfejsem.

 • W przypadku korzystania z przełącznika, takiego jak koncentrator USB, należy odłączyć to urządzenie i ponownie podłączyć je bezpośrednio do komputera, a następnie ponowić próbę drukowania. Jeśli drukowanie rozpoczyna się normalnie, wystąpił problem z przełącznikiem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą przełącznika.
 • Przyczyną problemu może być także kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Odinstaluj sterowniki MP zgodnie z procedurą opisaną w temacie [ Odinstalowywanie sterowników MP ] i ponownie zainstaluj je zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji instalacji.

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić stan urządzenia.
1. Kliknij kolejno Control Panel (Panel sterowania), Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk), a następnie kliknij pozycję Device manager (Menedżer urządzeń).
Jeśli zostanie wyświetlony ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika), postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
W systemie Windows XP kliknij kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania), Performance and Maintenance (Wydajność i konserwacja), System, a następnie kliknij przycisk Device Manager (Menedżer urządzeń) na karcie Hardware (Sprzęt).
W systemie Windows 2000 kliknij kolejno opcje Control Panel (Panel sterowania), System, a następnie kliknij przycisk Device Manager (Menedżer urządzeń) na karcie Hardware (Sprzęt).
2. Kliknij dwukrotnie pozycję Universal Serial Bus controllers (Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej), a następnie kliknij pozycję USB Printing Support (Obsługa drukowania USB).
Jeśli pozycja [USB Printing Support/Obsługa drukowania USB] nie jest wyświetlana, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera.
patrz -> „Kontrola 3: Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i komputera.”
3. Kliknij kartę General (Ogólne) i sprawdź, czy nie są wyświetlane żadne informacje dotyczące problemu z urządzeniem.
Jeśli wyświetlane są informacje o błędzie urządzenia, poszukaj wskazówek na temat rozwiązywania tego problemu w pomocy systemu Windows.

Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera.
Zamieszczone poniżej ekrany odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”) i Mac OS X 10.5.x.


WAŻNE
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Musisz zalogować się jako administrator (lub jako członek zespołu administratora).
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Instalacja zostanie wznowiona od momentu jej zatrzymania podczas ponownego uruchamiania komputera.
 • Środowiska Mac OS 9, Mac OS X Classic ani Mac OS X 10.3.8 lub wcześniejsze nie są obsługiwane.

Windows


UWAGA
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):

(1) Odłącz kabel USB podłączony do komputera.
Okno dialogowe może zostać zamknięte. W takim wypadku przejdź do kroku 1.
(2) Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
(3) Przejdź do kroku 1.

1. WYŁĄCZ URZĄDZENIE (A).


WAŻNE
 • Urządzenie będzie wydawać dźwięki przez 25 sekund do wyłączenia. Upewnij się, że przycisk ON (ZASILANIE) przestał migać.

2. Uruchom komputer, a następnie włóż dysk Setup CD-ROM do napędu CD-ROM.
Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.
Windows Vista -> Przejdź do kroku 3
Windows XP/2000 -> Przejdź do kroku 5


UWAGA
 • Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM na pulpicie. Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM, dwukrotnie kliknij plik MSETUP4.EXE.

3. Widows Vista
Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4.exe (Uruchom plik Msetup4.exe).

4. Windows Vista
Jeśli pojawi się okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli to same okno dialogowe pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj).

5. Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk Next (Dalej).


UWAGA
 • Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

6. Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).


UWAGA
 • Ustawienie to pojawi się jedynie w przypadku wybrania Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki lub Azji na ekranie w kroku 6.

7. Kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe są instalowane automatycznie.


UWAGA
 • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

8. Kliknij przycisk Install (Instaluj).


UWAGA
 • Przesuń kursor nad pozycjami, aby wyświetlić objaśnienia.

9. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną na ekranie i kliknij przycisk Yes (Tak).


WAŻNE
 • Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

10. Kiedy pojawi się ekran Please Allow All Install Wizard Processes (Zezwól na wszystkie procesy kreatora instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej).
Rozpocznie się instalacja.

11. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.


UWAGA
 • Port USB znajduje się z tyłu w środkowej części urządzenia.

12. Włącz urządzenie (A).
Gdy urządzenie zostanie rozpoznane przez komputer, na ekranie ukaże się komunikat.


WAŻNE
 • Jeśli instalacja nie będzie kontynuowana w ciągu 10 minut, kliknij przycisk Help (Pomoc) na ekranie w kroku 9, a następnie potwierdź komunikat.

13. Kliknij przycisk Next (Dalej).


UWAGA
 • Jeśli po zainstalowaniu sterownika drukarki linie proste nie przebiegają równo lub jakość druku nie jest satysfakcjonująca, może być konieczne wyrównanie głowicy drukującej.

->[ Wyrównywanie głowicy drukującej • ]

14. Kliknij przycisk Next (Dalej).
Ukazanie się kolejnego ekranu może potrwać chwilę.
Kliknij przycisk Next (Dalej) tylko raz.

15. Kliknij przycisk Next (Dalej).
Jeśli jest aktywne połaczenie z Internetem, zostanie wyświetlony ekran rejestracji. Aby zarejestrować urządzenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagany będzie numer seryjny produktu, który znajduje się wewnątrz urządzenia.


WAŻNE
 • Połączenie internetowe jest wymagane. (Mają zastosowanie opłaty za połączenie).


UWAGA
 • Jeśli dokonano już rejestracji, zostanie wyświetlony ekran Product Registration (Rejestracja produktu).

16. Po wyświetleniu ekranu programu Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) potwierdź komunikat.
Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się). Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany
(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

17. Kliknij przycisk Exit (Zakończ).
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.

Macintosh

1. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

UWAGA
 • Port USB znajduje się z tyłu w środkowej części urządzenia.

2. Uruchom komputer, a następnie włóż dysk Setup CDROM do napędu CD-ROM.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).
Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CANON_IJ na pulpicie.

4. Wprowadź nazwę i hasło administratora.
Kliknij przycisk OK.
Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk Help (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

5. Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk Next (Dalej).


UWAGA
 • Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

6. Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).


UWAGA
Ustawienie to pojawi się jedynie w przypadku wybrania Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki lub Azji na ekranie w kroku 6.

7. Kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe są instalowane automatycznie.


UWAGA
 • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij przycisk Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

8. Kliknij przycisk Install (Instaluj).


UWAGA
 • Przesuń kursor nad pozycjami, aby wyświetlić objaśnienia.

9. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną na ekranie i kliknij przycisk Yes (Tak).
Rozpocznie się instalacja.


WAŻNE
 • Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

10. Kliknij przycisk Next (Dalej).


UWAGA
 • Jeśli po zainstalowaniu sterownika drukarki linie proste nie przebiegają równo lub jakość druku nie jest satysfakcjonująca, może być konieczne wyrównanie głowicy drukującej.

->[ Wyrównywanie głowicy drukującej ]

11. Kliknij przycisk Next (Dalej).

12. Kliknij przycisk Next (Dalej).
Jeśli jest aktywne połaczenie z Internetem, zostanie wyświetlony ekran rejestracji. Aby zarejestrować urządzenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagany będzie numer seryjny produktu, który znajduje się wewnątrz urządzenia.


WAŻNE
 • Połączenie internetowe jest wymagane. (Mają zastosowanie opłaty za połączenie).


UWAGA
 • Jeśli dokonano już rejestracji, zostanie wyświetlony ekran Product Registration (Rejestracja produktu).

13. Po wyświetleniu ekranu programu Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) przeczytaj komunikat.
Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się). Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany
(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).


UWAGA
 • Ten ekran nie zostanie wyświetlony w systemie Mac OS X w wersji 10.3.9.

14. Kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.


UWAGA
 • W przypadku korzystania z systemu Mac OS X w wersji 10.3.9 przed rozpoczęciem zapisywania zeskanowanych oryginałów na komputerze przy użyciu pulpitu operatora należy wybrać aplikację MP Navigator EX jako program uruchamiany po wybraniu polecenia Image Capture (Przechwytywanie obrazów) w obszarze Applications (Aplikacje).

Zainstaluj oprogramowanie
Kliknij tutaj, aby wyświetlić modele, których to dotyczyKliknij tutaj, aby zamknąć listę modeli, których to dotyczy

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na pytanie?