Dziękujemy

Firma Canon nieustannie stara się poprawiać jakość obsługi swoich klientów, których głos niezwykle sobie ceni. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli weźmie Pan/Pani udział w naszym badaniu online i opowie nam o swoich doświadczeniach w używaniu witryny pomocy technicznej firmy Canon. Wypełnienie przygotowanej ankiety zajmie 3-4 minuty.Tak, chętnie wezmę udział w badaniu Topic

Nie, dziękuję Topic

Nie wyświetlaj ponownie

PIXMA MP560

Wyszukaj FAQ

Drukuj  Drukuj bieżące informacje

PIXMA MP560

PIXMA MP560

FAQ ID: 8200575500
Ostatnia modyfikacja: 01-wrz-09


FAQ: Drukowanie nie rozpoczyna się

Szczegóły:


Pomocne informacje:

Kontrola 1: Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona, a następnie włącz urządzenie.

Kontrola 2: Sprawdź stan zbiorników z atramentem. Wymień zbiornik z atramentem, jeśli atrament się skończył.

Kontrola 3: Otwórz moduł skanera (pokrywę) i sprawdź, czy kontrolki atramentu migają na czerwono.

Kontrola 4: Otwórz moduł skanera (pokrywę) i sprawdź, czy kontrolki atramentu świecą na czerwono.

Kontrola 3: Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera.

Kontrola 6: Uruchom ponownie komputer w przypadku drukowania z komputera.

Kontrola 7: Upewnij się, że w oknie dialogowym Print (Drukowanie) została wybrana nazwa używanego urządzenia.

Kontrola 8: Skonfiguruj odpowiednio port drukarki (w systemie Windows).

Kontrola 9: Czy rozmiar danych wydruku jest bardzo duży?

Rozwiązanie:


Jeżeli kontrolka [Power] (Zasilanie) miga na zielono, trwa inicjalizowanie urządzenia. Poczekaj, aż kontrolka Power przestanie migać i zaświeci na zielono.


UWAGA
 • W przypadku drukowania dużej ilości danych (np. fotografii lub grafiki) przygotowanie do rozpoczęcia drukowania może trwać dłużej. Jeżeli kontrolka Power (Zasilanie) miga na zielono, komputer przetwarza dane i wysyła je do urządzenia. Należy poczekać na rozpoczęcie drukowania.

Jeżeli ilość atramentu w zbiorniku jest odpowiednia, jednak kontrolka Ink (Atrament) miga na czerwono, być może zbiornik z atramentem jest zainstalowany w nieprawidłowym położeniu.

Jeśli kontrolka atramentu nie świeci się, naciśnij znajdujący się na zbiorniku symbol , aż zostanie zatrzaśnięty w odpowiedniej pozycji.

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą przewodu USB, upewnij się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i komputera, a następnie sprawdź następujące punkty:

 • W przypadku korzystania z przełącznika, takiego jak koncentrator USB, należy odłączyć to urządzenie i ponownie podłączyć je bezpośrednio do komputera, a następnie ponowić próbę drukowania. Jeśli drukowanie rozpoczyna się normalnie, wystąpił problem z przełącznikiem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą przełącznika.
 • Przyczyną problemu może być także kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.

Przy korzystaniu z urządzenia za pośrednictwem sieci LAN należy się upewnić, że jest ono prawidłowo skonfigurowane do pracy w sieci.

Zbędne zadania drukowania można usunąć.

Urządzenie nie będzie drukować prawidłowo, jeżeli używany jest sterownik przeznaczony do innej drukarki.
W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows należy się upewnić, że w oknie dialogowym Print (Drukowanie) została wybrana nazwa używanego urządzenia.
Na komputerze Macintosh należy upewnić się, że wybrana jest nazwa używanego urządzenia w polu Printer (Drukarka) w oknie dialogowym Print (Drukowanie).


UWAGA
 • Aby skonfigurować urządzenie jako domyślne, należy wybrać polecenie Set As Default Printer (Ustaw jako drukarkę domyślną) (Windows), Defaut printer (Domyślna drukarka) lub Make Default (Ustaw jako domyślną) (Macintosh).

Upewnij się, że port drukarki jest odpowiednio skonfigurowany w sterowniku drukarki.
1. Zaloguj się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
2. Kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij pozycję Printer (Drukarka) w obszarze Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).
W systemie Windows XP kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania), Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt), a następnie kliknij pozycję Printers and Faxes (Drukarki i faksy).
W systemie Windows 2000 kliknij pozycję Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij pozycję Printers (Drukarki).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Canon XXX Printer (Drukarka Canon XXX), a następnie wybierz pozycję Properties (Właściwości).
4. Kliknij kartę Ports (Porty), aby sprawdzić ustawienia portów.
Upewnij się, że dla opcji Print to the following port(s) (Drukuj do następujących portów) został wybrany port USBnnn (gdzie n oznacza cyfrę) opisany w kolumnie Printer (Drukarka) jako Canon XXX Printer (Drukarka Canon XXX).
Jeśli ustawienie jest niewłaściwe, ponownie zainstaluj sterowniki MP Drivers lub zmień port drukarki na właściwy.


UWAGA
Przy korzystaniu z urządzenia za pośrednictwem sieci LAN jego nazwa portu jest wyświetlana jako „CNBJNP_xxxxxxxxxx”.
* „xxxxxxxxxx” to ciąg znaków wygenerowany na podstawie adresu MAC lub określony przez użytkownika przy konfigurowaniu urządzenia.

Kliknij przycisk Print Options (Opcje wydruku) na karcie Page Setup (Ustawienia strony). Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Prevent loss of print data (Zapobiegaj utracie danych drukowania).

Informacje o stanie atramentu można uzyskać z ekranu LCD lub przy użyciu kontrolek atramentu.

Z ekranu LCD urządzenia

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a następnie naciśnij przycisk HOME (POCZĄTEK).
2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny.
Sprawdź, czy na ekranie pozostałego poziomu atramentu nie pojawił się symbol (A).
Jeśli nie pojawił się symbol oznacza to, że jest wystarczająca ilość atramentu.

Atrament z oznaczeniem (Niski poziom atramentu) kończy się. Można przez pewien czas kontynuować drukowanie, ale warto przygotować nowy zbiornik z atramentem.

UWAGA
Można także sprawdzić stan atramentu na ekranie LCD podczas drukowania.

Przy użyciu kontrolek atramentu

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a następnie delikatnie otwórz tacę wyprowadzania papieru.
2. Podnieś maksymalnie moduł skanera (pokrywę).
Uchwyt głowicy drukującej zajmie pozycję umożliwiającą wymianę.

3. Sprawdź kontrolki atramentu.
Po sprawdzeniu stanu kontrolek atramentu zamknij moduł skanera (pokrywę).

Kontrolka atramentu świeci się
Zbiornik atramentu został poprawnie zainstalowany i znajduje się w nim jeszcze wystarczająca ilość atramentu do drukowania.

Kontrolka atramentu miga

 • Miga powoli (co około 3 sekundy)

···...sekwencyjnie
Atrament jest na wyczerpaniu. Można przez pewien czas kontynuować drukowanie, ale warto przygotować nowy zbiornik z atramentem.
 • Miga szybko (co około 1 sekundę)

···...sekwencyjnie
Zbiornik z atramentem został zainstalowany w niewłaściwym położeniu lub jest pusty. Upewnij się, że zbiornik z atramentem został zainstalowany w prawidłowym położeniu pokazanym na etykiecie uchwytu głowicy drukującej. Jeśli położenie jest prawidłowe, a kontrolka miga, zbiornik jest pusty. Wymień go na nowy.
->[ Na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat o błędzie ]

Kontrolka atramentu nie świeci się
Zbiornik z atramentem nie jest prawidłowo zainstalowany lub funkcja wykrywania pozostałego poziomu atramentu jest wyłączona. Jeśli zbiornik z atramentem nie został prawidłowo zainstalowany, naciśnij znak (Naciśnij) na zbiorniku z atramentem, aż zbiornik zostanie pewnie osadzony na miejscu. Jeśli nie można osadzić zbiornika na miejscu, upewnij się, że ze spodu zbiornika została zdjęta pomarańczowa osłona. Jeśli funkcja wykrywania poziomu atramentu jest wyłączona, wymień zbiornik z atramentem na nowy.
->[ Wymiana zbiornika z atramentem ]
Jeśli po ponownym zainstalowaniu zbiornika z atramentem kontrolka wciąż się nie świeci, wystąpił błąd i urządzenie nie może drukować. Sprawdź komunikat o błędzie widoczny na wyświetlaczu LCD.
->[ Na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat o błędzie ]

Uzyskiwanie informacji o stanie atramentu

Gdy w zbiornikach zabraknie atramentu, należy je wymienić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.


WAŻNE
Sposób postępowania z atramentem
 • Aby utrzymać optymalną jakość wydruków, zalecane jest korzystanie z określonych oryginalnych atramentów firmy Canon. Nie zaleca się korzystania z ponownie napełnianych zbiorników z atramentem.
 • Po wymontowaniu zbiornika z atramentem należy go natychmiast wymienić na nowy. Nie należy zostawiać urządzenia z wymontowanymi zbiornikami z atramentem.
 • Do wymiany stosować nowe zbiorniki z atramentem. Zamontowanie częściowo zużytych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takich zbiorników z atramentem urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiorników z atramentem.
 • Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Powoduje to wysychanie atramentu, czego skutkiem może być niewłaściwe działanie urządzenia po ponownym zainstalowaniu tego zbiornika. Aby zachować optymalną jakość druku, z jednego zbiornika z atramentem należy korzystać nie dłużej niż przez sześć miesięcy od momentu jego pierwszego użycia.


UWAGA
Kolorowy atrament może być zużywany nawet podczas drukowania dokumentów czarno-białych lub w przypadku ustawienia drukowania czarno-białego.
Podczas procedur standardowego czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa się atrament, których przeprowadzenie może być konieczne do utrzymania wydajności urządzenia. Gdy atrament w zbiorniku wyczerpie się, należy wymienić zbiornik z atramentem na nowy.

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a następnie delikatnie otwórz tacę wyprowadzania papieru.

2. Podnieś maksymalnie moduł skanera (pokrywę).
Uchwyt głowicy drukującej zajmie pozycję umożliwiającą wymianę.


Uwaga
Nie należy chwytać na siłę uchwytu głowicy drukującej w celu jej przesunięcia lub zatrzymania. Nie należy dotykać uchwytu głowicy drukującej aż do jego całkowitego zatrzymania.

WAŻNE
 • Na pokrywie dokumentów nie należy stawiać żadnych przedmiotów. Mogą one spaść na tacę tylną po otwarciu pokrywy dokumentów i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
 • Przy podnoszeniu modułu skanera (pokrywy) pokrywa dokumentów musi być zamknięta.
 • Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych wewnątrz urządzenia.
 • Jeśli moduł skanera (pokrywa) pozostanie otwarty, uchwyt głowicy drukującej przesunie się w prawo. W takim wypadku należy zamknąć moduł skanera (pokrywę) i otworzyć go ponownie.


UWAGA
Urządzenie może wydawać hałas, gdy uchwyt głowicy drukującej przesuwa się w położenie wymiany.

3. Wyjmij zbiornik z atramentem, którego kontrolka szybko miga.
Naciśnij zaczep (A) i wyjmij zbiornik z atramentem.
Nie dotykaj dźwigni blokującej głowicy drukującej (B).


WAŻNE
 • Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
 • Pusty zbiornik należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.


UWAGA
 • Nie wyjmować dwóch lub więcej zbiorników z atramentem równocześnie. Podczas wymiany dwóch lub więcej zbiorników z atramentem należy wymieniać je po kolei.
 • Szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości migania kontrolki atramentu można znaleźć w temacie [ Uzyskiwanie informacji o stanie atramentu ].

4. Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.
(1) Wyjmij nowy zbiornik z atramentem z opakowania, zdejmij pomarańczową taśmę w kierunku wskazywanym przez strzałkę, następnie usuń folię .


WAŻNE
Sprawdź, czy folia została całkowicie usunięta z otworu odpowietrzającego (C).
Jeśli otwór odpowietrzający jest zablokowany resztkami folii, atrament może wyciekać lub nie być prawidłowo dozowany.

(2) Chwyć pomarańczową nasadkę ochronną (D), jak pokazano na ilustracji poniżej, a następnie przekręć ją i zdejmij ze spodu zbiornika z atramentem.
Zdejmowanie nasadki ochronnej należy wykonać w taki sposób, aby zapobiec poplamieniu palców atramentem.
Po zdjęciu nasadki ochronnej wyrzuć ją natychmiast.


WAŻNE
Nie należy dotykać styków elektrycznych (E) znajdujących się na zbiorniku z atramentem. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub brak możliwości drukowania.


WAŻNE
 • Jeśli będziesz trząść zbiornikiem z atramentem, możesz rozlać atrament oraz poplamić ręce i otoczenie. Ze zbiornikiem atramentu należy obchodzić się ostrożnie.
 • Nie należy naciskać bocznych ścianek zbiorników z atramentem, gdyż może to doprowadzić do wycieku atramentu.
 • Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk ani otoczenia atramentem znajdującym się na zdjętej nasadce ochronnej.
 • Zdjętej nakrywki ochronnej nie należy zakładać ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
 • Po zdjęciu osłony nie należy dotykać otwartego portu atramentu. Może to uniemożliwić prawidłowe podawanie atramentu.

5. Zainstaluj nowy zbiornik tuszu.
(1) Wstaw przednią część zbiornika z atramentem do głowicy drukującej pod skosem.
Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami na etykiecie.

(2) Naciśnij symbol (Naciśnij) na zbiorniku z atramentem, aż zbiornik zostanie pewnie osadzony na miejscu.
Sprawdź, czy kontrolka atramentu świeci na czerwono.


WAŻNE
 • Jeśli zbiornik z atramentem zostanie zainstalowany w nieodpowiednim miejscu, nie można będzie drukować. Zbiornik z atramentem należy zainstalować w odpowiednim miejscu pokazanym na etykiecie uchwytu głowicy drukującej.
 • Aby można było drukować muszą być zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem. Sprawdź, czy zainstalowałeś wszystkie zbiorniki z atramentem.

6. Unieś nieco moduł skanera (pokrywę), a następnie delikatnie go zamknij.


UWAGA
 • Jeśli po zamknięciu modułu skanera (pokrywy) ukaże się komunikat o błędzie, patrz [ Na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat o błędzie ].
 • Przed rozpoczęciem drukowania po wymianie zbiornika z atramentem zostanie automatycznie przeprowadzona procedura czyszczenia głowicy drukującej. Nie należy wykonywać żadnych innych operacji, dopóki czyszczenie głowicy drukującej nie zostanie zakończone.
 • Jeśli linie proste nie przebiegają równo lub głowica drukująca jest nieprawidłowo wyrównana, należy wyregulować głowicę drukującą.

Patrz [ Wyrównywanie głowicy drukującej ].
 • Urządzenie może wydawać dźwięki podczas działania.

Wymiana zbiornika z atramentem

Gdy w zbiornikach zabraknie atramentu, należy je wymienić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.


WAŻNE
Sposób postępowania z atramentem
 • Aby utrzymać optymalną jakość wydruków, zalecane jest korzystanie z określonych oryginalnych atramentów firmy Canon. Nie zaleca się korzystania z ponownie napełnianych zbiorników z atramentem.
 • Po wymontowaniu zbiornika z atramentem należy go natychmiast wymienić na nowy. Nie należy zostawiać urządzenia z wymontowanymi zbiornikami z atramentem.
 • Do wymiany stosować nowe zbiorniki z atramentem. Zamontowanie częściowo zużytych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takich zbiorników z atramentem urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiorników z atramentem.
 • Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Powoduje to wysychanie atramentu, czego skutkiem może być niewłaściwe działanie urządzenia po ponownym zainstalowaniu tego zbiornika. Aby zachować optymalną jakość druku, z jednego zbiornika z atramentem należy korzystać nie dłużej niż przez sześć miesięcy od momentu jego pierwszego użycia.


UWAGA
Kolorowy atrament może być zużywany nawet podczas drukowania dokumentów czarno-białych lub w przypadku ustawienia drukowania czarno-białego.
Podczas procedur standardowego czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa się atrament, których przeprowadzenie może być konieczne do utrzymania wydajności urządzenia. Gdy atrament w zbiorniku wyczerpie się, należy wymienić zbiornik z atramentem na nowy.

1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a następnie delikatnie otwórz tacę wyprowadzania papieru.

2. Podnieś maksymalnie moduł skanera (pokrywę).
Uchwyt głowicy drukującej zajmie pozycję umożliwiającą wymianę.


Uwaga
Nie należy chwytać na siłę uchwytu głowicy drukującej w celu jej przesunięcia lub zatrzymania. Nie należy dotykać uchwytu głowicy drukującej aż do jego całkowitego zatrzymania.

WAŻNE
 • Na pokrywie dokumentów nie należy stawiać żadnych przedmiotów. Mogą one spaść na tacę tylną po otwarciu pokrywy dokumentów i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
 • Przy podnoszeniu modułu skanera (pokrywy) pokrywa dokumentów musi być zamknięta.
 • Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych wewnątrz urządzenia.
 • Jeśli moduł skanera (pokrywa) pozostanie otwarty, uchwyt głowicy drukującej przesunie się w prawo. W takim wypadku należy zamknąć moduł skanera (pokrywę) i otworzyć go ponownie.


UWAGA
Urządzenie może wydawać hałas, gdy uchwyt głowicy drukującej przesuwa się w położenie wymiany.

3. Wyjmij zbiornik z atramentem, którego kontrolka szybko miga.
Naciśnij zaczep (A) i wyjmij zbiornik z atramentem.
Nie dotykaj dźwigni blokującej głowicy drukującej (B).


WAŻNE
 • Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
 • Pusty zbiornik należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.


UWAGA
 • Nie wyjmować dwóch lub więcej zbiorników z atramentem równocześnie. Podczas wymiany dwóch lub więcej zbiorników z atramentem należy wymieniać je po kolei.
 • Szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości migania kontrolki atramentu można znaleźć w temacie [ Uzyskiwanie informacji o stanie atramentu ].

4. Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.
(1) Wyjmij nowy zbiornik z atramentem z opakowania, zdejmij pomarańczową taśmę w kierunku wskazywanym przez strzałkę, następnie usuń folię .


WAŻNE
Sprawdź, czy folia została całkowicie usunięta z otworu odpowietrzającego (C).
Jeśli otwór odpowietrzający jest zablokowany resztkami folii, atrament może wyciekać lub nie być prawidłowo dozowany.

(2) Chwyć pomarańczową nasadkę ochronną (D), jak pokazano na ilustracji poniżej, a następnie przekręć ją i zdejmij ze spodu zbiornika z atramentem.
Zdejmowanie nasadki ochronnej należy wykonać w taki sposób, aby zapobiec poplamieniu palców atramentem.
Po zdjęciu nasadki ochronnej wyrzuć ją natychmiast.


WAŻNE
Nie należy dotykać styków elektrycznych (E) znajdujących się na zbiorniku z atramentem. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub brak możliwości drukowania.


WAŻNE
 • Jeśli będziesz trząść zbiornikiem z atramentem, możesz rozlać atrament oraz poplamić ręce i otoczenie. Ze zbiornikiem atramentu należy obchodzić się ostrożnie.
 • Nie należy naciskać bocznych ścianek zbiorników z atramentem, gdyż może to doprowadzić do wycieku atramentu.
 • Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk ani otoczenia atramentem znajdującym się na zdjętej nasadce ochronnej.
 • Zdjętej nakrywki ochronnej nie należy zakładać ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
 • Po zdjęciu osłony nie należy dotykać otwartego portu atramentu. Może to uniemożliwić prawidłowe podawanie atramentu.

5. Zainstaluj nowy zbiornik tuszu.
(1) Wstaw przednią część zbiornika z atramentem do głowicy drukującej pod skosem.
Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami na etykiecie.

(2) Naciśnij symbol (Naciśnij) na zbiorniku z atramentem, aż zbiornik zostanie pewnie osadzony na miejscu.
Sprawdź, czy kontrolka atramentu świeci na czerwono.


WAŻNE
 • Jeśli zbiornik z atramentem zostanie zainstalowany w nieodpowiednim miejscu, nie można będzie drukować. Zbiornik z atramentem należy zainstalować w odpowiednim miejscu pokazanym na etykiecie uchwytu głowicy drukującej.
 • Aby można było drukować muszą być zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem. Sprawdź, czy zainstalowałeś wszystkie zbiorniki z atramentem.

6. Unieś nieco moduł skanera (pokrywę), a następnie delikatnie go zamknij.


UWAGA
 • Jeśli po zamknięciu modułu skanera (pokrywy) ukaże się komunikat o błędzie, patrz [ Na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat o błędzie ].
 • Przed rozpoczęciem drukowania po wymianie zbiornika z atramentem zostanie automatycznie przeprowadzona procedura czyszczenia głowicy drukującej. Nie należy wykonywać żadnych innych operacji, dopóki czyszczenie głowicy drukującej nie zostanie zakończone.
 • Jeśli linie proste nie przebiegają równo lub głowica drukująca jest nieprawidłowo wyrównana, należy wyregulować głowicę drukującą.

Patrz [ Wyrównywanie głowicy drukującej ].
 • Urządzenie może wydawać dźwięki podczas działania.

Wymiana zbiornika z atramentem Jak połączyć urządzenie z komputerem (przewód USB/bezprzewodowa sieć LAN)
Kliknij tutaj, aby wyświetlić modele, których to dotyczyKliknij tutaj, aby zamknąć listę modeli, których to dotyczy

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na pytanie?